Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0052-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“
Бенефициент: "ИНФО РАМПА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - разходи за закупуване на ново оборудване, необходимо за създаване на опитен образец или части от него - моля, уточнете Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - разходи за закупуване на ново оборудване, необходимо за създаване на опитен образец или части от него - моля, уточнете
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга
Разработване на маркетингов и бизнес план за пазарна реализация на иновативната услуга Разработване на маркетингов и бизнес план за пазарна реализация на иновативната услуга
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Наем на офис с включени режийни разходи и осигурен интернет достъп Наем на офис с включени режийни разходи и осигурен интернет достъп
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 362 345 BGN
Общ бюджет: 399 609 BGN
БФП: 355 931 BGN
Общо изплатени средства: 355 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 355 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 192 BGN
2014 227 734 BGN
2015 0 BGN
355 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 302 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 963 BGN
2014 193 574 BGN
2015 0 BGN
302 538 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 229 BGN
2014 34 160 BGN
2015 0 BGN
53 389 BGN
Финансиране от бенефициента 44 465 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 4 Брой закупено и внедрено ИТ оборудване
Индикатор 5 Брой доклади за икономическа и финансова оценка, Маркетингов план. Бизнес план за пазарна реализация.
Индикатор 6 Брой табели, дипляни
Индикатор 7 Реализиран одит на проекта
Индикатор 8 Реализирани проекти в подкрепа на бизнеса


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз