Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0046-C0001
Номер на проект: Д01-429/ 29.10.2012
Наименование: Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия
Бенефициент: Национална художествена академия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е въвеждане електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на обучението и важен фактор за гарантиране на висококачествено преподаване и учене за студентите от всички форми и степени на обучение в Националната художествена академия (НХА). Това ще им позволи да развият информационни умения, които са основен компонент на ученето през целия живот, подпомагайки формирането им като млади творци и специалисти, способни да живеят и работят в условията на икономика, базирана на знанието и да повишат конкурентоспособността им на пазара на труда.
Дейности: Изпълнение на дейност "Организация и управление на проекта"
Подготовка на дейност "Доставка на консумативи"
Изпълнение на дейност "Доставка на консумативи"
Подготовка на дейност "Доставка и инсталация на компютърно оборудване"
Изпълнение на дейност "Доставка и инсталация на компютърно оборудване"
Подготовка на дейност "Доставка на специализирана софтуерна платформа за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Доставка на специализирана софтуерна платформа за електронно обучение"
Подготовка на дейност "Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Адаптация и внедряване на софтуерна система за електронна форма на дистанционно обучение"
Подготовка на дейност "Обучение на преподавателския състав, административния персонал и на студенти от НХА за работа със софтуерната платформа за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподавателския състав, административния персонал и на студенти от НХА за работа със софтуерната платформа за електронно обучение"
Подготовка на дейност "Създаване на методология за провеждане на електронна форма на дистанционно обучение. Обучение на преподавателския състав за прилагане на методологията"
Изпълнение на дейност "Създаване на методология за провеждане на електронна форма на дистанционно обучение. Обучение на преподавателския състав за прилагане на методологията"
Подготовка на дейност "Изготвяне на учебното съдържание на електронните курсове и модули и за електронни учебни пособия"
Изпълнение на дейност "Изготвяне на учебното съдържание на електронните курсове и модули и за електронни учебни пособия"
Подготовка на дейност "Електронно дистанционно обучение на студенти"
Изпълнение на дейност "Електронно дистанционно обучение на студенти"
Подготовка на дейност "Информиране и публичност на изпълнението" 10*
Изпълнение на дейност "Информиране и публичност на изпълнението" 10*
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 494 313 BGN
Общ бюджет: 466 331 BGN
БФП: 466 331 BGN
Общо изплатени средства: 466 331 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 466 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 860 BGN
2013 0 BGN
2014 367 471 BGN
2015 0 BGN
466 331 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 396 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 84 031 BGN
2013 0 BGN
2014 312 350 BGN
2015 0 BGN
396 381 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 829 BGN
2013 0 BGN
2014 55 121 BGN
2015 0 BGN
69 950 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз