Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0014-C0001
Номер на проект: Д01-402/ 11.10.2012
Наименование: Нови форми за електронно обучение в Технически Университет - Варна
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за учене с използване на съвременни информационни и комуникационни технологии чрез електронни модули и курсове в дистанционна форма на обучение. Създаване на нови възможности за образование в Технически Университет – Варна с използване на електронни форми и работа в мрежа чрез виртуална реалност. Осигуряване на естествена връзка с тенденциите в развитието на предходните степени на обучение от средното училище - учене и иновативност чрез информационните и комуникационните технологии. Подобряване креативността на младите хора и мотивацията им за учене с оглед предстояща реализация като квалифицирани кадри с възможности за бъдещо професионално усъвършенстване чрез система за учене през целия живот.
Дейности: Изпълнение на дейност "Ръководно-организационни мероприятия и финансов мениджмънт"
Изпълнение на дейност "Установяване на адекватни академични стандарти относно проектирането, съставянето на електронните модули и провеждане на обучението"
Изпълнение на дейност "Обучителни дейности - етап 1"
Изпълнение на дейност "Обучителни дейности - етап 2"
Изпълнение на дейност "Усъвършенстване на "Средата за управление на обучението" в Технически университет - Варна
Изпълнение на дейност "Изграждане на мрежова среда "Виртуална реалност""
Изпълнение на дейност "Разработване на продукти за дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Апробация на "Средата за управление на обучението" със студенти
Изпълнение на дейност "Мониторинг на обучението и вътрешен одит за осигуряване на качеството"
Изпълнение на дейност "Осигуряване на устойчивост на проектните резултати"
Изпълнение на дейност "Разпространение на резултатите и публичност"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"АДЕТЕХ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 744 674 BGN
Общ бюджет: 661 238 BGN
БФП: 655 353 BGN
Общо изплатени средства: 654 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 655 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 935 BGN
2013 307 551 BGN
2014 182 823 BGN
2015 15 214 BGN
654 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 557 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 126 595 BGN
2013 261 418 BGN
2014 155 399 BGN
2015 12 932 BGN
556 344 BGN
В т.ч. Национално финансиране 98 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 340 BGN
2013 46 133 BGN
2014 27 423 BGN
2015 2 282 BGN
98 178 BGN
Финансиране от бенефициента 6 687 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз