Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0029-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на най-нови технологии за конкурентноспособност и здравословно хранене в Лазаров ООД
Бенефициент: "Лазаров" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: „Внедряване на най-нови технологии за конкурентноспособност и здравословно хранене в Лазаров ООД”
Дейности: Дейност 1 Организация и подготовка
Дейност 2 Избор на подизпълнители
Дейност 3 Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 4 Отчитане на резултатите и одит
Дейност 5 Визуализация на проекта
консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 206 140 BGN
Общ бюджет: 288 385 BGN
БФП: 201 870 BGN
Общо изплатени средства: 201 870 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 201 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 201 870 BGN
2015 0 BGN
201 870 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 171 589 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 171 589 BGN
2015 0 BGN
171 589 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 30 280 BGN
2015 0 BGN
30 280 BGN
Финансиране от бенефициента 88 346 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Намаляване разхода на енергия спрямо същия обем производство
Индикатор 5 Подобряване на качеството, измерено чрез % на продукцията окачествена като второ качество


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз