Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0088-C0001
Номер на проект: Д01-352/09.10.2012
Наименование: „Заедно на училище”
Бенефициент: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Тервел
Описание
Описание на проекта: Засилване мотивацията за участие в образователния процес на деца от ромското етническо малцинство в Община Тервел като предпоставка за намаляване на броя на необхванатите и отпадащи от училище деца от ромски произход посредством създаване на ефективен модел за ранна интеграция в училището и детската градина
Дейности: Дейност 1:Подобряване на вътрешната среда на приемна детска градина ЦДГ ”Здравец” гр.Тервел – направа на подова настилка на спортна зала . Дейността се изпълнява за първи път Описание на дейността: • строителни работи за направа на подова настилка на изградена със собствени средства на Община Тервел спортна зала в ЦДГ ‘Здравец”. След приключване на СМР спортното съоражение ще бъде въведено в експлоатация. Обосновка на дейността: Спортната зала за деца в ЦДГ ’Здравец” представлява материална база на второто от общо две направления на Център за физическа активност в ЦДГ ”Здравец” гр.Тервел. Първото, особено атрактивно за възпитаниците на детското заведение направление на центъра представлява напълно завършен и въведен в експлоатация закрит басейн. Изпълнението на строително-монтажните работи по изграждането на басейна, както и оборудването му са финасирани от Социалноинвестиционен фонд към МТСП.Община Тервел със собствени средства изгради спортната зала. Не са изпълнени подовата настилка и оборудването й. Двете направления на центъра – басейна и залата са мястото, където в продължение на четири месеца в рамките на Дейност 2 на настоящото проектно предложение за шестгодишни деца от пет учебни и детски заведения в общината ще бъдат осигурени занимания по две образователни направления от програмната система за подготвителна група : ”физическа култура” и „игрова култура и пресъздаване’. Заниманията ще бъдат последвани от тематични спортни прояви с участие на децата и техните родители. Две от петте детски заведения са сегрегирани ромски училища в населени места с компактни ромски общности в Община Тервел – селата Каблешково и Орляк. Във всяко от двете училища има подготвителни класове, съставени от шестгодишни деца от ромски произход. Те ще участват в спортни занимания в Центъра за физическа активност в приемната ЦДГ ‘Здравец” заедно със свои връстници от три подготвителни групи към три детски градини в общинския център Тервел.
Дейност 2Извеждане на шестгодишни деца от подготвителните класове в сегрегираните ромски училища в селата Орляк и Каблешково за занимания по образователни направления ‘Физическа култура” и ‘Игрова култура и пресъздаване’ в приемна детска градина „Здр Дейността се изпълнява за първи път Описание на дейността: Петнадесет 6-годишни деца от подготвителен клас в сегрегирано ромско училище ОУ ”В.Друмев” и тринадесет 6-годишни деца от подготвителен клас в сегрегирано ромско училище в с.Каблешково провеждат в приемна ЦДГ ‘Здравец” гр.Тервел занятия по две образователни направления от одобрената от МОМН програмна система ‘Ръка за ръка” за подготвителни групи. Децата са извозвани от двете сегрегирани училища 4 дни седмично. Занятията се провеждат по предварително изготвен от ЦГГ ”Здравец” график. Закалителните процедури се провеждат от квалифициран спасител. Занятията по физическа култура и игрова култура и пресъздаване се ръководят от учителите на децата от сегрегираните училища, които ги придружават по време на пътуването и на изнесеното им обучение в приемната Детска градина и от преподаватели в ЦДГ „Здравец” ( децата от двете сегрегирани училища се обучават в смесени групи със свои връстници от български етнос от подготвителната група в приемната ЦДГ „Здравец_ - 27 деца , както и с 25 6-годишни деца от ромски произход, посещаващи трите детски градини в Тервел). Общо обучаваните шестгодишни деца наброяват 90 ( целева група+участници) и се разделят в 4 групи.Занятията са групирани в два модула : Есенен модул – обхваща месеците октомври и ноември и Пролетен модул – обхваща месеците април и май. Двата модула завършват с програма – съответно Есенен парад на здравето и Пролетен парад на здравето. В програмите участват деца от подготвителните групи на всички детски заведения в Тервел – ЦДГ” Здравец”, ЦДГ”Детелина” и ЦДГ”Първи юни”. В подготовката на програмите са включени и родители на деца от селата Орляк Каблешково – общо 50 души. Обосновка на дейността: Шестгодишните деца, които живеят в сегрегираните ромски села Орляк и Каблешково трябва да преодолеят много повече пропуски в образованието и обучението си в сравнение със своите връстници, за да бъдат подготвени за постъпването си в първи клас. Една част от тях са посещавали сегрегираните детски градини в селата си, а други не са били обхванати в детски заведения и са възпитавани в домашна среда, която в преобладаващите случаи е неблагоприятна за пълноценното физическо и психическо развитие на дете в предучилищна възраст. Децата имат и много ясно изразена езикова бариера. Изнесеното обучение в приемна детска градина по две от най-атрактивните за 6-годишните деца образователни направления в учебната програма за подготвителните групи представлява работещ модел за интегрирано обучение на деца. Заниманията в басейн са привлекателни за всички деца и гарантират повишаване на интереса им към учебния процес. Работата върху игровата култура и пресъздаването в среда, различна от обичайната, води до безболезнено преодоляване на езиковата бариера и придвижване към постижения, гарантиращи просперитета в училище. Забавните програми, в които са ангажирани децата, както и атрактивната среда в приемната детска градина /басейн, разнообразни дидактични материали/ са предпоставка за по-пълно ангажиране и на родителите им.
Дейност 3:”Адаптация на деца, за които българският език не е майчин от начален етап на обучение в Начално училище „Христо Ботев” с.Каблешково и Основно училище”Васил Друмев” с.Орляк чрез съвместни познавателни дейности с деца от начален етап на обуч Дейността има надграждащ ефект спрямо дейности по проект „Културната съкровищница –България” с основна дейност проучване на ромски фолклор , възстановка на ромски обичаи и заучаване на детски театрални пиеси,финансиран от ЦОИДУЕМ и изпълняван от ОУ „Васил Друмев” с.Орляк – партньор по проект „Заедно на училище” Описание на дейността: 78 деца от начален етап на обучение в сегрегирано ромско училище в с.Орляк и 41 деца от начален етап на обучение на сегрегирано ромско училище в с.Каблешково заедно със свои връстници от СОУ ”Йордан Йовков’ Тервел, в което учат деца от български, турски и ромски етнос ще посетят куклена пиеса, закупена за представяне на сцената в Тервел. След като са запознати с жанра на куклената пиеса и са мотивирани от своите учители да бъдат актьори в куклена пиеса, от общата група деца от трите училища се сформират 6 театрални школи от по 30 деца ( освен децата от ромски произход в школите участват 35 деца от българския етнос от СОУ”Й.Йовков” гр.Тервел (участници) и 25 деца от ромски произход от СОУ „Й.Йовков” гр.Тервел ( вкл. в целевата група), които разучават общо 6 кратки куклени пиеси. Съвместната работа на 6-те групи продължава 2 месеца, като заниманията се водят по график, изработен в съобразяване с нивото на владеене на български език на съответната група. В подготовката на декорите участват и родители на децата от трите населени места. Работата на групите завършва с театрален празник. Той се провежда в залата на СОУ”Йордан Йовков” Тервел. Поканени са да присъстват 40 родители на деца от ромския етнос от гр.Тервел и селата Орляк и Каблешково. Обосновка на дейността: Голяма част от децата от начален етап на обучение в сегрегираните ромски училища в с.Орляк и Каблешково са застрашени от отпадане от училище при постъпването си в прогимназиален етап. В компактните ромски общности, обитаващи малки населени места с високо ниво на безработица сред значителна част от родителите, е наложен модела момичетата да посещават училище до завършване на начален етап на обучение. След тази възраст им се възлагат ангажименти, свързани със семейството и те често отсъстват от училище. В същото време в ОУ с.Орляк, което през последните 3 години усвои значителен обем средства за извънкласни дейности и прояви на учениците, тази тенденция за увеличаване на броя на отсъствията намалява. Учениците и родителите реагират на подобрените условия за работа с децата в учебното заведение с повишаване на интереса и подобряване на нагласите към образованието на децата. До този момент обаче по-голяма част от заниманията на учениците са водени в същата сегрегирана среда в с.Орляк, в която те живеят ежедневно и която ги поставя в състояние на изолираност. Единствена възможност за финансиране на съвместни познавателни дейности на деца от с.Орляк с техни връстници от гр.Тервел бе участието им в проявите общинска ваканционна програма „Наше лято” 2009. Провеждането на съвместни занимания и прояви на децата от началния етап на две сегрегирани ромски училища с техни връстници от най-голямото средно общинско училище, в което учат деца от три етноса и 8 населени места ще надгради ефекта от провежданите до момента дейности за етническа интеграция на децата от Орляк и Каблешково. Продължителните занимания, при които учениците се забавляват и в същото време работят заедно, обединени от обща цел – представяне на куклени пиеси – предствлява работеща форма на интеграция на деца от различни етнически групи. Ангажирането на родителите като участници в подготовката на декорите и като публика допринася за повишаването на интереса им към образованието на децата.
Дейност 4:”Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от сегрегирано ромско училище „В.Друмев” с. Орляк и приемно СОУ ’Йордан Йовков” гр.Тервел чрез създаване и съвместна работа на клубове „От извора” в двете училища” Дейността има надграждащ ефект спрямо дейности по проект „Културната съкровищница –България” с основна дейност проучване на ромски фолклор , възстановка на ромски обичаи и заучаване на детски театрални пиеси,финансиран от ЦОИДУЕМ и изпълняван от ОУ „Васил Друмев” с.Орляк – партньор по проект „Заедно на училище” Описание на дейността В сегрегирано ромско училище в с.Орляк се сформира клуб „От извора” от 34 ученика в прогимназиален етап на обучение. Част от тях са участвали в досега работещите и финасирани по национални и общински програми извънкласни форми в училището за изучаване на фолкора на етносите. Формираният клуб разучава танц от ромския фолклор. Танцът се поставя от професионален хореограф и за него се закупуват богато орнаментирани сценични костюми. Същият клуб ще посети село Оногур в Община Тервел, където живее сегрегирана татарска общност, за да проучи татарски обичаи и костюми и с.Нова Камена, общ.Тервел, където живее компактна българска общност от възрастни хора. Паралелно с дейността на клуба в с.Орляк се формира клуб „От извора” при СОУ „Йордан Йовков” гр.Тервел. Той разучава поставен от същия хореограф танц от българския фолклор. За танца се закупуват сценични костюми-носии. Същият клуб ще посети с.Балик, общ.Тервел, в което живее компактна турска общност и с.Орляк- с компактна ромска общност. В тези села участниците от клуба ще проучат турски обичаи и костюми и ромски костюми. Работата на двата клуба продължава общо 4 месеца с: *разучаване на съответния танц – български за клуба в с.Тервел и ромски за клуба в с.Орляк; *репетиции за пресъздаване на съответните обичаи – български и турски от клуба в СОУ Тервел, ромски и татарски от клуба в ОУ с.Орляк; *изработване на празнични и ежедневни мъжки и женски носии за кукли-манекени в детски ръст – от българския, ромския, турския и татарския фолклор от участниците в клубовете „От извора” в гр.Тервел и с.Орляк.
Дейност 5:”Взаимно опознаване на фолклора на етносите в Община Тервел чрез разширяване на общински празник на фолклора посредством добавяне на програма „Заедно на училище”. Поддейност 5.1.Представяне на съпътстваща танцовия празник изложба от кукли Дейността има надграждащ ефект спрямо дейности по проект „Културната съкровищница –България” с основна дейност проучване на ромски фолклор , възстановка на ромски обичаи и заучаване на детски театрални пиеси,финансиран от ЦОИДУЕМ и изпълняван от ОУ „Васил Друмев” с.Орляк – партньор по проект „Заедно на училище” Описание на дейността: Община Тервел провежда ежегодно танцов празник на фолклора, в който участват самодейни състави от селата в общината, в т.ч. и ученически. Празникът е с продължителност 3-4 часа и по традиция съставите представят предимно танци и обичаи от българския фолклор. В рамките на дейността двата клуба „От извора” в Тервел и Орляк ще подготвят програма ‘Заедно на училище”, която ще бъде представена в деня следващ общинския празник на фолклора. Ще се осигури необходимата предварителна разгласа за новото събитие посредством общинските вестник и сайт. Участниците ще представят двата научени по време на работата на клубовете танци – български и ромски и възстановките на четирите обичаи – български, турски, ромски и татарски. За програмата ще бъде подготвен сценарий, чрез който двама водещи – по един от всеки клуб ще презентират моменти от представеното на сцената. Сценичното представяне ще бъде с продължителност от 1 час. След приключването му участниците в двата клуба ( от ромски произход са всички 34 ученика от клуба в с.Орляк), заедно с още 30 ученика от прогимназиален етап в ОУ в с.Орляк ( всички от ромски произход) и ученици от прогимназиален етап в СОУ Тервел, съвместно с поканените на празника 40 родители на деца от ромски произход от Орляк ще засеят вечнозелени растения в зелена площ в центъра на гр.Тервел и такава в сегрегирания ромски квартал ‘Север” на гр.Тервел. Публиката на програмата ще разгледа и експозиция от 40 кукли, облечени с разнообразни български, турски, ромски и татарски мъжки и женски носии, всяка от които съпроводена със съответното разяснение. Обосновка на дейността: Всяко едно от етническите малцинства /основно турско и ромско/, което живее на територията на община Тервел е в състояние на изолираност. Много са историческите и социалните особености на района, които препятстват процеса на интеграция на малцинствата. Наслагваните през годините и провокираните в днешно време от определени политически събития противоречия и предразсъдъци не създават предпоставки за ефективна интеграция на етносите. Въпреки трудностите обаче през последните 5 години се реализираха много дейности, които допринесоха за създаване на благоприятна среда за интеграционния процес. Особено благоприятни по отношение на резултата са дейностите, насочени към опознаване и популяризиране на културните традиции – музика, танци, обичаи на етносите. Преди 5 години голяма част от гражданите в общината /ученици и възрастни/ реагираха отрицателно на програми, в които се представя фолклор, различен от българския. Днес представените от ОУ Орляк на сцена в Тервел танци на етносите предизвикват симпатии и аплодисменти. В този аспект дейността, фокусирана върху взаимното опознаване на културното разнообразие на 4 съжителстващи на територията на общината етноси чрез съвместно представяне на традиционни за тях празници и обичаи и то по атрактивен начин /пъстри нови сценични костюми, красиви кукли/ е значителен принос за интеграцията на деца и ученици от етническите малцинства, съпроводено с възпитаване на толерантност към различните етноси. Съществен принос към създаване на среда на етническа толерантност има участието на родителите в залесяването и като публика на сценичната изява на учениците.
Дейност 6:”Обучение за повишаване на квалификацията на учители за ползване на интерактивни билингвални технологии за усвояване на български език от деца,за които българският език не е майчин „ Поддейност 6.1.Разписване на програма за обучение на гр Дейността се осъществява за първи път Описание на дейността: Към висше училище за квалификация на педагогически кадри ще бъде отправена покана за разработване на програма и провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на 16 учители в детски градини и начален етап на обучение за ползване на интерактивни билингвални технологии за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин.След одобряването на програмата за обучение ще се сформира група от 16 учители – специалисти по предучилищна и начална педагогика. Те ще преминат курс на обучение в зала, подсигурена от Община Тервел. Продължителността на курса ще бъде два месеца. Общината ще осигури зала за работа на курсистите в неучебно за тях време и оборудване за провеждане на обучението. На преминалите обучението ще бъде издадено свидетелство или удостоверение за повишаване на квалификацията Обосновка на дейността: Всички учители в детските градини и начален етап на обучение живеят в общинския център Тервел и пътуват до населените места, в които работят. Преобладаващата част от тях са от български и турски етнос с превес на българския. Децата и учениците в селата от общината са преобладаващо от турски и ромски етнос, при наличие на две села с компактно ромско население – Орляк и Каблешково. В ранната си възраст – предучилищно и начално образование – децата срещат съществени проблеми при усвояването на българския език. Учителите в сегрегираните групи и класове имат нужда от допълнително обучение, за да подобрят нивото на усвояване на български език от децата , за които той не е майчин и като следствие от това да подобрят ефективността на образователния процес при възпитаниците си.
Дейност 7:”Информационна кампания за етническа толерантност в общинските училища и детски градини в Община Тервел „ Поддейност 7.1.Изработване и представяне на информационни материали – компютърни презентации Поддейност 7.2. Изработване и разпрос Дейността се реализира за първи път Описание на дейността Един педагог в детска градина ще разработи компютърна презентация, в която по подходящ за възрастта на деца в предучилищна възраст начин -чрез рисувани сюжети и забавни задачи, в съчетание с диалог ще бъдат представени концептуални съждения за толерантноста към етническите малцинства. Материалът ще бъде представен от автора си чрез оборудване за мултимедия в дванадесет детски градини в селата от общината – за 5 и 6 годишни деца от ромски и турски произход. Един учител в начален етап на обучение ще разработи компютърна презентация с акцент върху етническата толерантност, съобразена с възрастта и спецификата на възприемане при деца в начален етап на обучение.Тя ще бъде представена от автора си чрез оборудване за мултимедия в четири училища в общината за деца в начален етап на обучение от ромски и турски произход - в селата Зърнево,Безмер,Коларци и Нова Камена. Учител в прогимназиален етап на обучение ще разработи компютърна презентация с акцент върху етническата толерантност, съобразена с възрастта и спецификата на възприемане при деца в прогимназиален етап на обучение. Тя ще бъде представена автора си чрез оборудване за мултимедия в четири училища в общината – за 11-16 годишни деца от ромски и турски произход- в селата Зърнево,Безмер,Коларци и Нова Камена. Занятията, по време на които ще бъдат представени мултимедийните презентации ще бъдат съпроводени с разпространението на значки с логото на информационната кампания за етническа толерантност, подбрано така, че да излъчва достъпно послание към децата и учениците. Във всички училища и детски градини ще бъдат разпространени изработени за информационната кампания за етническа толерантност плакати. - 490 деца от начален и прогимназиален етап на обучение от етнически малцинства – от 4 общински училища, ще бъдат информирани по подходящ за възрастта им начин за положителното явление етническа толерантност - 110 деца на възраст 5-6 години от общинските детски градини в селата - от етнически малцинства ще бъдат информирани по подходящ за възрастта им начин за положителното явление етническа толерантност Децата, които ще бъдат обхванати в информационната кампания за етническа толерантност ( Дейност 7) са различни от децата от етнически малцинства, участвали в дейности 2, 3, 4 и 5 по проекта.
Дейност 8:”Информиране и публичност „ Поддейност 8.1.Организиране на информационни събития при стартирането и приключването на проекта Поддейност 8.2. Осъществяване на радиоизлъчвания Поддейност 8.3.Публикуване на печатни материала в регионален Община Тервел ще организира две информационни събития – кръгли маси – една при стартирането на дейностите по проекта и една при приключването му. Отново в началото и в края на проекта ще бъдат направени и две радиоизлъчвания . Основните цели на проекта и предстоящите дейности, както и постигнатите след приключването му резултати ще бъдат отразени в две публикации в регионален ежедневник в началото и в края на периода на реализиране на проекта. Заниманията, проявите и информационната кампания за етническа толерантност в учебните и детските заведения ще бъдат отразени в общо 6 публикации в регионален ежедневник. За всички зали, в които се осъществяват дейности по проекта ще бъдат осигурени банери. След приключването на занятията и изявите на децата – участници в проекта ще бъде издадена брошура за популяризиране на целите и резултатите от проекта.
Дейност 9:”Организация и управление на проекта „ Организиране на екипа за управление на проекта, подбор на участници и експерти за всички планирани дейности, фокусирани върху целевата група от деца , ученици и учители. Избор и договаряне на дейностите по проекта с конкретни изпълнители за доставки и услуги. Разработени и прилагани правила за работа и вътрешен мониторинг на изпълнението на дейностите по проекта. Изпълнението на дейността „Организация и управление на проекта „ ще осигури постигане на целите на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 155 683 BGN
Общ бюджет: 132 846 BGN
БФП: 132 846 BGN
Общо изплатени средства: 132 845 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 137 BGN
2013 0 BGN
2014 101 709 BGN
2015 0 BGN
132 845 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 466 BGN
2013 0 BGN
2014 86 452 BGN
2015 0 BGN
112 918 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 670 BGN
2013 0 BGN
2014 15 256 BGN
2015 0 BGN
19 927 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз