Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0043-C0001
Номер на проект: 12-11-35
Наименование: Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на администрацията в Община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 15.10.2012
Дата на приключване: 15.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността на общинската администрация в Община Ловеч
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Настоящата дейност включва всички дейности, свързани с организацията и управлението на проекта, като се предвижда тя да стартира непосредствено след сключването на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и да се изпълнява през целия период на действие на проекта. В рамките на тази дейност се предвижда изпълнението на следните поддейности:  Сформиране на екипа по проекта – за изпълнението на проекта ще бъде определен екип от трима експерта, служители на общинската администрация, а именно – Ръководител на проекта, Координатор на проекта, и Счетоводител на проекта. В рамките на тази поддейност ще бъдат изготвени съответните вътрешни правила/заповеди за работата на екипа;  Провеждане на регулярни месечни срещи – в рамките на тази поддейност ще бъдат провеждани месечните срещи на екипа по проекта, на които ще бъдат обсъждани както физическия и финансов напредък по изпълнение на проекта, така и съответните бъдещи действия за гарантиране спазването на план-графика за изпълнение на дейностите по проекта;  Организиране и провеждане на тръжните процедури за избор на външни изпълнители – екипът по проекта ще изготви график за планираните за изпълнение от външни изпълнители дейности по проекта и ще организира и проведе обществените поръчки в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове. В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за подготовката на тръжната документация по планираните за възлагане на външни изпълнители дейности по проекта;  Организиране и изпълнение на задълженията за отчитане на напредъка по проекта – екипът за изпълнение на проекта ще подготвя и изпраща на Договарящия орган изискуемите по проекта отчети и доклади за отчитане на техническия и финансов напредък по проекта. В рамките на тази поддейност ще бъде осъществявана и цялата кореспонденция с Договарящия орган, свързана с изпълнението на проекта.
Дейност 2: Извършване на функционален анализ в администрацията на Община Ловеч Дейност 2 е структурирана на база изискванията на Насоките за кандидатстване по процедура BG051PO002/12/1.1-04 на ОПАК, като функционалният анализ по настоящия проект ще бъде извършен чрез прилагането на Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проекта на МДААР по подприоритет 1.1. на ОПАК. 1. Цели на функционалния анализ Извършванетона функционалния анализ в админстрацията на Община Ловеч си поставя за основна цел оптимизирането на организационната структура и на работните процеси на администрацията за повишаване на ефективността от дейността на администрацията. 2. Конкретните параметри на функционалния анализ в администрацията на Община Ловеч по проекта се предвижда да бъдат фокусирани върху:  анализиране на действащата в момента организационна структура на администрацията в Община Ловеч и  анализ на изпълнението на отделните функции и организацията на работните процеси в общинската администрация, свързани с изпълнението на функциите. Функционалният анализ на дейността на администрацията в Община Ловеч по настоящия проект ще е насочен преимуществено към идентифицирането на дублирани или неефективно действащи функции и звена в структурата на Община Ловеч от една страна и установяването на усложнени функционални взаимовръзки между структурните звена, както и „тромави” и неефективни работни процеси в отделните структурни звена и в общинската администрация като цяло. Анализът за всеки един от процесите ще обхваща анализ на релевантността, анализ на ефективността и анализ на ефикасността. 3. Приложими методи за изследване и оценка. За извършването на функционалния анализ на администрацията в Община Ловеч се предвижда да бъдат използвани комплекс от различни методи за изследване, а именно:  проучване и документален анализ;  анализ на административни данни;  анкетни проучвания;  интервюта с представители на заинтересованите страни и целевите групи ;  фокус групи, формирани по отделните ключови области на анализа; Комплексът от методи за анализ и експертна оценка на данните от изследването, приложими при извършването на функционалния анализ по проекта са:  Статистически анализ;  Иконометрични модели;  Качествен анализ (качествени изследвания);  Анализ на разходите и ползите и на ефективността на разходите;  Интервенционален логически анализ;  Теоретично-обоснована оценка;  Бенчмаркинг. 4. Етапи за провеждане на функционалния анализ  Етап 1: Планиране и подготовка за извършване на функционалния анализ – в рамките на този етап се предвижда уточняване и конкретизиране на параметрите, целите и очакваните резултати на функционалния анализ, подготовката на тръжната документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП и провеждане на процедурата за избор;  Етап 2: Провеждане на функционалния анализ – този етап се планира да бъде извършен от външен изпълнител, който да извърши функционалния анализ по зададените параметри, да идентифицира проблемните области и да формулира конкретни препоръки и план за действие за подобряване на ефикасността от дейността на администрацията в Община Ловеч. Резултатите от Етап 2 изпълнителят следва да представи на Община Ловеч в проект на доклад;  Етап 3: Одобрение на функционалния анализ – в рамките на този етап проектът на доклад по Етап 2 се планира да бъде разгледан и обсъден в администрацията в Община Ловеч, комуникиран с външния изпълнител за отстраняване на евентуални неточности и забележки на общинската администрация. Като краен резултат от Етап 3 се планира да бъде одобрен окончателен доклад от извършването на функционалния анализ в Община Ловеч;  Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на мерките, планирани за изпълнение във функционалния анализ – този етап обхваща периода от одобрението на окончателния доклад от извършването на функционалния анализ по Етап 3 до края на изпълнение на проекта и е свързан с реалното изпълнение на предвидените във функционалния анализ мерки. Етап 4 практически покрива изпълнението на останалите дейности, предвидени в проекта, а именно Дейности 3, 4, 5 и 6
Дейност 3: Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи Настоящата дейност се планира да стартира след одобрението на Доклада от извършването на функционалния анализ по Дейност 2 и е пряко следствие от резултатите от анализа. В рамките на дейността ще бъдат разработени предложения за промяна във всички нормативни, стратегически и други документи, в които се налагат промени, свързани с одобрените от администрацията на Община Ловеч препоръки и план за действие за оптимизация на организационната структура, функциите и работните процеси в общинската администрация на Община Ловеч. На база на изготвения анализ по Дейност 2 ще се прецизира необходимостта от промяна и на Устройствения правилник на Община Ловеч. Предложенията ще бъдат предложени за обсъждане от всички заинтересовани страни и представители на целевата група по проекта, като резултатите от обсъжданията и постигнат консенсус по тях ще залегнат в окончателния вариант на предложените промени.
Дейност 4: Оптимизиране на организационната структура и функционалните характеристики на структурните звена в общинската организация На база на функционалния анализ и разработените предложения за промяна в приложимите нормативни актове и други документи в рамките на тази дейност се планира разработване на промяна и оптимизация на организационната структура и функционалните характеристики на структурните звена в съответствие с приетите препоръки и план за оптимизация. Тази дейност се планира да стартира непосредствено след изпълнението на дейност 3.
Дейност 5: Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинската администрация На база на функционалния анализ и разработените предложения за промяна в приложимите нормативни актове и други документи в рамките на тази дейност се планира усъвършенстването на всички вътрешни правила, наръчници и други вътрешни актове, касаещи работните процеси, организацията и координацията между отделни структурни звена по изпълнение на функциите на общинската администрация в Община Ловеч. За целта ще бъдат сформирани работни групи от представители на отделните структурни звена в администрацията на Община Ловеч, отговорни за изпълнението на всяка от основните функции и външния изпълнител на дейността, на които ще бъдат обсъдени основните параметри на промените в съществуващите вътрешни правила, наръчници и други документи, както и ще бъде обсъдена необходимостта от разработването на нови такива. Основен фокус на усъвършенстването на наличните в Община Ловеч вътрешни правила, наръчници и инструкции е съгласуваността между тях и адаптацията им към промените в действащите нормативни актове, касаещи функциите и дейността на общинската администрация и предложенията за оптимизиране на организационната структурата и функционалните връзки и работни процеси в Община Ловеч. При необходимост ще бъдат разработени и липсващи за отделните процеси вътрешни правила, инструкции и наръчници.
Дейност 6: Провеждане на обучение на служителите в общинската администрация В рамките на тази дейност се планира организирането и провеждането на тридневно обучение на 50 служители на общинската администрация в Община Ловеч. Обучението ще бъде насочено към резултатите от проведения функционален анализ и свързаните с него промени в организационната структура и промените в нормативните актове и вътрешните правила в общинската администрация. Критерии при подбора на служителите, които ще участват в обучението ще бъде ролята им в изпълнението на ключови функции от дейността на общинската администрация, като обучението се планира да обхване служители от всички структурни звена в Община Ловеч.
Дейност 7: Информация и публичност на проекта Дейностите по популяризиране на дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, сред целевите групи и заинтересованите страни се планира да бъдат изпълнявани през целият период на проекта, като бъдат съобразени с изискванията на Приложение 13 към Насоките за кандидатстване. В рамките на тази дейност се предвижда:  Изработване и поставяне на информационен банер;  Изготвяне на периодични прессъобщения за осъществяване на дейностите по проекта и предоставянето им на медиите;  Осигуряване на постоянна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на сайта на общината;  Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и финална за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта;  Отпечатване на 200 броя от информационна брошура представяща работата на общината по изпълнение на дейностите на проекта;  Изработване на 100 броя рекламни материали - USB, папки, конферентни чанти, падове, химикалки и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЛОБАЛ АДВАЙЗЪРС" АД
"Инфовизион" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 778 BGN
Общ бюджет: 134 000 BGN
БФП: 134 000 BGN
Общо изплатени средства: 134 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 731 BGN
2014 90 269 BGN
2015 0 BGN
134 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 113 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 171 BGN
2014 76 728 BGN
2015 0 BGN
113 900 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 560 BGN
2014 13 540 BGN
2015 0 BGN
20 100 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой подписани договори с членовете на екипа по проекта
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой протоколи от проведени срещи
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой изготвени вътрешни правила за управление на проекта
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой изготвени и проведени тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой функционален анализ по проекта
Индикатор 8 По Дейност 2 - Брой план за действие по проекта
Индикатор 9 По Дейност 3 - Брой анализ и оценка на съществуващата нормативна база на община Ловеч
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой доклад със систематизирани предложения за конкретни промени в нормативни, стратегически и други документи на община Ловеч
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой оптимизирана структура на Община Ловеч
Индикатор 12 По Дейност 5 - Брой усъвършенствани и разработени вътрешни правила, наръчници и други вътрешни актове в Община Ловеч
Индикатор 13 По Дейност 6 - Брой обучени служители от общината
Индикатор 14 По Дейност 7 - Брой проведени пресконференции по проектното предложение
Индикатор 15 По Дейност 7 - Брой разработени и разпространени информационни и рекламни материали (брошури)
Индикатор 16 По Дейност 7 - Брой информационен банер
Индикатор 17 По Дейност 7 - Брой рекламни материали по проектното предложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз