Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0010-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-1
Наименование: Изграждане на центрове за подкрепа на хората с увреден слух
Бенефициент: Съюз на глухите в България - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създадат 2 броя центрове за подкрепа на хора с увреждания в гр. София и в гр. Пловдив, за които ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. Центровете ще предоставят комплекс от услуги за лица с увреден слух, необходими за тяхната социална интеграция и реализация на реалния пазар на труда, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот, повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; организиране на свободното време на лицата; работа с разширения семеен кръг на лицата с увреден слух; експертно – консултативна дейност; информационни кампании; Разработване на методика за социално включване на хора с увреден слух и други.
Дейности: Дейност 1: Дейности по организация и управление на проекта Настоящата дейност ще обхваща целия период на изпълнение на проекта и включва следните етапи: 1. Формиране на екип за управление дейностите по проекта При стартиране изпълнението на проекта ще се подготви заповед за възлагане на отговорности на служителите, отговорни за изпълнение на проектните дейности и отчитането им пред Управляващия Орган. При подбора на екипа ще се спазват хоризонталните политики на ЕС за равенство между половете и принципите на устойчивото развитие. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически асистент. 2. Организиране на Начална работна среща за управление на проекта За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи ежеседмично. 3. Подготвяне на Вътрешни правила за управление на проекта Правилата за управление ще се подготвят с цел: • обособяване на отговорности и разпределение на задачите в екипа; • координирането на изпълнението и осигуряване на взаимодействие и сътрудничество с Управляващия орган по ОПРЧР; • разпределяне на отговорностите по отчитане на проекта; • осигуряване на прозрачност при провеждането на тръжните процедури. 4. Провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта Изборът на външни изпълнителите на дейностите по проекта ще се проведат при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Бенефициентът ще спазва и Общите насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл.52 от Регламент /ЕО/1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 5. Провеждане на заключителна среща за отчитане резултатите от проектните дейности Целта е разпределяне на отговорности по подготовка на финалния отчет към УО на ОПРЧР и организиране и съхранение за архив на документацията по проекта.
Дейност 2: Създаване на Центрове за подкрепа на хора с увреден слух и подготовка за функционирането им Настоящата дейност включва следните поддейности: 2.1. Избор и назначаване на специализиран персонал, който ще работи в Центъра за подкрепа на хората с увреден слух:  Психолог;  Експерти пазар на труда;  Жестомимичен преводач;  ИТ специалист – за ИТ поддръжка на техниката и вътрешната мрежа във всеки център, както и актуализиране на интернет страницата. 2.2. Създаване на електронна страница за дейността на Центровете /специализиран софтуер за електронно включване на хората с увреждания/ – страницата ще бъде специализиран софтуер за достъпна информационна среда. Целта на предложения софтуер е изграждане на платформено независима система от тип "уеб портал", която да позволява на гражданите с увреждания на слуха и/или техните асистенти, от една страна, и работодателите, от друга да осъществяват връзка помежду си, свързана с търсенето и предлагането на работа. Софтуерът/порталът ще бъде изграден с възможности за надграждане в бъдеще със специфични технологии, улесняващи комуникацията между хората с увреждания на слуха и останалата част от обществото. От портал за търсене/предлагане на работа, софтуерът може да бъде трансформиран в по-универсална комуникационна платформа с аудио/видео и лингвистични технологии, целящи да подпомогнат интеграцията на хората с увреждания на слуха. 2.3. Оборудване на Центровете: В техническите спецификации на оборудването ще бъдат заложени следните основни екологични критерии, когато е приложимо са: икономично потребление на енергия (висок енергиен клас), ниско ниво на шум (с оглед риска за здравето от по-високите вибрации), ниски допълнителни разходи. Предвижда се оборудването на центровете да включва: Закупуване на специална техника – 3 компютърни конфигурации : - настолен компютър - 3 бр.; - монитор - 3бр.; - програмен продукт с лицензен стикер - 3 бр.  Лазерно мултифункционално устройство – с функции разпечатване, копиране, сканиране, цветно – 1 бр. Необходим е за консултантските и административните услуги, които ще бъдат извършвани.  Телевизор - 2 бр. Необходим за провеждане на дистанционни видеоразговори, поради спецификата на увреждането на целевата група.  Мобилен телефонен апарат – 2 бр. (по 1 бр. за център). С оглед спецификата на комуникация на представителите на целевата група, те се налага да бъдат обслужвани от Центъра – от жестомимичния преводач посредством видеовръзка чрез мобилен апарат. По време на консултациите, преводачът ще осъществява комуникацията между представителя на целевата група и работодателите (служители от държавната и общинска администрация, частния сектор), здравни и други институции. Така преводача ще има възможност да „присъства“ на всички срещи на клиентите на центъра и подпомага осъществяването на комуникацията.  Цифрова Видеокамера – 1 бр. за двата Центъра, ще бъде използван за отразяване на информационните събития.  Инверторен климатик - 2 бр. (по един за двата Центъра). Необходим за поддържане на подходяща температура за работа на техническото оборудване, както и за осигуряване на нормални работни условия за служителите и посетителите на Центровете. 2.4. Извършване на специализирано социологическо проучване за възможностите и потребностите на хората с увреден слух и анализ на резултатите. Фокусът на проучването е както следва: • Проучване на потенциала, знанията и уменията на хората с увреден слух; • Очертаване на потребностите на хората с увреден слух за реализация на пазара на труда и социално включване; • Идентифициране на проблемни зони в сега действащите услуги за хора с увреден слух; • Очертаване на потребностите от различни и нови услуги за хора с увреден слух. Проучването ще се проведе по метода на стандартизирани интервюта сред хора с увреден слух. Ще бъдат обхванати 50 възрастни с увреден слух и 30 родители на деца с увреден слух. Обосновка на дейността: Чрез реализирането на дейността ще бъдат създадени предпоставките за реализирането на Центъра за подкрепа на хора с увреден слух, а именно: ще бъде извършен подбор на специализиран персконал, който ще работи в създадения Център за подкрепа на хора с увреден слух и ще извършва превенция, рехабилитация, създаване на предпоставки за социално включване на хора с увреден слух и др.; ще се извърши специализирано социологически проучване за възможностите и потребностите на хората с увреден слух, което ще даде основата за работата на специалистите в Центъра; Центърът ще бъде оборудван с цел създаване на възможности за повишена информираност на обществото и на хората с увреждания.
Дейност 3: Функциониране на Центровете за подкрепа на хора с увреден слух Описание и обосновка на дейността: В рамките на функционирането на Центровете ще се извършват следните дейности: Индивидуална работа с хора с увреден слух Центровете ще предоставят комплекс от услуги за лица с уврежден слух, необходими за тяхната социална интеграция и реализация на реалния пазар на труда, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот, повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; организиране на свободното време; работа с разширения семеен кръг на лицата с увреден слух; експертно – консултативна дейност. Ще бъдат съставяни индивидуални програми и индивидуални планове за всяко обслужено лице в съответния Център. Специалистите, които ще бъдат ангажирани са както следва:  Психолог - работа с хора с увреден слух и с техните близки и роднини;  Експерт пазар на труда – осъществяване на срещи с работодателите за популяризиране на преференциалните мерки в законодателството, работа чрез специализирания софтуер;  Жестомимичен преводач – ще осъществява жвстомимичния превод;  ИТ специалист – за поддръжка на техниката във всеки от центровете, както и на интерент страницата. В центровете ще бъде извършвана индивидуална работа и с близките на хората с увреден слух с цел очертаване на възможностите за успешна лична и професионална реализация. Ще се извършва и целенасочена дейност за преодоляване на бариери, а също ще бъде използван подход за поставяне на хората с увреден слух като носители на позитивни роли. 2. Провеждане на информационна кампания: Целта на информационните кампании е промяна в нагласите на обществото спрямо хората с увреден слух, предоставяне на информация за възможностите на хората с увреждания, информиране на обществото за потребностите на хората с увреден слух, създаване на предпоставки за постепенна промяна в нагласите на обществото по отношение приемането на хората с увреждания като пълноценна част от обществото.  Предавания и анонси в радиото;  Репортажи от дейността на центъра; Конференциите ще бъдат 2 бр.: 1: през първото тримесечие от функционирането на Центровете. Целта на събитието ще бъде привличане на клиенти и запозванаване на място с Центровете и предлаганите услуги, запознаване на институциите и всички заинтересовани страни, имащи отношение към проекта. 2: през третото тримесечие от функционирането на Центровете, след като са минали 6 месеца от функционирането на Центровете. Ще бъдат представени резултатите от работата (с цел мотивация на бъдещите клиенти), често срещаните проблеми и трудности, както и подходите и начините за решаването им. Гости на събитието ще бъдат всички заинтересовани страни. На събтията ще бъдат обсъждани проблемите пред целевата група, начините за тяхното решаване. Поканените ще бъдат не само от области София и Пловдив, но и от цялата страна, включително и чуждестранни гости за обмяна на опит и добри практики. Те ще бъдат представители на работодателите (служители от държавната и общинска администрация, частния сектор), здравни и други институции. Информационната кампания ще бъде провеждана през целия период на функционирането на Центровете. Ще бъдат използвани всички комуникационни канали, включително: Публикации в интернет сайтове, доказали ефективността си при благотворителни кампании и имащи ресурс да променят нагласите на обществото; Репортажи от дейността на центровете за подкрепа на хора с увреден слух. 3. Създаване на модел за сътрудничесто в процеса на интеграция на хората с увреден слух Моделът за сътрудничество е с цел обединяване на всички заинтересовани страни в процеса. Ще се резлизира чрез периодични събития в Центъра за подкрепа на хората с увреден слух – на всеки четири месеца в центровете ще се организира ден на отворените врати, на който ще бъдат канени представители на заинтересованите страни – изброени в т.4.4 от настоящето проектно предложение, а също и роднини и близки на обслужваните в центровете хора с увреден слух и представители на общността. 4. Разработване на методика за социално включване на хора с увреден слух На база на извършеното проучване по дейност 2 и набиране на опит от функционирането на центровете за подкрепа на хора с увреден слух ще бъде разработена Методика за социално включване на възрастни с увреден слух – методиката ще съдържа модули: заетост, образование, социална и медицинска рехабилитация за хора с увреден слух. Дейността ще се изпълнява от Външен изпълнител през последните два месеца от функционирането на центровете или месеци 14 и 15 от план-графика. Центровете за подкрепа на хора с увреден слух ще функционират 12 месеца. Записването за центровете ще става и чрез интернет страницата на Центровете.
Дейност 4: Популяризиране на проекта Описание на дейността: Кампанията по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни ще включва:  Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни брошури;  Изготвяне на информационни табла;  Изготвяне и разпространение на информационни стикери;  Провеждане на 2 конференции за информиране на обществеността;  Популяризиране на създадената интернет страницата чрез интернет търсещи системи, индексиран по ключови думи. Описание на конференциите: 1: встъпителна конференция; през месец 2 от старта на проекта с цел достигане до потенциалните клиенти на Центровете и широката общественост, както и запознаване с целите и подхода на изпълнение на проекта и планираните крайни резултати. 2: заключителна конференция – през месец 17 от изпълнението на проекта, когато ще бъдат отчетени резултатите от неговото изпълнение и широката общественост ще бъде запозната с резултатите от проведеното социологическо проучване. Обосновка на дейността: Дейността по популяризиране на проекта ще допринесе за информиране на обществеността за възможностите и потенциала на хората с увреден слух и възможностите за тяхната интеграция с цел преодоляване на социалната изолация.
Дейност 5: Одит на проекта Описание на дейността: В рамките на Дейността ще бъде извършен независим одит на проекта за получаване на разумна увереност, че: • Разходите са извършени съобразно Договора за безвъзмездна финансова помощ; • Разходите са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство, включително съобразно правилата за избор на изпълнител (ЗОП, НВМОП, ПМС № 55); • Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 и ПМС № 231/2007 г.; • Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; • Декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО; • Разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи. Поддържа се отделно аналитично отчитане на разходите в счетоводната система; • Разходите са извършени през периода, упоменат във финансовия/те отчет/и, за дейността по изпълнение на посочения по-горе договор; • Разходите са вписани в отчета на бенефициента (и в отчетите на партньорите в случай на финансов принос в полза на бенефициента от страна на партньорите); • Проверка на приходи от дейността; • Разходите не включват недопустими разходи съгласно чл.10 от ПМС 231/20.09.2007 г.; • Спазени са мерките за информация и публичност; • Спазени са изискванията съгласно ЗФУКПС по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; • Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване. Обосновка на дейността: Съгласно изискванията на насоките за кандитатстване и проекта на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: „Бенефициентът се задължава да извърши одит при приключване на проекта” (при проекти на стойност над 200 000 лв.).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 179 837 BGN
Общ бюджет: 174 770 BGN
БФП: 174 770 BGN
Общо изплатени средства: 174 486 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 174 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 967 BGN
2013 97 190 BGN
2014 41 330 BGN
2015 0 BGN
174 486 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 572 BGN
2013 82 611 BGN
2014 35 130 BGN
2015 0 BGN
148 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 216 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 395 BGN
2013 14 578 BGN
2014 6 199 BGN
2015 0 BGN
26 173 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Брой създаден сайт
Индикатор 6 Брой оборудвани Центъра
Индикатор 7 Брой направени социологически проучвания
Индикатор 8 Брой направени методики
Индикатор 9 Брой информационни кампании
Индикатор 10 Брой брошури - Съюз на глухите
Индикатор 11 Брой стикери
Индикатор 12 Брой пресконференции - Съюз на глухите
Индикатор 13 Брой инф. табла
Индикатор 14 Брой регистрирани потребители
Индикатор 15 Брой лица с осигурена работа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз