Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0183-C0001
Номер на проект: 26-Т-300/04.02.2013
Наименование: " Видео инспекционна и информационна система за контрол на качеството"
Бенефициент: "ТЕКОСИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Целта на проектната идея е разработване и подготовка за производство на висококачествен иновативен продукт - Видео-инспекционна и информационна система за контрол на качеството при печат, с цел реализацията му на световния пазар чрез фирма Nikka Research Deutschland GmbH. “ТЕКОСИС” ООД ще извърши инженерното проектиране на хардуера на всички модули и звена на системата, включително и фърмуера им, както и софтуера за междумодулна комуникация.
Дейности: Дейност 1: Подготовка на обща концепция за разработката Включва и разходи за наем на помещение
Дейност 2: Разработване на техническо задание за хардуера. Включва и доставка на ДМА
Дейност 3: Разработване на техническо задание за фърмуера на модулите и концепция за комуникация, управление и взаимодействие между модулите в системата Включва и разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, пряко свързани с педвидените за изпълнение дейности.
Дейност 4: Разработване на електрическите схеми на модулите на системата и алгоритмите за работа на фърмуера и софтуера.
Дейност 5: Изработване действащи експериментални образци на модулите, изграждащи системата Включва и разходи за материали и консумативи
Дейност 6: Разработване на фърмуера на модулите и софтуера за комуникация и управление на системата
Дейност 7: Подготовка на методика за проверка на хардуера и софтуера на системата за контрол на качеството на печатната продукция в лабораторни условия.
Дейност 8: Проверка на хардуера и софтуера в лабораторни условия
Дейност 9: Разработка на икономическа и финансова оценка на иновативния продукт, пазарни анализи и маркетингови проучвания за пазарна реализация.
Дейност 10: Анализ на резултатите от проверка на софтуера и хардуера в лабораторни условия и корекция на софтуера и хардуера в резултат на проверката
Дейност 11: Разработване на прототипи на модулите за реални изпитания
Дейност 12: Подготовка на методика за проверка на софтуера и хардуера на системата в реални условия
Дейност 13: Проверка на хардуера и софтуера в реални условия.
Дейност 14: Техническа оценка на прототипа на разработената иновативна система
Дейност 15: Анализ на резултатите от техническата оценка и проверката на системата в реални условия и окончателна доработка на софтуера и хардуера
Дейност 17: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 375 930 BGN
Общ бюджет: 388 742 BGN
БФП: 349 868 BGN
Общо изплатени средства: 349 868 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 349 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 307 BGN
2014 126 902 BGN
2015 72 659 BGN
349 868 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 297 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 761 BGN
2014 107 867 BGN
2015 61 760 BGN
297 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 480 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 546 BGN
2014 19 035 BGN
2015 10 899 BGN
52 480 BGN
Финансиране от бенефициента 41 770 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Обща концепция за разработката
Индикатор 10 Разработено техническо задание за хардуера.
Индикатор 11 Разработено техническо задание за фърмуера
Индикатор 12 Разработени електрически схеми на модулите на системата и алгоритми за работа на фърмуера
Индикатор 13 Изработени експериментални образци на модулите, изграждащи системата
Индикатор 14 Разработен фърмуер за модулите
Индикатор 15 Изготвена методика за проверка на хардуера и софтуера на системата
Индикатор 16 Извършена проверка на хардуера и софтуера в лабораторни условия
Индикатор 17 Изработена икономическа и финансова оценка
Индикатор 18 Корегиран софтуер и хардуер на модулите на системата
Индикатор 19 Разработени прототипи на модулите за реални изпитания
Индикатор 20 Изготвена методика за проверка на софтуера и хардуера на системата в реални условия.
Индикатор 21 Извършена проверка на хардуера и софтуера в реални условия.
Индикатор 22 Изработена техническа оценка на прототипа на разработената система
Индикатор 23 Окончателно доработени софтуер и хардуер
Индикатор 24 Изготвена документация на разработените модули на системата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз