Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0434-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Разширяване и диверсификация на дейността на "АЙ БИ ЕН" ЕООД на основата на технологина модернизация"
Бенефициент: Ай Би Ен ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Разширяване и диверсификация на дейността на Ай Би Ен ЕООД на основата на технологична модернизация.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на процедури по избор на изпълнители
Дейност 2 Закупуване и въвеждане в експлоатация на оборудване за изграждане на ИКС, почистване и пълнене на тонер касети и разполагане на софтуер за интегрирано управление на бизнес процесите
Дейност 3 Закупуване и инсталиране на софтуер за интегрирано управление на бизнес процесите
Дейност 4 Разработване на маркетингов анализ и стратегия за налагане на пазара на новите технологии за предоставяне на услуги
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Одит на проекта
Дейност 7 Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 210 966 BGN
Общ бюджет: 299 877 BGN
БФП: 209 914 BGN
Общо изплатени средства: 209 914 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 209 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 39 130 BGN
2014 170 784 BGN
2015 0 BGN
209 914 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 178 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 261 BGN
2014 145 166 BGN
2015 0 BGN
178 427 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 870 BGN
2014 25 618 BGN
2015 0 BGN
31 487 BGN
Финансиране от бенефициента 90 414 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: закупено и въведено в експлоатация ново оборудване за изграждане на ИКС, почистване и пълнене на тонер касети и разполагане на софтуер за интегрирано управление на бизнес процесите (брой)
Индикатор 6 Индикатор 2: закупено и инсталирано софтуерно решение за интегрирано управление на бизнес процесите (брой)
Индикатор 7 Индикатор 3: ниво на удовлетвореност от разработените маркетингов анализ и стратегия за налагане на пазара на новите технологии за предоставяне на услуги (степен)
Индикатор 8 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови технологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз