Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0004-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-7
Наименование: Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси
Бенефициент: Съюз на слепите в България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създаде център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания в гр. София с 15 на брой изнесени офиси, за които ще бъде нает персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, които се предвиждат по проекта са следните: Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното обкръжение, която обхваща - подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация, посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение; Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки; Провеждане на концерти и спортни турнири за лица със зрителни увреждания;Организиране на национални информационни кампании и други.
Дейности: 1.1. Дейности за работа със средата: Информационни дейности Обществото в нашата страна не е запознато с възможностите и потребностите на хората с нарушено зрение, което възпрепятства изграждането на позитивни социални нагласи и ефективни политики за социално включване. За постигане на набелязаните по-горе цели ще организираме следните информационни дейности: 1. Организиране на Национална кампания „Заедно можем повече". Тя включва изработването на брошура, предоставяща информация за дейността на ССБ, предлаганите от него услуги и координати на структурите на сдружението в страната, необходими за установяване на контакт на лицето със зрително увреждане и на неговите близки с цел оказване на многостранна подкрепа и целева ориентация относно характера на зрителните заболявания, защитата на правата и интересите на хората със зрителни увреждания и работата за тяхната социална интеграция в обществото. Използвайки структурите на организацията в страната, брошурата ще бъде разпространена в очните телкове в градовете София, Варна, Пловдив и Плевен, в офтамологичните кабинети в болниците, разположени в по-големите градове в страната, Регионалните дирекции за социално подпомагане, в мрежата на Червения кръст. Предоставената богата информация за структурата в страната дава възможност за бърз контакт и получаване на пълна информация за разнообразните форми на подкрепа на гражданите без зрение, които нашата организация може да им предостави. Брошурата ще бъде издадено в 10 000 тираж. 2. Организиране на Национална кампания „И ние можем”. В обществото съществува остър дефицит на информация за потенциала на хората със зрителни увреждания. Нашата организация полага големи усилия за професионалната ориентация на членовете ни, отчитайки техните възможности на пазара на труда. В България има трайно утвърдени професии, упражнявани с висок професионализъм и отговорност от незрящите. С развитието на икономиката възможностите за трудова реализация нарастват в нови области. Съвременните софтуерни продукти и компютърни технологии са нов революционен етап във възможността за реализация на хората без зрение, предоставяйки им шанс да получат по-добро образование и да усвоят нови професии. Днес незрящите могат да работят като адвокати, съдии, учители и преподаватели във висши учебни заведения, масажисти, експерти в държавната и общинската адмнистрация, социални работници, рехабилитатори, оператори на слабо автоматизирани процеси, акордьори на пиана, професионални певци на оперна и популярна музика, професионални музиканти изпълнители на класическа и популярна музика, изпълнителни диджеи, частни предприемачи, ръководители на специализирани предприятия и НПО за хора с увреждания, текстообработчици и много други. Ние планираме да изработим 20 билборда отразяващи различни сфери на реализация на хората със зрителни увреждания и разкриващи отношението на техните работодатели, които имат високо мнение за техния професионализъм и отговорност.Билбордовете ще бъдат поставени на подходящи места за да може по-голяма част от обществото да се запознае с тях. С тази кампания ние се стремим да дадем широка публичност на специфичните възможности на незрящите, да посочим някой сфери на трудова реализация и да убедим обществото, че хората без зрение могат да допринасят като другите за развитието на България. 3. Организиране на Национална кампания „Подай ръка”. За да изградим мостовете на доверие между зрящите и незрящи членове на обществото, трябва да създадем условия за опознаване на особеностите при подкрепа на хората без зрение. За реализацията на тази задача придвиждаме изработването на дипляна „Когато сте хора без зрение”, описваща основните ситуации при житейски контакт между слепи и зрящи и разработване на поведенчески модели за взаимопомощ. Тя ще бъде издадено в 20 000 тираж. Използвайки структурите на ССБ тя ще бъде разпространена в Народното събрание, областните и общинските администрации, сред общинските съветници, в Регионалните дирекции за социално подпомагане, в мрежата на Червен кръст, Лайнс клубовете, сред работодатели, граждани и други. Със съгласие на Министерството на образованието младежта и науката и със съдействието на регионалните инспекторати дипляната ще бъде разпространена и в част от средните учебни заведения в областните центрове в страната и ще бъде организирано обсъждането й в часа на класния ръководител. С тази информационна кампания си поставяме за изпълнение две основни задачи – да улесним контакта на зрящите с незрящите и да възпитаме в подрастващото поколение културата да приемат хората със специфични възможности като неделима и равностойна част от обществото. По този начим ще допринесем за нарастване насоциалната солидарност. Запознавайки се със специфичните начини на общуване с хората без зрение, зрящият човек ще може по-лесно да преодолее наслоени предубеждения, социални стериотипи и психологически бариери към тази част от обществото. Тази кампания, реализирана в държавните и общински институции, ще има вторичен, много по-значим социален ефект, водещ до преосмисляне на политиките към незрящите и осъзнаване на техния реален човешки потенциал. 4. Организиране на Национална кампания „Опознай ме". Тя ще включва запознаване на обществото с потребностите и проблемите на хората със зрителни увреждания. Наши представители в страната ще участват в дискусионни предавания, в обсъждането на статуса на хората без зрение и необходимите политики за пълноценната реализация на правата им в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Р. България през 2012 година. Те ще дадат интервюта в печатните медии за основните приоритети на нашата организация, острата необходимост от извеждане на членовете ни от тежката социална изолация и създаване на подходящи условия чрез национални и локални политики за пълноценното им социално включване. 5. Организиране на Национална кампания „Запази зрението си”. По данни на Световния съюз на слепите 295 мил. жители на планетата от 190 държави са с различна степен на увреждане на зрението. От тях 7,5 милиона са граждани на Европа. В нашата страна над 40 000 са лицата, които имат прогресираща загуба на зрение, което налага провеждането на настоящата информационна кампания за превенция на зрителното увреждане. В населението трябва да се изгради здравна културакато се започне системно да се контролира очното налягане, подобно на общото телесно кръвното налягане, с цел откриване в ранен стадий на най-често срещаното очно заболяване – глаукома. Отчитайки факта, че слепотата е сред най-тежките физически увреждания отразяваща се върху житейския път на индивида, се налага системно информиране на членовете на обществото за симптомите на заболяванията, профилактика на зрението, здравословно хранене с цел предпазване от очни заболявания, постиженията на офтамологичната наука в България, водещите медицински заведения за лечение, съвременните медикаментозни лечения, действащите клинични пътеки. Тази полезна и необходима информация ще бъде предоставена на работни срещи с утвърдени офтамолози в София, Пловдив Варна и Плевен. В тях ще участват членове на организацията, лица със зрителни проблеми и зрящи, проявяващи интерес към темата. За да постигнем максималния ефект от кампанията за превенция на зрението сред населението ще бъдат подготвени 5000 специализирани листовки, чието съдържание ще бъде публикувано и в печатни издания в градовете, където са разположени изнесените офиси на ЦПСОХЗУ.
1.2. Дейности за работа със средата: Изкуството – среща на два свята и форма на интеграция Изкуството е непреходна форма за изява на човешкия интелект, талант и стремеж за себеутвърждаване. Значима част от хората без зрение се стремят да покажат своите заложби в областта на музиката, поезията, художественото слово, приложните изкуства и други сфери на културата. Изкуството освен форма за личностна изява и удовлетворение за незрящите се превръща в средство за укрепване на вярата в собствените им възможности и стремеж за активна реализация и в други социални сфери. Отчитайки този значим потенциал за социално включване на незрящите, ще бъдат организирани концерти на наши художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители в градовете както следва: Монтана, Кюстендил, Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Русе, Сливен и Бургас- 9 концерта. С цел максимално популяризиране на възможностите на хората със зрителни увреждания се предвижда на всеки концерт да бъдат поканени представители на местната (общинската), държавната власт и медии. За всеки концерт ще бъдат отпечатани афиши поставени в клубовете на регионалните неправителствени организации на хората с увреждания, на публични места, в културни институции и други. За гостите ще бъдат изработени покани. Всеки концерт ще бъде отразен в местните електронни и печатни медии.
1.3. Дейности за работа със средата: Спортът - средство за социално включване, укрепване на волята за успех Съвременните общества отделят голямо внимание на развитието на спорта като мощно средство за укрепване на здравето и работоспособността, за преодоляване на ежедневния стрес и развитие на уменията за адаптаптиране към бързо променящата се среда. Слепотата е съпътствана с чувствително обездвижване, водещо до мускулна атрофия, хиподинамия, което изисква активно занимаване със спорт. Освен това участието в спортни състезания на хората със зрителни увреждания даже и тогава, когато те имат индивидуален характер, им позволява да се включат в "своята" малка общност, което им позволява да преодолеят социалната изолация, да се самоутвърдят и да почувстват принадлежността си към общността. Значима част от спортовете са свързани с много динамика в пространството, което дава възможност на упражняващите ги да повишават своето чувство за ориентация и мобилност в непозната обстановка. Подобни събития обогатяват житейския опит на участниците в спортните състезания и допринасят за по-успешното справяне с ежедневно възникващите предизвикателства. От статистическата информация, която събира нашата организация, днес над 1100 човека със зрителни проблеми активно се занимават със спорт и туризъм, което представлява само малка част от всички хора с установени такива увреждания. Това налага по-широка работа за активно включване на незрящите в спортни състезание. Като традиционни спортове за незрящи се наложиха – леката атлетика, голбалът, шахматът, спортнтаа табла, канадската борба, спортният риболов, шоу-даунът, каратето, стрелба с лък и други. Развитието на спорта е важно средство и за обществено признание и постигае на равнопоставеност на хората със зрителни увеждания. За това значително способстват техните постиженията в наши и международни състезания. Тук е мястото да отбележим златните медали на Георги Секеларов на тласкане на гюлле и мятане на диск, сребърния медал на Донко Ангелов на бягане на средна дистанция от параолимпийските игри в Сеул, бронзовия медал на Расим Низан на световното първенство по шахмат в Турция, златния медал на Марин Пейчев от световно първенство, призовите класирания на националния волейболен отбор на национални и европейски първенства. В рамките на проектното предложение се предвижда организирането на следните национални спортни турнири: 1. Национален индивидуален и отборен турнир по шахмат за мъже – състезанието ще се проведе по швейцарската система с два часа за всяка партия. В него ще се използват специални тактилни брайлови шахове. В турнира ще вземат участие 56 състезатели (незрящи), членове от регионалните ни организации, обхващи всички области в страната. Състезанието ще се ръководи от двама съдии, подпомагани от 5 организатори. Състезателите са придружавани от придружители - 20 бр. Отличилите се на първите места състезатели и отбори, ще се наградят с медали, купи и парични награди. Турнирът ще бъде организиран в рамките на 3 дни. 2. Национален турнир по шахмат за жени. Правилата, при които ще се проведе състезанието, са идентични с тези при мъжете. Състезанието ще се проведе по швейцарската система с два часа за всяка партия. В него ще се използват специални тактилни брайлови шахове. В турнира ще вземат участие 20 състезатели (незрящи), членове на регионалните ни организации, обхващи всички области в страната, както и техните придружители. Състезанието ще се ръководи от един съдия, подпомаган от 3 организатори. Турнирът ще се проведе в рамките на 2 дни. Всички състезатели ще получат грамоти. 3.Национален турнир по спортна табла - мъже и жени. През последните пет години спортната табла се наложи като изключително атрактивен спорт за хора със зрителни увреждания. Тази игра позволява да се упражнява и от двата пола, което изгражда чувство на взаимно уважение и равноправие. Спортната табла е специално изработена за незрящи и чрез релефни сигнатури позволява участниците да се ориентира в двата цвята пулове. С цел фиксиране на пула в прострнството на самата табла са изработени жлебове, в които се поставят пуловете и не могат да се преместват свободно, когато незрящия състезател се ориентира в игралното пространство чрез пипане с ръка. За всяка игра състезателите получават определен брой точки в зависимост от резултата, като партията се играе до 5 точки. В турнира ще участват 48 незрящи състезатели от различни региони в страната. Те ще бъдат придружавани от 20 придружители, които ще играят ролята на наблюдатели по време на състезанието и ще предоставят инфорция за заровете. Състезанието ще се ръководи от 2 съдии, подпомагани от 5 организатори. Турнирът ще се проведе в рамките на 2 дни. До достигане до заключителните турнири предварително ще се организират вътрешни състезания в регионалните организации. Това ще позволи в спортните състезания да се включат значително повече участници, тъй като до националните кръгове ще достегнат само най-изявените в регианлонтие състезания. Всички състезания ще бъдат заснети и ще бъдат създадени кратки видео филми, запознаващи обществеността с характера на спортните състезания сред хората със зрителни увреждания, с волята и усърдието на участниците в турнирите. С цел популяризиране на дейността по проекта, ще бъдат отпечатани плакати. Класиралите се на първите места ще получат медали, купи и парични награди. Всички състезатели ще получат грамоти, чиято стойност не се осъзнава от голяма част от членовете на обществото. Но за хората със зрителни увреждания този, на пръв поглед лист хартия се превръща в доказателство за техните възможности и публични изяви. Докосвайки го те винаги се връщат до изпитаните емоции от състезанието, от срещите с приятели и други.
2. Подкрепа за избор на професия, повишаване на знания за успешно кандидатстване в колежи и вузове и създаване на предпоставки за трудова реализация Трудовата реализация на хората без зрение е успешният завършек на сложния процес на интеграцията им в обществото. Тя е основен източник на доходи за достоен живот, но нейната голяма значимост се изразява и в удовлетвореността от постигнатото и възможността да допринасяш за развите на семейството си и общността. Трудовата реализация изгражда ново самочувствие и е стъпало към нови планове за личностно развитие. Осъществяването на основното конституционно право на всеки гражданин - правото на труд, създава в незрящите усещането за равенство и недискриминираност. За постигане на този значим социален ефект в рамките на проекта се планира реализацията на следните форми на подкрепа: 1. Издаване и разпространение на Ръководство „Анализ на възможностите на младите хора за подкрепа при избора им на професия". Тази разработка ще даде възможност чрез използване на методите за самооценка и оценка от страна на роднини, човекът със зрително увреждане да се ориентират в известна степен в своите възможности за бъдеща професионална реализация. В нея ще се използват различни анкетни форми, които позволяват след анализите на отговорите да се направят изводи за определени характеристики на личността. Ефектът от това ръководство се изразява във възможността в ранна възраст да бъдат забелязани възможностите на детето и впоследствие да се предприемат необходимите мерки за развитие на неговия интелект в подходящи области с цел последваща професионална реализация. Ръководството ще се издаде в 1000 екземпляра на хартиен носител и на аудионосител и ще се разпространи от Центъра за подкреа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЗПЦОХЗУ) сред семейства с незрящи деца, в специализираните училища за деца с увредено зрение – СОУ "Луй Брайл" - гр. София, и СОУ "Проф. И. Шишманов" - гр. Варна, и в ресурсните центрове, работещи с деца с увреждания в интегрирарана форма на обучение към МОНМ. 2. Издаване и разпространение на "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа”. Въпросът с професионалната ориентация на незрящите е твърде сложен. Много често младите хора без зрение приемат желаното за възможно без да се съобразяват с ограниченията на слепотата. Създаването на този наръчниик ще подкрепим и другата група от незрящи, които травмирани от дефицита на зрение, считат, че не са годни за никаква дейност. Разработката ще се основава на натрупания национален и европейски опит в професионалната реализация на незрящите в различни обществени сфери. На читателите ще бъдат предложени отговарящи на съвременните изисквания и европейски стандарти образци на документи, необходими за кандидатстване за работа. Най-трудната част в процеса на трудова реализация на хората без зрение е първоначалната комуникация с работодателя и спечелване на неговото доверие. Този наръчник си поставя за цел да даде ценни практически съвети на младите хора без зрение, които се явяват на интервю за работа. Наръчникът ще бъде издаден в 1000 екземпляра на хартиен носител и на аудионосител. Ще бъде разпространен от ЗПЦОХЗУ чрез структурите на ССБ, в специализираните училища за деца с увредено зрение – СОУ "Луй Брайл" - гр. София, и СОУ "Проф. И. Шишманов" - гр. Варна, и в ресурсните центрове, работещи с деца с увреждания в интегрирарана форма на обучение към МОНМ. 3. Организиране на курсове за подготовка за кандидатстудентски изпити. Всеизвестен е фактът, че всички младежи и девойки, кандидатстващи във ВУЗ, минават няколко годишна подготовка като частни ученици индивидуално или в различни школи. Това обстоятелство предоставя известно предимство на зрящите деца и намалява конкурентноспособността на тези без зрение. Въпреки големите грижи, които полагат преподавателите в специализираните училища за децата, се налага за учениците от 10-12 клас да се организира сериозна допълнителна подготовка. С оглед на преобладаващите специалности, по които кандидатстват децата, курсовете ще бъдат организирани по следните предмети: математика, български език и литература, история и география. Ръководители на курсовете ще бъдат преподаватели с голям професионален опит за обучение на деца без зрение. За курсовете ще бъде използвана материалната база на двете специализирани училища във Варна и София и наличните специализирани учебни помагала. Общият брой на незрящите курсисти ще бъде 20 души. Курсовете ще се провеждат по 4 часа на седмица за период от 20 седмици. 4. Организиране на срещи на незрящи деца с реализирали се млади хора без зрение. При тези контакти младежите и девойките завършили висше образование и намерили своята трудова реализация ще споделят своя практически опит от участието си в образователния процес и проблемите, които са срещнали. Много ценни ще бъдат техните съвети към бъдещите студенти как да печелят приятели сред своите колеги и да преодоляват конфликти, наслоени стериотипи и форми на дискриминация. Ефектът, който се преследва от този контакт между поколенията, е укрепване на вярата в собствените възможности на бъдещите кандидат–студенти, на мотивацията им за повишаване на образователното си равнище, даващо по-голам шанс за трудова реализация. 5. Изработване и разпространение на "Методика за създаване на условия за достъпно образование за незрящи". От изследванията, с които разполагаме за сферата на образованието няма единен нормативен документ, който да урежда създаването на подходящи условия в средните и висши учебни заведения, когато в тях учат незрящи ученици и студенти. Този документ ще съдържа информация за: -създаване на достъпна среда чрез релефни и цветови маркировки, водещи правила и декоративни лайсни, брайлови информационни табели, релефни посокоуказващи стрелки, говорящи информационни табла, водещи светлинни индикатори за учащи се с частично запазено зрение и други; -обучение на училищната или университетската администрация, включващо всичик етапи от приемане от учебния отдел на учащия и предоставяне в подходящ формат на необходимата информация за преподаваните дисциплини, учебните програми, необходимите учебници, помагала и други. Обучение на персонала, подържащ хигиената в заведението, да не поставят препятствия (кофи, метли, прахосмукачки и други) по ползваните маршрути от незрящи. През първата година на обучение ще се предложи на съответното ръководство да се проведат няколко срещи с цел получаване на информация за налични проблеми на незрящия в обучителния процес и при предвижване в сградата; -допускане в университета на кучета–водачи; -разрешаване по време на лекции ползването на пособия за записване на излагания материал (брайлови плочи, пишущи машини на брайл, диктофонии други записващи устройства); -оборудване на работно място в библиотеките с телевизионен увеличител за работа на лица с остатъчно зрение и компютър с българо- говорящ синтезатор за работа на незрящи; -разработване на сайт на учебното заведение по начин, подходящ за ползване и от хора с нарушено зрение; -работа на психолог и социолог със зрящите съученици и състуденти с цел изграждане на подходящи взаимоотношения с невиждащия и възпитаване на чувство за взаимопощ и приятелство. Тази методика има иновативен характер и доколкото ни е известно няма аналог в Европа. Тя ще повиши културата на общуване на учащите се и персонала на заведението с лицето с увреждане и ще даде възможност максимално да се концентрира върху учебния процес и изпитването на чувство за удобство и комфорт. Методиката ще бъде предоставена на МОНМ, в ресурсните центрове в страната, работещи с незрящи, регионалните инспекторати, училища където учат деца със зрителни увреждания, на университети където преобладаващо учат незрящи студенти, на друти подобни институции. Методиката ще се издаде в 1000 тираж.
3. Развиване на форми и механизми за партньорство между всички страни, участващи в процеса на създаване на условия за пълноценно социално включване на хората с нарушено зрение. Съществена промяна в качеството на живот на хората с увреждания и в частност на тези без зрение не може да настъпи ако в държавата и обществото не протича активен диалог между институциите, оторизирани да разработват и изпълняват държавната политика за хората с увреждания, и неправителствения сектор. Това налага установяването на постоянен диалог и партниране между различните държавани и местни институции, от една страна, и организациите на и за хора с увреждания и в частност - със зрителни увреждания, от друга. Само на такава основа могат да се решат съществуващите проблеми на хората с увреждания, като се вземе предвид тяхното конкретно мнение, като потърпевши. Във връзка с това се планират следните мероприятия, насочени към укрепване на партньорството в работата за социално включване на хората със зрителни проблеми: 1. Организиране на срещи на регионалните представители на ССБ с депутати, кметове и общински съветници и местни ръководители на парламентарно представените партии за осигуряване на "по-чувствителна обратна връзка" и чуваемост за проблемните области в подкрепата на хората със зрителни увреждания. На тях ще се представят основните проблеми на хората с нарушено зрение и ще се обсъди ефективността на провежданата социална и регионална политика. Ще бъде изработен и връчен меморандум, съдържащ приоритетните искания на хората със зрителни увреждания, като се настоява да бъдат поети ангажименти за конкратни нормативни и практически решения. На срещите ще бъдат канени и представители на медиите, които да отразят по подходящ начин дискусиите и поетите ангажименти за последващ обществен контрол. Ние планираме в тези срещи да участват 600 наши активисти от цялата страна. Това мероприятие ще се реализира в по-големите областни центрове, където е концентрирана преобладаващата част от нашите членове. 2. Организиране на срещи по региони с представители на Регионалните дирекции за социалното подпомагане и Бюрата по труда. На тях ще получим актуална информация за предлаганите социални услуги в системата на подпомагане на хората с ниски доходи, програмите за заетост на хората с увреждания. На тези срещи ще бъдат обсъдени и основните проблеми, с които се сблъсват хората със зрителни увреждания при реализацията на правата си, както и пречките за реализация на някой програми вследствие на слаба активност и липса на предприемчивост от страна на хората с увреждания. Участниците в тези форуми ще обсъдят проблеми за подобряване на ситуацията и ще формулират предложения за промени, които ще изпратят на висшестоящите органи. В тези срещи ще се включат 500 наши представители. 3.Организиране на среща с очен НЕЛК и ТЕЛК от София, Плевен, Варна и Пловдив за обсъждане на настъпилите промени в нормативната уредба и по-специално в Наредбата за медицинската експертиза. На тези срещи ще бъде обсъдено съществуващото положение при приемане на нови членове на ССБ, бюрократчните пречки при ескпертизата на зрението, за опростяване на процеса на освидетелстване и за приемане на по-широк кръг очни заболявания, подлежащи на безсрочно телково решение, поради доказана невъзможност на офтамологичната наука да намери методи и средства за тяхното лечение.
4. Посредничество за професионална реализация на хората с нарушено зрение Хората с увреждане, въпреки наличните законодателни решения и действащи национални програми, все още са изолирани от пазара на труда. От информация, съдържаща се в разработената дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждане, приета от МС, е видно, че в България живеят над 200 000 граждани с увреждания в икономически активна възраст. От тях само 22 000 са намерили работа, а 13 000 са регистрирани в бюрата по труда, което по категоричен начин доказва неефективността на действащата система за подсигуряване на трудова реализация на хората с увреждане. Поради спецификата на зрителното увреждане само 3,5% от хората с трайно зрително увреждане работят. Тези констатации налагат промяна на действащия модел и активно преминаване към трудовото посредничество, предоставящо възможност за пряк контакт с работодателите, и индивидуална работа. С оглед на това се очертават три важни задачи, които ще бъдат решени при изпълнение на проекта: 1. Извършване на изследване на основните характеристики на целевата група с оглед определяне на качеството на работната сила и анализ на резултатите. Ще бъде направено задълбочено изследване на квалификацията и професианолните възможностите на хората без зрение, въз основа на което да се определи и оцени качеството на предлаганата работна сила. То ще обхване 1000 членове отцелеват група на възраст от 18 до 60 годишна възраст.Чрез специално разработена анкета ние ще съберем данни за: име, адрес, пол, възраст, степен на увреждане, образование, компютърни умения, владеене на чужд език, мобилност, трудов стаж от предходна дейност, други умения, предпочитана работа. Въз основа на направения обобщен анализ на събраната информация от анкетите ще се подготви план за действие с институции и работодатели. 2. Индивидуална работа с работодатели за непредубедено оценяване на професионалните възможности на хората със зрителни увреждания и преодоляване на негативното отношение към тях при търсене на трудова и професионална реализация. Ще бъде организирано и осъществено изследване на изискванията на работодателя към работника със (зрително) увреждане и на причините, които го въздържат да приеме такъв работник на работа. Това ще позволи да се разработят индивидуални подходи за работа с различни работодатели. Предвижда се да се направят интервюта със 100 работодатели за проучване на тяхното отношение към хората с увреждания. Този подход има определено новаторство, тъй като при него активен фактор става човекът без зрение, което се отличава от дългогодишната практика на пасивно поведение чакащи лица със зрителни увреждания да бъдат поканени на работа. Работодателите ще бъдат запознати с преференциите при назначаване на хората с увреждания и за действащите национални програми, стимулиращи заетостта на хората със специфични възможности, управлявани от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията по заетостта. Диалогът с работодателите ще допринесе за повишаване на тяхното доверие към възможностите на хората без зрение, ще развие в тях корпоративната социална отговорност и ще доведе до разширяване на възможностите за намиране на работа за хората със зрителни увреждания. 3. Намиране на работа на 10 лица с нарушено зрение в системата на ССБ, в специализираните предприятия за хора с увреждане и в обичайна икономическа среда.
5. Повишаване на потенциала за социално включване на хората със зрителни увреждане чрез индивидуална и групова работа за придобиване на нови умения и консултация на техните близки Нарушеното зрение е психологически силно травмиращ фактор, който води до тежка депресия, загуба на вяра в собствените възможностите и повишаване на пасивното поведение на индивида. Това налага индивидуална работа с всеки незрящ с цел възстановяване на позитивната му самооценка. След установяване на неговите възможности е необходимо да се изготви конкретен план за социалното му включване, чрез възстановяване на загубени и придобиване на нови умения и знания. В този изключително сложен процес съществена роля имат близките на лицето със зрително увреждане, които с всички сили и средства трябва да поощряват неговия самостоятелен начин на живот. Центърът за подкрепа и целева ориентация на хората със зрителни увреждания ще осъществи тази дейност чрез изнесените си офиси в следните градове: Благоевград, Монтана, Кюстендил, Стара Загора, Кърджали, Смолян, Плевен, Дряново, Силистра. Всеки локален ръководител ще извърши подбор на потребителите на предлаганите от офиса услуги, които са: • общообразователни: придобиване, формиране на представа за предмети, мерки, количества, форми, материи; • ежедневни: умения за почистване, пране, грижа за дрехите, подържане на лична хигиена, умения за храненене, пазаруване, разпознаване на банкноти и монети и други такива действия, необходими за ежедневния живот; • социални: запознаване с институции, работещи в полза на хората със зрителни увреждания. Придобиване на умения за държане в обществото, ориентиране на тялото по посока на звука, придобиване на навици и отношения към околните; • консултации за правата на хората с увреждане, регламентирани от националното законодателство, устава на ССБ и решенията на ръководните органи на сдружението; • организиране на контакти в общността и изграждане на отношения на взаимопомощ и приятелстви и осмисляне на свободното време чрез: провеждане на чествания, екскурзии до близки културно-исторически паметници, излети, беседи и други; • консултации на близките на хората със зрителни увреждания; • организиране на обучение по компютърна грамотност в офисите в Плевен, Дряново и Кюстендил по 10 човека в офис. В своето ежедневие човекът без зрение се налага да използва различни помощно-технически следства, позволяващи му да получава информация от заобикалящата го среда с цел справяне с различни житейски задачи. Слепите са най-ощетената уязвима група относно подкрепата от страна на държавата за снабдяване със съвременни помощно-технически средства – те получават само бял бастун. Съвременните технологии позволяват да се произвежда огромно многообразие от пособия, подпомагащи незрящия в бита, образованието и трудовата им реализация. За съжаление те са недостъпни за българските незрящи поради липсата на финансови средства. За да фокусираме общественото внимание върху този изключително голям проблем и да предоставим необходимата информация за постиженията в тази област, ние планираме да закупим за изнесените ни офиси съвременни помощно-технически средства за градовете – Благоевград, Кюстендил, Стара Загора, Смолян, Кърджали, Силистра, Дряново, Плевен и Монтана. Те са: тактилни измервателни пособия: шивашки метър, сгъваем метър, шублер, линия, транспортир, звуково-сигнализиращ нивомер, цветомер, светломер и други. Сътредниците в регионалните офиси ще проведат обучение на потребителите за ползване на посочените помощно–технически средства. Чрез медиите и при срещи ние ще информираме общините и представители на местния бизнес какви помощно-технически средства могат да се ползват от слепи с цел евентуално подпомагане на наши материално-слаби членове.
6. Визуализация и публичност Осигуряването на публичност при реализирането на проекти, съфинансирани по оперативните програми, е задължително изискване, произтичащо от разпоредбите на Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. Следвайки тези разпоредби по ОП “РЧР” е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., с което се утвърждават обхватът и размерът на допустимите разходи за информиране на обществеността относно изпълнението на прокта. С оглед на това, след стартиране на проекта ще бъде изработена по образец и поставена табела пред сградата Съюза, в която ще се укажат финансиращите институции: ЕСФ и ОП „РЧР”, МТСП и АСП, изпълнителят, сумата на отпуснатата безвъзмездна помощ очакваните резултати, срокът на изпълнение при спазване на техническите изисквания по нейното оформяне. След приключване на проекта табелата ще бъде заменена с такава (по образец), в която вече ще се показват финансиращият орган, изпълнителят, постигнатите резултати и сумата на усвоените средства по източници. Бланките за официална кореспонденция на ЕОУ с други институции и организации ще съдържат логото на ЕС, ЕСФ и ОП”РЧР” в съответствие с Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „РЧР”. При провеждане на мероприятия, свързани с реализацията на проекта, задължително ще присъстват всички предвидени в Ръководството атрибути, указващи на връзката на мероприятието и неговите цели с институциите, финансиращи проекта. ССБ ще проведе 4 информационни събития за националните и местните медии: при откриване на проекта и при приключване на проекта, както и две междинни пресконференции за отчитане на напредъка на изпълнението. При приключване на проекта ще се проведе конференция, на която ще се отчетат постигнатите резултати. Информация за проекта и неговото текущо състояние – изпълнение, резултати и пр., ще се поддържа постоянно и в сайта на ССБ.
7. Управление и мониторинг на проекта За постигане на поставената цел ще бъдат осъществени следните операции: Подържане на база данни за текущото техническо и финансово изпълнение на проекта чрез осъществяване на вътрешен мониторинг и счетоводно отчитане на извършваните дейности, на ефективно управление на паричните потоци, насочено към целесъобразно използване на финансовите средства, спазване на изготвения времеви график и своевременна корекция с оглед на постигане на очакваните крайни резултати. В началната фаза на проекта ще бъде разработен оперативен план за изпълнение, наблюдение и оценка на проекта. Това ще даде възможност на екипа да обхване всички предвидени в проекта дейности, да ги разпредели във времето, да предвиди възможните проблеми при тяхната реализация, а така също и да направи своевременно необходимите промени, за да се гарантира изпълнението на проектните дейности в рамките на предвидения срок. Екипът по управление на проекта и представителите на Центъра ще осъществяват редовни работни срещи за оценка на изпълнените дейности, за набелязване на необходимите действия с оглед ефективното изпълнение на предстоящите дейности чрез разработка на конкретни мерки за оптимизация на работата, времето и ресурсите с цел постигане на напредък по изпълнението на основните показатели. Данните за изпълнението на проекта ще се събират чрез посещения на място, интервюта, преки теренни наблюдения, както на бенефициентите така и на осведомени представители на заинтересованите страни, като получената информация ще се обобщава съгласно план-графика. Междинните резултати ще бъдат оценявани и отразявани в междинните технически и финансови отчети. Три месеца преди приключване на проекта ще бъде организирана разширена работна среща на всички участници в изъплнението на проектните дейности, за да се анализрат получените резултатите и се пристъпи към разработка на план с мерки за обезпечаване на устойчивост на разкрития Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 275 164 BGN
Общ бюджет: 259 327 BGN
БФП: 259 327 BGN
Общо изплатени средства: 258 853 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 259 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 282 BGN
2014 149 468 BGN
2015 39 103 BGN
258 853 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 220 428 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 740 BGN
2014 127 048 BGN
2015 33 237 BGN
220 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 899 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 542 BGN
2014 22 420 BGN
2015 5 865 BGN
38 828 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Взаимодействие с институции
Индикатор 6 Разработени информационни материали
Индикатор 7 Проведени конференции, семинари,кръгли маси
Индикатор 8 Проведени турнири и фестивали
Индикатор 9 Проведени компютърни курсове
Индикатор 10 Обзаведен център
Индикатор 11 Взаимодействие с институции 2
Индикатор 12 Разработени информационни материали 2
Индикатор 13 Проведени конференции, семинари,кръгли маси 2
Индикатор 14 Проведени турнири и фестивали 2
Индикатор 15 Проведени компютърни курсове 2
Индикатор 16 Обзаведен център 2


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз