Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0005-C0001
Номер на проект: Д01-388/ 10.10.2012
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Института за перспективни изследвания за отбраната
Бенефициент: Военна академия “Г. С. Раковски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 10.10.2012
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Дейности: Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали"
Изпълнение на дейност "Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта"
Подготовка на дейност "Разработване на електронни и мултимедийни помагала"
Подготовка на дейност "Визуализация, информиране и публичност на проекта"
Изпълнение на дейност "Визуализация, информиране и публичност на проекта"
Изпълнение на дейност "Разработване на електронни и мултимедийни помагала"
Изпълнение на дейност "Разработване на цялостен план за създаване и развитие на център за дистанционни форми за обучение"
Изпълнение на дейност "Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение"
Изпълнение на дейност "Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти"
Изпълнение на дейност "Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение"
Изпълнение на дейност "Управление и наблюдение на проекта"
Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение"
Подготовка на дейност "Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали"
Изпълнение на дейност "Анализ и оценка на проведените обучения"
Подготовка на дейност "Създаване на електронно хранилище на стандартизирани учебни компоненти"
Подготовка на дейност "Закупуване на лицензи за специализиран софтуер - платформа за електронно обучение (провеждане на тръжни процедури)"
Изпълнение на на дейност "Закупуване на лицензи, инсталация на специализиран софтуер - платформа за електронно обучение и интеграция на платформата с всички съществуващи информационни системи в ИПИО към момента
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 475 737 BGN
Общ бюджет: 461 456 BGN
БФП: 461 456 BGN
Общо изплатени средства: 460 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 461 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 95 147 BGN
2013 0 BGN
2014 284 928 BGN
2015 80 866 BGN
460 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 392 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 80 875 BGN
2013 0 BGN
2014 242 189 BGN
2015 68 736 BGN
391 800 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 272 BGN
2013 0 BGN
2014 42 739 BGN
2015 12 130 BGN
69 141 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз