Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.05-0002-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.1.05/D01-6
Наименование: Партньорство за по-добър живот
Бенефициент: Национален Алианс за социална отговорност
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 02.10.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се създаде 1 център за хора с увреждания в гр. Варна, за който ще бъде нает необходимия персонал и ще бъде закупено оборудване. Основните дейности, които се предвиждат по проекта са следните: информационно-консултантски услуги за хора с увреждания, които обхващат консултиране, застъпничество, посредничество за реализиране на социални права на хората с увреждания; индивидуална подкрепа на хора с увреждания, изработване на електронен сайт за пряка връзка и консултация на хора с увреждания, обучения; Информационна кампания за повишаване информираността на обществото за възможностите и потребностите на хората с увреждания и установяване на равни възможности за тях и социалното им включване; Създаване на модел за сътрудничество на местно и регионално ниво и други.
Дейности: 1 - Организация, управление и вътрешен мониторинг Ежедневно екипа по проекта ще осъществява работа по реализирането на конкретните дейности, спазването на времевия график, изготвянето на необходимите документи, воденето на документация и работно досие на проекта, създаването на контакти и работни взаимоотношения. Ежемесечно ще се разглежда работата и напредъка по проекта и евентуално възникналите трудности. За ефективен вътрешен мониторинг предвиждаме еднократно попълване на анкетни карти от целевата група, които ще бъдат анализирани от ръководителя на проекта.
2 - Оборудване на Център за подкрепа на хора с увреждания Национален алианс за социална отговорност разполага с наето помещение, което е нужно единствено да бъде оборудвано с обзавеждане, за да бъде напълно функционално. Ще бъдат обособени 4 работни места. Ще бъде проведена процедура по ЗОП за закупуване 1 заседателна маса, 4 компютърни конфигурации, 4 бюра, 4 работни стола, 12 приемни стола, 4 контейнера, 4 секционни библиотеки, 2 принтер комплекти (скенер, копир и скенер) цветен и черно бял, 4 телефона, 1 рутер, 1 СОТ система, 2 климатични системи, 1 телевизионен приемник, 1 проектор, 1 екран. Ще бъдат сключени договори за доставка на интернет, стационарна и мобилна телефонна услуга и охрана на обекта.
3 – Подбор на персонал и експерти Подбор с конкурс за организатор и 2 консултанти на трудов договор. Процедура по ЗОП за подбор експерти на граждански договор – 2 обучители, 6 консултанта, 2 приложни специалиста. В офиса на Центъра за подкрепа на хора с увреждания в гр. Варна ще работят 1 организатор и 2 консултант на трудов договор, както и 2 приложни специалиста на граждански договор. На национално ниво ще работят 2 обучителни на граждански договор и 6 консултанта в 6те планови региона.
4 – Информационно-консултански услуги за хора с увреждания На национално ниво ще се извършват консултации, предоставяне на информация, съвети, отговори на въпроси и застъпничество. Ще се осъществява посредничество за реализиране на социални права, намиране на работно място и насочване към подходящи социални услуги. Консултацията ще се извършва на място, по телефон и чрез онлайн Центъра за подкрепа на хора с увреждания. В офиса на Центъра за подкрепа на хора с увреждания във Варна ще работят 2 консултанти на трудов договор, а отделно от това във всеки един планов регион ще работи по един консултанта на граждански договор, който ще спомогне с работа на място за националното покритие на дейностите на Центъра за подкрепа на хора с увреждания. Консултантите по места, ще ползват офисите на членове на НАСО. За отчитане броя на ползвалите услугите на Центъра за подкрепа на хора с увреждания, консултантите водят регистър.
5 – Индивидуална подкрепа на хора с увреждания Индивидуална работа с хората с увреждания и тяхното близко обкръжение. Изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на хора с увреждания, основани на личния потенциал за социално участие и активност Работа на 2 приложни специалисти по индивидуална подкрепа, придружаване и подпомагане на хора с увреждания. Подкрепата на специалистите ще бъде индивидуализирана, според конкретните потребности и възможности на хората с увреждания и техните семейства. Приложните специалисти ще взаимодействат директно/физически с целевата група, включваща хора с увреждания, техните семейства и заетите в социални предприятия. Приложните специалисти ще работят на регионално ниво - Област Варна. Индивидуалната работа с целевата група ще се осъществява в две насоки: 1. Посредничество за намиране на подходящи социални услуги за нуждаещите се, съобразно личните нужди, предпочитания и възможности на хората с увреждания и техните семейства 2. Посредничество за намиране на работа на хора с увреждания, чрез работа със самите хора с увреждания, техните колеги и работодателите. След намиране на подходящо работно място, лицето с увреждане ще бъде подпомагано, за успешната му интегрирация в работна среда, чрез провеждане на срещи с работодатели и колеги на лицето. Ще бъдат подпомагани и съветвани работодателите за подобряване на достъпността и ефективността на работното място за хора с увреждания. За отчитане броя на започналите работа и започналите ползване на социални услуги, приложните специалисти водят регистър.
6 – Електронно включване Работа на 2 приложни специалисти по индивидуална подкрепа, придружаване и подпомагане на хора с увреждания. Подкрепата на специалистите ще бъде индивидуализирана, според конкретните потребности и възможности на хората с увреждания и техните семейства. Приложните специалисти ще взаимодействат директно/физически с целевата група, включваща хора с увреждания, техните семейства и заетите в социални предприятия. Приложните специалисти ще работят на регионално ниво - Област Варна. Индивидуалната работа с целевата група ще се осъществява в две насоки: 1. Посредничество за намиране на подходящи социални услуги за нуждаещите се, съобразно личните нужди, предпочитания и възможности на хората с увреждания и техните семейства 2. Посредничество за намиране на работа на хора с увреждания, чрез работа със самите хора с увреждания, техните колеги и работодателите. След намиране на подходящо работно място, лицето с увреждане ще бъде подпомагано, за успешната му интегрирация в работна среда, чрез провеждане на срещи с работодатели и колеги на лицето. Ще бъдат подпомагани и съветвани работодателите за подобряване на достъпността и ефективността на работното място за хора с увреждания. За отчитане броя на започналите работа и започналите ползване на социални услуги, приложните специалисти водят регистър.
7 – Обучения Ще се проведат 2 обучителни семинара във Варна. На обучения ще присъстват заети в социални предприятия и обичайни работодатели на свободния пазар на труда. Национален алианс за социална отговорност, като уникална структура обединяваща чрез членовете си всички заинтересовани страни в социалната сфера, разполага с изградена мрежа от работодатели включваща – социално отговорни корпорации, доставчици на услуги, обичайни работодатели поели социални ангажименти и общините в лицето си на работодатели. По време на работата на Центъра за подкрепа на хора с увреждания, една от отговорностите на наетия организатор е да разширява тази мрежа от работодатели, като увеличи броя най-вече на обичайните работодатели на свободния пазар на труда. По време на обученията на аудиторията ще бъдат представени успешни примери от Европа в сферата на подкрепената заетост и работата на хора с увреждания в интегрирана работна среда. Примерите за добри практики ще бъдат осигурени чрез дългогодишните ни партньори в лицето на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, представляваща над 10 000 организации, доставчици на услуги от цяла Европа. В процеса на подготовка на примерите за добри практики, обучителните ще подберат подходящи примери, които ще бъдат преведени от външна организация изпълнител. За да бъде успешен процеса на създаване на интегрирана работна среда е нужна подмяна на отношения, елементи, функции в обществото,а именно: • развитие на нови видове услуги; • нови организационни структури; • нови отговорности и способности за заетите лица; Всяка организация целяща включването на хора с увреждания в работната среда трябва да има ясна стратегия как ще изпълни това. Организационната структура също трябва да следва тази стратегия. Цялостната перспектива на хората с увреждания се променя ако те са заети в работна среда и работят свободно за себе си, а не да получават директна помощ. Персоналът зает в организация приемащата на работа хора с увреждания също трябва да развие определени компетенции и умения за работа с хора с увреждания. Тъй като много малък брой хора с увреждания стигнат до свободния трудов пазар, ще се настоява за внимателно планиране и изработване на стратегия на държавно ниво.
8 - Модел за сътрудничество Ще се проведат 6 регионални срещи в 6те планови региона за представяне на успешния опит на НАСО за създаване на Обществен съвет към община Варна с участие на местни доставчици на услуги, отговорни за процеса на интеграция на хората с увреждания и подобряване качеството им на живот. Целта на срещите е да се създаде устойчиво партньорство между местните власти, доставчици на социални услуги и хора с увреждания, с устойчив характер, което да продължи и след периода на проектните дейности. Тази форма на партньорство е доказано успешна и действаща и към момента в Община Варна. Обществения съвет в община Варна е създаден благодарение на усилията на Националния алианс за социална отговорност и е иновативна и единствена такава структура в България. Създаването на добра симбиоза и възможност за активен диалог и работа между местната власт и водещите организации от неправителствения сектор е ключа към реални предприети действия за подобряване качеството на предоставяните услуги за интеграция на хората с увреждания и реално подобряване на качеството им на живот.
9 – Информационна кампания Целта е да се повиши информираността на обществото за потребностите на хората с увреждания и възможностите на различните социални програми и общностните инициативи за установяване на равни възможности за тях и социалното им включване., както и да се създадат предпоставки за постепенна промяна на нагласите на обществото с оглед приемането на хората с увреждания като пълноценна и дейна част от обществото, чрез една обширна информационна кампания, включваща: 1. Електронни публикации • чрез НПО портала ще се достигнат, 5473 регистрирани НПО • чрез сайта на НАСО • чрез електронния бюлетин на Национално сдружение на общините в Република България, ще се достигнат 264 общини 2. Прессъобщения 3. Изработка и разпространен видео филм на дискове–2000бр 4. Платени публикации с националната преса – 8 бр 5. Брошури: • Дипляна - Подкрепена заетост – 4000 бр.( за работодатели) • Дипляна - Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания – 4000 бр. (за хора с увреждания и техните семейства) • Брошура - Заетост – 3000 бр. ( за работодатели) • Брошура - Права на хората с увреждания – 3000 бр. (за хора с увреждания и техните семейства) 6. Наръчник за интегрирана работна среда (за работодатели) 1000 бр За изработката на брошурите и наръчниците ще бъде ползван превод за материали от чужбина, недостъпни на български език. Брошурите и наръчниците ще бъдат няколко типа според темата и насочеността си. Изработката им ще бъде възложена изцяло на изпълнител. Брошури и наръчници ще се раздават време на обученията – дейност 6 – през месец 7 и 14, както и по време на представянето на модел за сътрудничество – дейност 7, през месец 5, 9, 12 и 16. 7. Печатно информационно издание – подготвено, редактирано, издадено и разпространявано чрез изпълнител на всеки 3 месеца от началото на дейността на Центъра за подкрепа на хора с увреждания – 5 броя в тираж 2000 бр. – общо 10 000 бр. Обучителните ще имат задължение да подберат материали, който ще бъдат превеждани от друг изпълнител, за да бъдат използвани при създаването на информационното издание. То има за цел да информира актуално хората с увреждания, техните семейства и други заинтересовани страни за социални услуги, нормативни документи и работни места. За разпространението на изданието ще се търси подкрепата на националните организации на хора с увреждания. 8. Национална заключителна конференция месец 18, с 60 участника. По време на конференцията ще бъдат разпространявани информационни брошури, и дискове с видео материал, ще бъде прожектиран и телевизионния клип по проекта. На събитието ще бъдат обсъждани потребностите на хората с увреждания и техните семейства, развитието на нови видове услуги за интегрирана работна среда за хората с увреждания; създаването на нови организационни структури за работодателите предоставящи възможност за интеграция на хора с увреждания; ще бъде обсъдена нуждата от нови отговорности и способности на заетите лица с увреждания.
10 – Публичност Проекта ще стартира с начална пресконференция за запознаване на обществеността с целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Предвиждаме 2 публикации в местните медии, за отразяване напредъка по проекта. Ще се разработят, издадат и разпространят 2000 дипляни, които ще съдържат кратка информация за същността на проекта, направеното изследване, резултатите от него. Ще се изработят и поставят 2 визуализационни банера и информационни табели, които да информират гражданите за финансиращата организация и изпълнителя на проекта. Като заключителни действия за визуализация ще проведем пресконференция в рамките на заключителна конференция, на която ще поканим широк кръг представители на институции, НПО, граждани, медии и бенефициенти. На нея ще бъдат представени резултати от проекта, срещаните трудности, мнението на бенефициентите и изпълнителите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 294 520 BGN
Общ бюджет: 287 415 BGN
БФП: 287 415 BGN
Общо изплатени средства: 287 075 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 287 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 900 BGN
2014 228 175 BGN
2015 0 BGN
287 075 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 244 303 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 065 BGN
2014 193 949 BGN
2015 0 BGN
244 014 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 835 BGN
2014 34 226 BGN
2015 0 BGN
43 061 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой новосъздадени предприятия в сферата на социалната икономика
Индикатор 2 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 4 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика и/или преминали към реален пазар на труда
Индикатор 5 Участници в обучения по дейност
Индикатор 6 Участници в срещите за представяне на модел на сътрудничество
Индикатор 7 Участници в заключителна конференция
Индикатор 8 Лица използвали сайта за електронно включване
Индикатор 9 лица включени в социални услуги в общността
Индикатор 10 Консултирани лица


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз