Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0288-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Ремикс България“ ООД чрез технологична модернизация и увеличен производствен капацитет
Бенефициент: "РЕМИКС БЪЛГАРИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на „Ремикс България“ ООД чрез технологична модернизация и увеличен производствен капацитет.
Дейности: Дейност 1 Управление и отчитане изпълнението на проекта
Дейност 2 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители/доставчици
Дейност 3 Доставка на технологично оборудване
Дейност 4 Визуализация на проекта
Дейност 5 Одит и заверка на разходите по изпълнение на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 212 379 BGN
Общ бюджет: 301 384 BGN
БФП: 210 969 BGN
Общо изплатени средства: 210 969 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 969 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 210 969 BGN
2015 0 BGN
210 969 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 179 323 BGN
2015 0 BGN
179 323 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 31 645 BGN
2015 0 BGN
31 645 BGN
Финансиране от бенефициента 91 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 1.1.Сформиран екип за управление
Индикатор 6 1.2. Изготвени междинни и окончателни отчети по изпълнението на проекта.
Индикатор 7 2.1. Проведени тръжни процедури
Индикатор 8 2.2. Сключени договори с доставчици /изпълнители
Индикатор 9 3.1. Доставено ново производствено оборудване (машини и съоръжения)
Индикатор 10 1.4. Изпълнени д ейности по визуализация на проекта
Индикатор 11 4.1. Извършени одит и заверка на разходите по изпълнението на проекта.
Индикатор 12 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нов и продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз