Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0102-C0001
Номер на проект: Д01-364/09.10.2012
Наименование: „Заедно учим, играем и успяваме!”
Бенефициент: 5 Основно училище "Христо Ботев" - Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Улесняване достъпа до качествено образование на деца и ученици от етническите малцинства, чрез осигуряване на необходимите условия и ресурси за участие в образователния процес, засилване на мотивацията за учене и организиране на дейности за съхраняване на културната им идентичност.
Дейности: Изпълнение на дейност 1* Планиране и управление
Подготовка на дейност 2*
Изпълнение на дейност 2* Подобряване на училищната среда
Подготовка на дейност 3*
Изпълнение на дейност 3* Обучение и подготовка на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда
Изпълнение на дейност 4* Адаптация в училище на деца, за които българският език не е майчин
Подготовка на дейност 4*
Подготовка на дейност 5
Подготовка на дейност 6
Изпълнение на дейност 5 Информационна кампания за етническа толерантност
Изпълнение на дейност 6 Съхраняване и развиване на културната идентичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 696 BGN
Общ бюджет: 52 214 BGN
БФП: 52 214 BGN
Общо изплатени средства: 52 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 52 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 835 BGN
2013 28 942 BGN
2014 10 436 BGN
2015 0 BGN
52 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 44 382 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 910 BGN
2013 24 601 BGN
2014 8 871 BGN
2015 0 BGN
44 382 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 925 BGN
2013 4 341 BGN
2014 1 565 BGN
2015 0 BGN
7 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз