Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация и повишаване на производствения капацитет в Рамкофарм ООД
Бенефициент: "РАМКОФАРМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и повишаване на производствения капацитет в Рамкофарм ООД.
Дейности: Дейност 1:Сформиране на екип за изпълнение и управление на проекта
Дейност 2:Провеждане на процедура за избор на изпълнители по проекта
Дейност 3:Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи
Дейност 4:Информираност и визуализация на проекта
Дейност 5:Одит на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 640 000 BGN
Общ бюджет: 874 917 BGN
БФП: 612 208 BGN
Общо изплатени средства: 612 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 612 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 970 BGN
2014 467 238 BGN
2015 0 BGN
612 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 520 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 224 BGN
2014 397 152 BGN
2015 0 BGN
520 376 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 831 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 745 BGN
2014 70 086 BGN
2015 0 BGN
91 831 BGN
Финансиране от бенефициента 274 636 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Закупени, инсталирани и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз