Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0068-C0001
Номер на проект: К-26-С-44/28.01.2014
Наименование: Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент
Бенефициент: САМИТАШ МЕТАЛБАУ EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Самиташ Металбау ООД внедрява нови технологии и разширява производствения си асортимент
Дейности: Дейност 1.Съставяне на екип и разработване на тръжната документация по проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнители и закупуване на четири типа ново оборудване
Дейност 3. Доставка и монтаж на ново производствено оборудване
Дейност 4. Изготвяне на маркетингова стратегия
Дейност 5. Информационни дейности
Дейност 6. Отчитане
Дейност 7. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 532 700 BGN
Общ бюджет: 758 135 BGN
БФП: 530 695 BGN
Общо изплатени средства: 530 695 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 530 695 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 530 695 BGN
2015 0 BGN
530 695 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 451 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 451 090 BGN
2015 0 BGN
451 090 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 604 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 604 BGN
2015 0 BGN
79 604 BGN
Финансиране от бенефициента 228 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Увеличаване на нетните приходите от продажби
Индикатор 8 Генериране на приходи от нов продукт
Индикатор 9 Увеличаване броя на поръчките
Индикатор 10 (Д) Реализирани инвестиционни проекти в предприятието
Индикатор 11 (Д) Въведени нови технологии/продукти в предприятието
Индикатор 12 (Д) Увеличаване на приходите от износ
Индикатор 13 (Д) Увеличение на броя на клиентите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз