Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.5.03-0003-C0001
Номер на проект: C11-15-3
Наименование: Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС
Бенефициент: Върховен административен съд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2012
Начална дата: 07.11.2012
Дата на приключване: 07.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да повиши ефективността и ефикасността в работата на ВАС чрез прилагане на принципите на добро управление и създаване на прозрачност като по този начин да се подобри публичният имидж на съдебната система..
Дейности: Дейност 1. Стартиране на проекта 1.1. Организиране на поредица от работни срещи на проектния екип, който ще бъде отговорен за техническото и финансово изпълнение на проекта със следните задачи: - детайлно разпределение за задълженията; - подписване на договори с техническия и административен персонал; - дискусия и решение за месечното разпределение на проектните дейности; - подготовка на резюме на проекта, предназначено за външни аудитории за публикуване на сайта на ВАС. 1.2. Подготовка на процедури по ЗОП (ще бъде осъществено от двама външни за организацията експерти с доказан опит в изготвянето на документации за възлагане на обществени поръчки) за планираните дейности и избор на изпълнител за изработване на материали за публичност в съответствие с изискванията на ОПАК.
Дейност 2: Изготвяне на анализ на добрите европейски практики за управление на качеството в съдебната система Дейността включва проучване на добри европейски практики в адаптирането на системи за добро и прозрачно управление за целите на съдебната система като фокус ще бъде поставен върху най-добрите анти-корупционни практики. Ще бъде проведена процедура по ЗОП за избор на изпълнител, който да анализира и предложи успешни практики, прилагани в страните членки и на международно ниво. Фокус в обмяната на добри практики ще бъде поставен върху структурното и административни осъществяване на функции на други административни съдилища в различни държави членки на ЕС. Екипът от консултанти и служители на съда ще посетят най-малко 3 различни държави, където в рамките на 5-дневна визита за всяко посещение ще бъдат индентифицирани добри практики, свързани с ефективното, прозрачно и обърнато с лице към гражданите управление на административния съд. След осъществяване на проучванията ще бъде разработен доклад, който ще съдържа подробно описание на идентифицираните практики, анализ на възможностите за тяхното прилагане и оценка на приложимостта им в българска среда.
Дейност 3 - Осъществяване на детайлен анализ и оценка на вътрешната организация на работата на ВАС Целта на дейността е да се извърши подробен анализ на вътрешната организация на работата на ВАС от гледна точка на създаване на предпоставки за повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността и превенция на корупцията. Целта на дейността е детайлно проучване на методологическата рамка, оценка на риска и осъществяване на качествени и пряко приложими препоръки за нейното подобряване. На базата на доклада за осъщественото проучване на добрите практики в рамките на Дейност 2 и след осъществяване на анализа и оценката на работата на съда ще бъдат разработени предложения за оптимизирането й. Дейността ще бъде изпълнявана от Изпълнител, избран по ЗОП и с подкрепата на ключови фигури от ВАС, взели участие в проучването на място. В рамките на дейността ще бъдат анализирани ключови въпроси и варианти за подобряване на работата на съда с фокус подобряване на цялостната работа на съда, включително за работа и комуникация с гражданите и бизнеса и др.
Дейност 4 - Разработване на наръчник с вътрешни правила и процедури за работата на ВАС На базата на идентифицираните добри практики след осъществяване на работни срещи и на основата на осъществения анализ в рамките на Дейност 3 ще бъдат разработени детайлни правила и процедури за работата на ВАС. Основен фокус ще бъде поставен върху повишаване на прозрачността на работата на съдебната система и изграждането на устойчив механизъм за предотвратяване на корупционни практики. Разработените процедури и правила ще допринесат за повишаване на прозрачността в работата на съда, което от своя страна ще допринесе за по-добро управление на цялостната система на ВАС. Специален акцент ще бъде поставен върху подобряването на работата на ВАС с гражданите и бизнеса.
Дейност 5 - Обновяване на интернет-страницата на ВАС Дейността се основава на адаптирането на интернет-страницата на ВАС. Концепцията за нововъведенията в сайта включват възможност за задаване на въпроси и поставяване на коментари от страна на гражданите и бизнеса, като по този начин ще се гарантира повишаване на разпознаваемостта на работата на съда и достъп до по-добри и качествени услуги. Ще бъде определен отделен служител, който да отговаря на постъпилите жалби и предложения от страна на гражданите и бизнеса. Предвижда се публикуване на електронен бюлетин с възможно най-актуална информация за работата на ВАС. Ще бъде поддържана и английска версия на страницата, както и възможност за позването й от хора с увредено зрение.
Дейност 6 - Разработване на Комуникационна стратегия на ВАС и организиране на семинари с представители на заинтересованите страни В рамките на проекта ще бъде разработена цялостна Комуникационна стратегия на ВАС, която ще включва набор от конкретни мерки и дейности с цел гарантиране на по-добро познаване на работата на съда от широката общественост – гражданите и бизнеса. Комуникационната стратегия ще съдържа и конкретни мерки за изпълнението й. Ще бъде избран изпълнител по ЗОП, който да разработи горепосочения документ. В рамките на дейността ще бъдат организирани 4 семинара. Два от семинарите ще бъдат ориентирани към служителите на ВАС (до 30 участника за всеки семинар) с цел представянето на добри практики за подобряване на етичността на работата и комуникационни умения при работа с гражданите и бизнеса. Тези събития ще бъдат провеждани при пълно откъсване от работата в населено място извън София в рамките на 3 дни. Другите 2 семинара ще бъдат организирани като публични обсъждания в рамките на 1 ден с най-малко 60 участника, като ще се проведат на територията на град София. На тях ще присъстват представители на бизнеса, структурите на гражданското общество и граждани с цел обсъждане и предложения за подобряване на работата на ВАС.
Дейност 7. Изготвяне на актуализирана методология и вътрешни правила за връзки с медиите Ще бъде направен преглед на съществуващите методологии и правила, както и на резултатите от дискусиите със съдии и журналисти, проведени в рамките на предходната дейност. В резултат на това ще бъдат подготвени актуализирана методология и вътрешни правила, които да осигуряват нужния баланс между защита на личните данни и пълна прозрачност в работата на съда. Актуализираните документи ще отразяват спецификите на електронните медии и ще третират въпроса за използването на социалните мрежи и справянето с кризисни ситуации в съвременните условия. Изготвените документи ще бъдат създадени за целите на ВАС, но ще бъдат предоставени и на останалите институции в съдебната власт и ще намерят широко приложение като бъдат разпространение чрез ВСС, МП и НИП. Необходима е ангажираност от страна на Консултанта, които детайлно да проучи други сходни методологии на ниво ЕС, да събере най-добрите процедури и правила, да проучи и включи ш методологията най-новите и изпитани методи, които да гарантират ефективна и успешна работа с медиите.
Дейност 8 - Информация и публичност По време на изпълнението на проекта ще бъде гарантирано цялостно изпълнение на мерките за публичност и информация. Конкретните дейности включват: Изработване на банери, които ще бъдат поставяни при организиране на всички срещи по проекта – ще бъдат изработени два банера съгласно изискванията за публичност по ОПАК. Пресконференция за представяне на проекта (след избора на изпълнители). Ще бъдат поканени журналисти от всички столични медии, отразяващи съдебния ресор, за да бъдат представени дейностите по проекта и избраните под-изпълнители. Изработване на брошура с резултатите по проекта – в тази брошура ще бъдат представени проектните дейности, възникналите идеи, мнения на участниците и т.н. Изработване на папки, химикалки, бланкови листа и промоционални пакети за популязиране на финансирането на проекта. Кръгла маса с представители на съдебната власт за представяне на резултатите от проекта. По време на това заключително събитие ще бъдат поканени представители на МП, ВСС, ВКС, НИП, НПО, работещи по правни въпроси, за да бъдат представени резултатите от проекта, както и да бъдат обсъдени бъдещи съвместни действия за подобряване на работата на институциите, работещи ш сферата на правосъдието. Заключителна пресконференция – на нея ще бъдат представени извършените дейности, постигнатите резултати и ефектът от реализацията на проекта.
Дейност 9. Изготвяне на окончателен финансов, съдържателен отчет и одит по проекта Предвижда се екипът да организира медийния и проектен архив и да подготви необходимите отчети заедно с подкрепящата документация, удостоверяваща разходите по проведените дейности. В края на проекта ще бъде извършен одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 576 822 BGN
Общ бюджет: 382 351 BGN
БФП: 382 351 BGN
Общо изплатени средства: 382 351 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 382 351 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 115 364 BGN
2013 0 BGN
2014 266 986 BGN
2015 0 BGN
382 351 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 324 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 060 BGN
2013 0 BGN
2014 226 939 BGN
2015 0 BGN
324 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 305 BGN
2013 0 BGN
2014 40 048 BGN
2015 0 BGN
57 353 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По дейност 1: Брой проведени тръжни процедури
Индикатор 2 По дейност 1: Избран изпълнител за мерките за публичност
Индикатор 3 По дейност 2: Брой изготвени анализи
Индикатор 4 По дейност 3: Брой изготвени доклади-анализ на работата
Индикатор 5 По дейност 3: Брой изготвени оценки
Индикатор 6 По дейност 4: Изготвен наръчник с правила и процедури
Индикатор 7 По дейност 4: Отпечатани бройки от изготвения наръчник
Индикатор 8 По дейност 5: Актуализирана интернет-страница с нови функционалности
Индикатор 9 По Дейност 6: Разработена комуникационна стратегия
Индикатор 10 По дейност 6: Брой проведени семинари за служители на ВАС
Индикатор 11 По дейност 7: Брой изготвени методологии
Индикатор 12 По дейност 8: Брой проведени пресконференции
Индикатор 13 По дейност 8: Брой изработени банери
Индикатор 14 По дейност 8: Брой изработени брошури, папки, химикалки
Индикатор 15 По дейност 6: Брой проведени семинари със заинтересовани страни
Индикатор 16 По дейност 8: Брой бланкови листа
Индикатор 17 По дейност 8: Брой промоционални пакети
Индикатор 18 По дейност 8: Брой участници на кръглата маса
Индикатор 19 По дейност 9: Брой изготвени окончателни доклади
Индикатор 20 По дейност 9: Брой извършени одити на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз