Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0042-C0001
Номер на проект: ESF-2116-03-02002
Наименование: "Инвестиции в повишаване на компетенциите на служителите в Орион - 94
Бенефициент: "ОРИОН - 94" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 02.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване адаптивността, устойчивостта и качеството на човешкия капитал в „Орион - 94” ООД чрез провеждане на програма за обучение на служители за развитие на техните дигитални умения. Проектът следва да допринесе за осигуряването на квалифицирана и гъвкава работна ръка, която да представлява гаранция за високо и стабилно равнище на заетостта на работната сила в България. Реализацията на проекта е предпоставка за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, основана на знанието в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Дейности: 1.Сформиране на екип по проекта и сключване на граждански договори с членовете му. Сформиране на екип по проекта и сключване на граждански договори с членовете му, детайлно разписване на ангажиментите и отговорностите им.
2.Подготовка и провеждане на тръжни процедури за възлагане на дейности на външни изпълнители. Екипа по проекта ще подготви документацията за избор на изпълнители в съответствие със законовата рамка и изискванията на оперативната програма. Подготовката на тръжната документация, както и провеждането на самите процедури ще бъдат съгласувани с Възложителя на всеки етап, за да бъде избегната всяка възможност за неточности и несъответствия, както и за да се гарантира качество на изпълнението.
3.Подписване на договори с външните изпълнители и подготовка на групите за обучение. В резултат на реализацията на предходната дейност ще бъдат избрани изпълнители, с които ще се подпишат договори, съгласно изискванията на ПМС 55. Ще бъдат окончателно сформирани групите за провеждане на обученията и служителите ни ще бъдат своевременно информирани за това, в резултат на което ще се намали значително риска от непостигане на целите на проекта, поради невъзможност за осигуряване на редовни присъствия на обучаемите лица.
4.Провеждане на обучение по дигитални умения. Всяка от трите сформирани групи по предходната дейност, ще премине 45 часово обучение по дигитални умения, реализирано в рамките на един месец, като в края му ще се яви на изпит за проверка на натрупаните знания и умения. Необходимостта от тази дейност произтича от изразената нужда на служителите ни да повишат дигиталните си умения и е в пряка връзка с идентифицираните проблеми в компанията.
5.Приключване на обучението, обобщаване и анализ на резултатите. След провеждането на финалния изпит за всички обучени служители, които го издържат ще бъде издаден сертификат за преминато обучение. Провежданите в рамките на реализация на дейностите анкети ще бъдат събрани и данните от тях ще бъдат обобщени. За установяване на качеството на дейностите и удовлетвореността на служителите ще бъде изготвен доклад, включващ анализ на резултатите от обученията, базиращ се на данни от анкетите и информация от обучителите.
6.Организация, управление, вътрешен мониторинг и информиране и публичност. Ролята на екипа за управление на проекта ще бъде пряко отговорен за организиране, управление, координация и отчитане, както и за вътрешния мониторинг на дейностите, който се състои и в извършване на проверки на място в хода на реализация на проекта и в събиране на обратна връзка от страна на обучаваните служители, които ще служат за контрол на качеството на провежданите обучения. Предвижда се да се извършва текущо наблюдение, проверки и оценка относно изпълнението на всяка от дейностите по проекта. Дейностите по информиране и публичност ще бъдат съблюдавани да съответстват изцяло както на заложените по проекта количества, така и на всички изисквания по програмата. От изключителна важност е и акуратното отчитане на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 512 BGN
Общ бюджет: 11 512 BGN
БФП: 11 512 BGN
Общо изплатени средства: 11 512 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 302 BGN
2013 9 209 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 512 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 957 BGN
2013 7 828 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 785 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 345 BGN
2013 1 381 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 727 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз