Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0005-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-4
Наименование: Живота е движение
Бенефициент: Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще бъде създаден център за подкрепа на хора с двигателни увреждания в гр. София, за който ще бъдат закупени подходящи съоръжения, съобразени с индивидуалните потребности на всеки един потребител, както и ще бъде нает необходимия персонал. В центъра ще бъдат осъществявани рехабилитационни дейности, лечебна физкултура и спорт, мероприятия за интеграция и социално включване чрез спорт, индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното близко обкръжение, психологическа подкрепа, информационно - консултантска дейност, организиране на курсове за придобиване на ключови компетентности. Ще бъдат проведени информационни кампании, целящи да се повиши информираността на обществото за потребностите на хората с увреждания и за превенция на уврежданията и други.
Дейности: Дейност 1.Организационна дейност Настоящата дейност ще обхваща целия период на изпълнение на проекта и включва следните етапи: 1. Формиране на екип за управление дейностите по проекта При стартиране изпълнението на проекта ще се подготви заповед за възлагане на отговорности на служителите, отговорни за изпълнение на проектните дейности и отчитането им пред Управляващия Орган. При подбора на екипа ще се спазват хоризонталните политики на ЕС за равенство между половете и принципите на устойчивото развитие. Екипът ще се състои от: ръководител на проекта, координатор, счетоводител и технически асистент. 2. Организиране на Начална работна среща за управление на проекта За по-ефективното управление на проекта ще се изготви План за действие, в който ще се заложат срокове за изпълнение и лица, които са отговорни за всяка дейност. Екипът ще се събира на работни срещи ежеседмично, а всеки месец ще се провеждат разширени работни срещи с участието на представители на ръководството на общинската администрация. 3. Подготвяне на Вътрешни правила за управление на проекта Правилата за управление ще се подготвят с цел: - обособяване на отговорности и разпределение на задачите в екипа; - координирането на изпълнението и осигуряване на взаимодествие и сътрудничество с Управляващия орган по ОПРЧР; - разпределяне на отговорностите по отчитане на проекта; - осигуряване на прозрачност при провеждането на тръжните процедури. 4. Провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта Изборът на външни изпълнителите на дейностите по проекта ще се проведат при спазване зоконовите и нормативни разпоредби. 5. Провеждане на заключителна среща за отчитане резултатите от проектните дейности Целта е разпределяне на отговорности по подготовка на финалния отчет към УО на ОПРЧР и организиране и съхранение за архив на документацията по проекта.
Дейност 2 Организиране на информационна кампания „Спорт, социално включване и гражданство ” Информационната кампания ще бъде фокусирана върху тезата, че голяма чест от хората с увреждания не са болни в медицинския смисъл, а са носители на дефицити/двигателни или сензорни/ и се нуждаят от политики за компенсиране на техните дефицити обединени в концепцията за активното социално включване и интеграцията чрез спорт като предпоставка за професионалната им реализация на пазара на труда. Също така информационната кампания ще бъде насочена към промяна на публичните нагласи чрез фокусиране на общественото внимание върху възможностите на тези хора. Информационната кампания по проекта ще включва: - изработване на интернет банер; - импресии на банера, популяризиращ мотото на информационната кампания – 12 месеца, средно 300 000 импресии месечно и публикации в интернет сайтове – 70 бр. доказали ефективността си при благотворителни кампании и имащи ресурс да променят нагласите на обществото. Сайтове, който чрез новинарската си дейност се застъпват за мониторинг и промяна на законодателството в зависимост от поставените от читателите проблеми; - осигуряване на 6 участия в предавания на водещи телевизии – участие на хора, свързани с проекта, отразяване на новини за проекта, излъчване на състезания; - стартиране на специализирано предаване по интернет-радио за проблемите на хората с двигателни увреждания – 12 месеца х 2 излъчвания, 24 излъчвания общо. Предаванията по темата ще бъдат архивирани и качени във форума, като по този начин ще се осигури възможност за слушане офлайн; - заснемане на 10 бр. спортни събития, които БАРИС провежда, както и на други дейности, реализирани в рамките на проекта . Заснетите клипове и/или репортажи ще се складират в ресурс, които ще се предоставят за излъчване на телевизии и сайтове. В рамките на проекта ще се реализират 10 излъчвания в телевизии и/или сайтове.
Дейност 3 Създаване и поддържане на он-лайн форум В рамките на тази дейност ще се създаде онлайн форум. Създаването на интернет форум, ще гарантира социалното и електронното включване на хората с увреждания. Софтуерът, който ще бъде разработен ще позволява и поддържането на новинарска част, чрез която потребителите ще получава актуална информация по различни въпроси. Необходими ресурси за създаването и поддържането на Форума са: 1. Закупуване на софтуер, необходим за функционирането на форума; 2. Хостинг, свързаност и техническа поддръжка на форума, които ще се осигурят от външен изпълнител, избран съобразно правилата на ПМС 55/12.03.2007 г. 3. Наемане на експерти, които да се грижат за поддържането на форума - консултанти по социална тематика и модератори. Форума ще съдържа следните основни раздели: - информационен ресурс в областта на социалното законодателство; - ресурс с въпроси и отговори по темите, които касаят хората с увреждания; - консултантска секция в който участниците във форума ще могат да задават своите въпроси онлайн и да получават отговор от Консултантите, работещи в Центъра за подкрепа на хора с двигателни увреждания – Актив. - рубрика с актуални новини – текущи проблеми, спортни прояви, предстоящи мероприятия;
Дейност 4 Създаване на „Център за подкрепа на хора с двигателни увреждания – Актив» С цел осигуряване на ефективно функциониране на Центъра и предостянето на качествени услуги на потенциалните потребители са предвидени следните поддейности: 4.1 Наеме на персонал, експерти и консултанти за Центъра: • Управител – 1 лице, на трудов договор; • Психолог – 1 лице; • Рехабилитатор – 2 лица; • Масажист – 1 лице • Социален работник – 1 лице. • Консултант «Социално включване» – 1 лице. • Инструктури за спортните занимания – 5 лица; • Модератори на онлайн форума – 2 лица; • Консултанти по социална тематика за онлайн форума – 2 лица; Центъра за подкрепа на хора с двигателни увреждания – Актив ще функционира 12 месеца, като персонала ангажиран в Центъра ще работи в делнични дни, почасово, съобразно индивидуалната програма на всеки един потребител. 4.2 Изработване на правилник за вътрешния ред на Центъра и Методика за предоставяне на социални услуги 4.3 Закупуване на оборудване на новосъздадения Център С цел предоставянето на ефективни услуги е необходимо закупуването на оборудване за рехабилитация, спортни съоръжения, както и преносими компютри и мултифункционално устройство за осигуряване нормалната и ефективната работа на консултанта, психолога, социалния работник и управителя на Центъра. 4.4 Наемане на специализиран транспорт за транспортиране на бенефициентите до Центъра – за наемането на специализиран транспорт с включени застраховки, поддръжка, консумативи, гориво и правоспособен водач, ще се обяви процедура за избор на външен изпълнител съобразно изискванията на ПМС 55/ 12.03.2007 и указанията на ДО. 4.5 Наемане на помещения в 25- ДКЦ, р-н Младост, където ще се ситуира новосъздадения Център. Предвидено е да се наемат: зала с прилежащи съблекални и тоалетна, 2 помещения за индивидуални и групови занимания и приемна.
Дейност 5. Функциониране на новосъздадения «Център за подкрепа на хора с двигателни увреждания – Актив» 5.1 Подбор на потребителите на Центъра След популяризиране на проекта сред местната общност, в определен срок, кандидатите за потребители ще подадат заявление за ползване на услугата и необходимите документи. Социалният работник с помощта на психолог ще извърши индивидуална социална оценка въз основа на подаденото заявление, приложените документи и по методика, разработена за целите на проекта. Оценката на потребностите от социални услуги включва кратка история на лицето и описание на: общото физическо и психическо състояние на лицето, образователно ниво/степен, способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи, социална активност и интереси, взаимоотношения със семейството, други социални контакти, битови условия на живот, изисквания за медикаментозно лечение и диети, други потребности свързани със специфични състояния, безопасност и рискове. Резултатите от оценката се отразяват в доклад-предложение за подходящите социални услуги. На основание изготвена процедура за класиране на кандидат - потребителите, оценката на потребностите и приложени документи, назначена комисия извършва подбор и класиране на потребителите. Изготвя се списък на преките бенефициенти от 40 човека. С преките потребители на услугата се сключва договор. 5.2. Изготвяне на индивидуални планове за работа с потребителите на услугите в Центръра Индивидуалният план за работа се изготвя от екип от психолог и рехабилитатор след предварително обсъждане и след дискусия с лицето, за което се съставя. Индивидуалният план е адаптиран за всеки потребител и осъществяването му изисква съобразяване с личните нужди на възрастния човек с увреждане, неговия личен ритъм и възможности. Изпълнението на индивидуалния план се оценява от работния екип на всеки 6 месеца и при необходимост се актуализира. За всеки един от потребителите ще се изготви график за посещение на Центъра, който ще бъде съобразен с индивидуалните му потребности. 5.3. Рехабилитационни дейности Тази услуга е предназначена за подпомагане на хора, които още не са преодолели пост травматичния стрес и все още не са придобили умения за самостоятелност в новото си състояние настъпило след травмата или заболяването предизвикало дефицита. Рехабилитацията се осъществява се от интердисциплинарен екип и включва: възстановяване или подобряване на засегнатите двигателни и др. функции; говорна и зрителна терапия за възстановяване или подобряване на засегнатите функции; подобряване и стабилизиране на двигателния апарат и за по-висока степен на самообслужване; развиване и подобряване на фината моторика; трениране на загубените или увредените физически, психически и когнитивни функции и др. Индивидуални занимания за подобряване на финната моторика под ръководството на рехабилитатори и процедури в клетката на Роше, както и масажи. 5.4 Лечебна физкултура и спорт - целта на тази услуга е хора с увреждания, които дълго време са били в състояние на изолация и принудително бездействие да изпълняват комплекс от упражнения за подобряване на двигателната им кондиция под ръководството на старши рехабилитатор като формата на тези групи предполага и развитието на нови социални контакти, което от своя страна ще подобри комуникационните им умения, които намаляват драстично в условията на принудителна изолация в дома. В резултат бенефициентите ще бъдат приведени в състояние в което те могат да преминат към активен спорт. Експертите в Центъра ще препоръчат спорт на всеки индивидуално, съобразно уврежданията и потребностите му. Услугата включва: • занимания с медицинска рехабилитация в групи по лечебна физкултура – 2 пъти в седмицата на потребител; • спортни занимания по бочия, спортна стрелба, колоездене, шахмат, тенис на маса. Спортните занимания ще се организират 3 пъти седмично за всеки бенефициент. Заниманията по бочия, шахмат и тенис на маса ще се провеждат в спортаната зала в 25-ДКЦ Колоезденето ще се провежда на открито. БАРИС разполага с 5 специализирани колела, които ще бъдат предоставени на потребителите на Центъра за ползване. Спортната стрелба ще се провежда на територията на стрелбището на СК ”Левски” . Екипът, ангажиран с предоставянето на услугата включва: рехабилитатори, масажист, 5 инструктора /за всеки спорт/. 5.5 Провеждане на мероприятия за интеграция и социално включване чрез спорт В рамките на проекта ще се проведат 10 спортни състезания - по 2 за всеки спорт. На спортните мероприятия ще бъдат поканени хора с увреждания, представители на АСП, АХУ, Столична община, НПО работещи с и за хора с увреждания, медии. 5.6. Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното близко обкръжение Центъра ще предоставя комплекс от услуги на 40 лица с двигателни увреждания, необходими за тяхната социална интеграция и реализация на реалния пазар на труда, защита от дискриминация и пълноценно включване в обществения живот, повишаване степента на информираност на обществото по проблемите на хората с увреждания; организиране на свободното време; работа с разширения семеен кръг на лицата – 20 лица; експертно – консултативна дейност. Ще бъдат съставяни индивидуални програми. Екипът ангажиран с предоставянето на тази услуга включва: Психолог и социален работник, консултант. 5.6.1 Психологическа подкрепа Работа в групи. Целите на груповата работа са свързани с развитие на уменията в общуването, подобряване на социалната градимост и възможностите за адаптация и развитие на потенциалите. Акцент ще се постави върху тренинг на себеувереността. Следващите етапи на тренинга ще бъдат проблематичните модели на поведение и взаимоотношения и начините да бъдат подобрявани. Участниците ще развият умения: - За споделяне, изграждане на доверие; - За подаване и приемане на обратна връзка; - За емпатия; Ще бъдат сформирани „Групи за самопознание”. Те ще дадат на участниците възможност да опознаят себе си, да експериментират с поведенчески модели и да срещнат различни гледни точки. Потребителите ще имат възможност да наблюдават и създават груповия процес. Включването в група ще им помогне да усетят силните си страни и да открият къде са конфликтните им потенциали, да разберат повече за личностната си идентичност. В групата се работи с елементи на арт-терапия, ролеви игри, разрешаване на казуси. Освен груповите занимания са предвидени и индивидуални психологически консултации за потребителите и тяхното близко обкръжение, съобразно техните специфични нужди и потребности. Целта на всяка консултация ще бъде да помогне на потребителя и неговите близки да открие ефективно решение на своя проблем. Потребителите ще бъдат подпомагани да изразят своите преживявания и мотивирани да променят възприятията си и поведенческите си стратегии, за да открият възможности за справяне с ежедневните трудности. 5.6.2 Информационно - консултантска дейност - Консултации при изготвяне и подаване на документи в ТЕЛК, ДСП, НОИ и др.; предоставяне на информация за актуалните програми, предоставящи възможност за осигуряване на асистенти или домашни помощници, процедури за настаняване в специализирани институции; - Насочване на потребителите за регистриране в Бюрото по труда и запознаване с възможностите и предимствата, произтичащи от това; - Консултации за изготвяне на мотивационно писмо, автобиография , необходими за започване на работа; - Възможности за участие в различни програми за субсидирана заетост; Темите ще бъдат и обект на коментиране и онлайн консултиране в новосъздадения специализиран интеренет форум. Тази услуга ще се предоставя от консултант Социално включване. 5.7 Организиране на курсове за придобиване на ключови компетентности 1. Езикови курсове – 120 учебни часа на група, 3 месеца - Курсовете ще се провеждат на място в Центъра от външен изпълнител, избран съобразно правилата на ПМС 55/12.03.2007 г. 2. Компютърна грамотност – 60 учебни часа на група, 1,5 месеца - Курсовете ще се провеждат в компютърна зала, осигурена от външният изпълнител, избран съобразно правилата на ПМС 55/12.03.2007 г. Предвижда се сформирането на 2 групи от по 10 човека за курсове по английски език и 2 групи от по 10 човека за курсовете по компютърна грамотност.
Дейност 6. Кръгла маса на тема „Ролята на институциите в процеса на интегриране на хората с увреждания” На кръглата маса ще бъдат поканени представители на Агенция на хора с увреждания, НПО, МТСП, АСП, Министерство на физическото възпитание и спорта, представители на р-н Младост и други райони от София. Формат на кръглата маса: 2 дни, 30 участника Основни теми: - Предсатвяне на постигнатите резултати от реализацията на основните дейности по проекта; - Дискутиране на основните проблеми на хората с увреждания и възможностите за сътрудничество с ангажираните институции; - Предложения за предриемане на конкретни съвместни мерки, допринасящи за интеграцията на хората с увреждания; - Разработване на меморандум за сътрудничество с разписани ангажименти.
Дейност 7. Публичност В рамките на тази дейност е предвидено: - подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура за проекта в формат А5, пълноцветен печат, тираж от 1000 копия. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - организиране и провеждане на 2 бр. пресконференции – Първата ще се организира в началото на проекта, за опевестяване старта на инициативата и представянето на очакваните резултати. Втората пресконференция ще се орагнизира в края на проекта и има за цел да представи резултатите, добрите практики и създаденото ноу-хау; - изработване на информационна табела – 1 бр., отразяваща финансовата помощ на ЕС; - осигуряване на постоянна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на БАРИС ; - рекламни шапки и фланелки с логото на проекта – 500 бр. Съдържанието на информационните материали ще се изготви от екипа на проекта. Те ще се разпространят от представителите на кандидата с цел да се осигури прозрачност на дейностите по проекта. Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на широката общественост и заинтересованите структури за предстоящите дейности. Дейността е заложена в проекта съгласно изискванията на ОП Развитие на човешките ресурси за информация и публичност на проекта. В нея са спазени изискванията за визуализация и за оформяне на публикациите. Пресконференциите и публикациите ще осигурят нужната информираност за проекта. Публичността ще се осигури на всички нива на изпълнение на дейностите по настоящият проект.
Дейност 8. Одит Описание на дейността: В рамките на Дейността ще бъде извършен независим одит на проекта за получаване на разумна увереност, че: • Разходите са извършени съобразно Договора за безвъзмездна финансова помощ; • Разходите са извършени в съответствие с европейското и националното законодателство, включително съобразно правилата за избор на изпълнител (ПМС № 55); • Всички декларирани разходи са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС, ПМС № 62/2007 и ПМС № 231/2007 г.; • Първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и др.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни; • Декларациите за възстановяване на средства, подадени от бенефициентите са точни, пълни и са във формат, изискван от съответния УО; • Разходите са извършени в съответствие със счетоводните принципи. Поддържа се отделно аналитично отчитане на разходите в счетоводната система; • Разходите са извършени през периода, упоменат във финансовия/те отчет/и, за дейността по изпълнение на посочения по-горе договор; • Разходите са вписани в отчета на бенефициента (и в отчетите на партньорите в случай на финансов принос в полза на бенефициента от страна на партньорите); • Проверка на приходи от дейността; • Разходите не включват недопустими разходи съгласно чл.10 от ПМС 231/20.09.2007 г.; • Спазени са мерките за информация и публичност; • Спазени са изискванията съгласно ЗФУКПС по отношение на поддържането на адекватна одитна пътека; • Всички дейности по съответния проект са надлежно документирани като всички документи за разходите се съхраняват и са на разположение на националните и европейските контролни органи при поискване. Обосновка на дейността: Съгласно изискванията на насоките за кандитатстване и проекта на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”: „Бенефициентът се задължава да извърши одит при приключване на проекта” (при проекти на стойност над 200 000 лв.).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 826 BGN
Общ бюджет: 292 558 BGN
БФП: 292 558 BGN
Общо изплатени средства: 290 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 292 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 765 BGN
2013 38 892 BGN
2014 188 773 BGN
2015 - 2 137 BGN
290 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 248 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 050 BGN
2013 33 059 BGN
2014 160 457 BGN
2015 - 1 817 BGN
246 749 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 715 BGN
2013 5 834 BGN
2014 28 316 BGN
2015 - 321 BGN
43 544 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Брой проведени работни срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 6 Брой месеци през които са направени рекламни импресии на банера
Индикатор 7 Брой публикации в интернет сайтове
Индикатор 8 Брой участия в предавания на водещи телевизии
Индикатор 9 Брой направени излъчвания на специализираното интернет-радио предаване
Индикатор 10 Брой заснети спортни събития и реализирани излъчвания в телевизии и/или сайтове
Индикатор 11 Брой създаден и функциониращ форум
Индикатор 12 Брой регистрирани потребители във форума
Индикатор 13 Брой създадени Центрове
Индикатор 14 Брой регистрирани потребители на услугите на Центъра
Индикатор 15 Брой доставено оборудване - БАРИС
Индикатор 16 Брой организирани спортни събития
Индикатор 17 Брой проведени езикови курсове и курсове по компютърна грамотност
Индикатор 18 Брой организирани и проведени кръгли маси - БАРИС
Индикатор 19 Брой информационни брошури - БАРИС
Индикатор 20 Брой пресконференции - БАРИС
Индикатор 21 Брой информационни табели - БАРИС
Индикатор 22 Брой рекламни шапки и фланелки
Индикатор 23 Одит на проекта - БАРИС
Индикатор 24 Брой лица обхванати в информационните кампании
Индикатор 25 Брой предоставени онлайн конуслтации
Индикатор 26 Брой регистрирани посещения на Центъра
Индикатор 27 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда - БАРИС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз