Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0040-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11002
Наименование: "Повишаване квалификацията на заетите лица в "ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР" ЕООД
Бенефициент: "Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осъществяване на квалификационни услуги и обучения за заети лица с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост, чрез подобряване пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейности: Дейност 1 – Управление на проектните дейности Тази дейност е основополагаща за цялостното изпълнение на проекта и постигане на набелязаните цели. От степента на вътрешна организация и контрол на екипа по проекта зависи навременното и качествено изпълнение на всяка проектна дейност. Проектното предложение формира екип за управление в състав – Ръководител, Координатор – техническо изпълнение и Координатор – обучителен процес. След старта на проекта ще бъде проведена първата обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат провеждани редовни мониторингови срещи. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол. Ще бъде изработен и подробен план за изпълнение на дейностите по проекта, задания за работа за всеки от членовете на екипа, подробно разписани задължения, актуализиран график за изпълнение на дейностите, индикатори, които да бъдат следени на всеки етап от изпълнението на проекта. Планът ще предвиди и времевата рамка и методика за регулярна и финелна техническа и финансова отчетност по проекта. Екипът ще провежда срещи всеки месец като следи изпълнението на графика и прави необходимата актуализация.
Дейност 2 – Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по ПМС 55 за предоставяне на услуги В рамките на тази дейност ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител – обучаваща организация, според изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г. При осъществяване на процедурите за избор на изпълнител ще бъдат съблюдавани основните принципи за прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равни възможности за всички участници. Опитът на избраната организация за провеждане на обучения, ще бъде в съответствие с т. 3.1 „Критерии за допустимост” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 3 – Провеждане на общи обучения по ключови компетенции В рамките на дейността ще бъдат осъществени следните обучения, съгласно Европейската референтна рамка: Обучения по ключова компетентност 1 за общо 197 служителя, разпределени както следва:  Умения за водене преговори и техники за успешни продажби - 47 служителя , 20 часа , 4 месеца, с включени следните теми: - Подготовка за водене на преговори - Дистрибуционни и интеграционни преговори - Етапи при воденето на преговори - Комуникация и пространствени зони - Успешни тактики използвани по време на преговори - Win-win” и дали това е достатъчно, за да сме успешни при воденето на преговори? - Подобряване на позициите - Привличане на другата страна - Успешни практики и стратегии за водене на преговори - Текуща оценка на многоетапни преговори - Дилеми в процеса на преговаряне - Персонални качества на ефективния преговарящ - Поведение при провеждане на работни срещи - Мотивация в преговорите: Какво иска в действителност другата страна? Как да срещнем нашите интереси с интересите на другата страна? - Управление на емоциите по време на преговори - Спазване на бизнес етикет в зависимост от нивото на комуникация - Съобразяванe с посланието, езика, използване на специфична терминология, чуждици - Разширена оценка при водене на търговски преговори - Упражнение за водене на търговски преговори, което включва всички етапи от - подготовка до сключване на търговска сделка  Умения за презентиране – 58 служителя , 20 часа , 4 месеца, включени следните теми: - Основи на доброто говорене пред публика и комуникация - Вербална комуникация и активно слушане - Невербална комуникация, мимики и жестове, които издават мислите и емоциите - Презентиране и говорене пред публика - Фази на презентацията - Водене на ефективни работни срещи - Водене на дискусия и фасилитиране на работна среща - Правила за обратна връзка - Презентиране в екип  Умения за продажби за напреднали – 5 служителя , 20 часа , 1 месец, включени следните теми: - Основи на успешната работа с клиенти - Лични методи за изразяване - Предпоставки за успешни продажби - Прогнозиране на продажбите. Информационни основи на управлението на продажбите - Техники за допълнителни продажби и представяне на продуктите на компанията пред клиента - Представяне на „най-добри практики” в сферата на продажбите  Грижа за клиента – 35 служителя , 20 часа, 3 месеца, включени следните теми: - Мениджмънт на връзките с клиенти – същност, подходи - Създаване на стратегия за обслужване на клиентите - Контрол върху изпълнение на стратегията - Оценка на ефективността на стратегията - Проучване на нуждите на клиента - Предимства на задаването на въпроси - Видове въпроси - Внимателно слушане  Ефективнa бизнес комуникация – 52 служителя, 20 часа, 4 месеца, включени следните теми: - Същност на комуникациите - Корпоративни комуникации. Целеви групи (публики) - Основен списък от публики – вътрешни и външни публики - Идентифициране на целевите публики – теория за поведенческата молекула - Вътрешни комуникации - Изследване на вътрешните комуникации - Комуникационни цели на отношенията с вътрешната публика - Външни комуникации - Цели на корпоративните комуникации - Репутация и управление на репутацията - Комуникационни стратегии – планиране и реализация - Комуникационни канали и инструменти - Фактори за успешна комуникация - Кризисни комуникации – дефиниция на криза - Фактори за възникване на криза - Видове кризи - Основни принципи на кризисните комуникации - Примери от практиката - Измерване ефективността на комуникациите – комплекс от критерии - Комуникационни и презентационни умения – видове комуникация - Четирите аспекта на посланието - Процес на възприемане Обучения по ключова компетентност 4 за общо 356 служителя, като продължителността на конкретното обучение е разпределено както следва:  ITIL V3 Foundation за Управление на ИТ Услуги (със симулация) – 32 служителя , 45 часа , 2 месеца, включени следните теми: - Практическо управление на услуги - Изпълнение на услуги (Service Operation) - Подобрение на услуги (Continual Service Improvement) - Промяна на услуги (Service Transition) - Изграждане на услуги (Service Design) - Стратегия на услуги (Service Strategy) - ITIL® квалификационна схема - Преговор и проверка на знанията  ITIL V3 Foundation за Управление на ИТ Услуги (с упражнения) – 131 служителя , 45 часа , 9 месеца, включени следните теми: - Практическо управление на услуги - Изпълнение на услуги (Service Operation) - Подобрение на услуги (Continual Service Improvement) - Промяна на услуги (Service Transition) - Изграждане на услуги (Service Design) - Стратегия на услуги (Service Strategy) - ITIL® квалификационна схема - Преговор и проверка на знанията  Бизнес Анализи (BA) – 18 служителя , 45 часа , 2 месеца, включени следните теми: - Преглед на Бизнес Анализите - Плануване и Мониторинг на Бизнес Анализите - Анализи на компанията - Изисквания за Управление и Комуникация - Изисквания за Изчерпателност - Изисквания за Анализи - Изисквания за Спецификации - Оценка на решението  ITIL: Действие на услугите – 2 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведение в Service Operation - Принципите на Service Operation - Service Operation процеси - Общи дейности в Service Operation - Организиране на Service Operation функции - Технологични съображения - Съображения при изпълнение ITIL V3 Service Офериране и договаряне на услуги – 15 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Преглед на Service Offerings and Agreements - Мениджър бизнес отношения - Роли и отговорности - Технология и съображения при изпълнение - Непрекъснато подобряване на услугата  Принципи на Бизнес Анализите (PBA) – 13 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведение - Преглед на Бизнес Анализите - Плануване и Мониторинг на Бизнес Анализите - Анализи на компанията - Изисквания за Управление и Комуникация - Изисквания за Изчерпателност - Изисквания за Анализи - Изисквания за Спецификации - Оценка на решението  ITIL V3 Оперативна поддръжка и анализ – 14 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Кратко Опреснително Описание на Управление на ИТ услугите - Обобщение на Оперативна дейност в рамките на предоставяните услуги (Service Operation) - Процеси - Обичайни Дейности в Оперативна дейност в рамките на предоставяните услуги (Service Operation) - Функции - Организационни Структури - Технологични Специфики - Специфики на Имплементиране - Предизвикателства, Критичните Фактори за Успех и Рискове  Внедряване, контрол и валидиране (RC&V) – 13 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: Принципи - Service Transition in the Service Lifecycle - Business Value of Service Management - Services Providing Value - Service Utilities and Warranties Процеси - Change Management - Request Fulfillment - Service Asset and Configuration Management - Service Validation and Testing - Release and Deployment Management - Service Evaluation - Knowledge Management Роли и отговорности Технологии и съображения при внедряване - Предизвикателства, свързани с прилагане на RC & V - Планиране и прилагане на технологии - The Deming Cycle  Стратегията за Услуги (SS) – 5 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведение в Стратегията за Развитие на Услуги - Принципи на Стратегията за Развитие на Услуги - Мениджмънт на Стратегията за Информационни Услуги - Мениджмънт на Портфолио от Услуги - Мениджмънт на Търсенето - Финансов Мениджмънт на Информационни Услуги - Управление на Междуфирмените Контакти  Действие на услугите (SO) – 7 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведение в Service Operation - Принципите на Service Operation - Service Operation процеси - Общи дейности в Service Operation - Организиране на Service Operation функции - Технологични съображения - Съображения при изпълнение  ITIL V3 Непрекъснато подобряване на услуга (CSI) – 8 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведение в непрекъснато подобрение на услугата (CSI) - Принципи на CSI - Методи и техники на CSI - Как да се организираме за CSI? - Технически съображения  PMP Exam Express: Подготовка за сертифициране – 11 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Общ преглед - Въведение - Планиране - Провеждане - Контрол - Заключение - Професионална отговорност - Съвети за подготовката  VMWare vSphere 5 - Инсталиране, Конфигуране, Управление – 10 служителя, 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведение в курса - Въведение в VMware виртуализацията - Създаване на виртуални машини - VMware vCenter Server - Конфигуриране и управление на виртуални мрежи - Конфигуриране и управление на виртуален архив - Управление на виртуални машини - Защита на данни - Контрол на достъпа и установяване на автенктичността - Управление и контрол на ресурсите - Висока достъпност и отказоустойчивост - Скалируемост - Управление на пачове - Инсталиране на VMware компоненти  Конфигуриране, управление и поддръжка на Windows Server 2008 – 15 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Преглед на управлението на Windows Server 2008 Управление на инфраструктурните роли на Windows Server 2008 - Конфигуриране на достъп до обслужване на файлове - Конфигуриране и управление на разпределените файлови системи - Управление на файловите ресурси чрез File Server Resource Manager - Конфигуриране и защита на отдалечения достъп - Управление на Active Directory Domain Services - Конфигуриране на Active Directory обектна администрация и връзката между домейни (Domain Trust) - Създаване и управление на обекти на груповата политика - Използване на групова политика за конфигуриране на потребителски и компютърни настройки - Прилагане на защитни настройки чрез групова политика - Наблюдение и поддръжка на Windows Server 2008 - Управление на резервното копиране на данни, подновяване и възстановяване на Windows Server 2008  Основи на Linux – 10 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Какво е Linux? - Понятие за мултипотребител - Файловата система на Linux - Работа с файлове - Текстообработка - Основи на командния интерпретатор - Чести изрази - Архивиране и компресиране - Редактиране на текст - Командни интерпретатори - Въведение в писането на командни интерпретатори - Управление на процеси и контрол върху задачи - Съобщения - Защитния команден интерпретатор (SSH) - Управление на софтуер - Печат - Инсталиране на файлови ситеми - Системи - X Window системи  Конфигуриране, Управление и отстраняване на проблеми на Microsoft Exchange Server 2010 – 15 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Разполагане на Microsoft Exchange Server 2010 - Конфигуриране на пощенски сървъри - Управление на получатели - Управление на клиентски достъп - Управление на пренос на съобщенията - Въвеждане на защита на съобщенията - Въвеждане на висока достъпност - Изпълнение на резервно копиране и възстановяване - Планирате и конфигурирате политика и съответствие на съобщенията - Защита на Microsoft Exchange Server 2010 - Поддръжка на Microsoft Exchange Server 2010 - Обновяване от Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007 до Exchange Server 2010 - Въвеждане на Unified Messaging - Теми за напреднали в Exchange Server 2010  Linux system administration I – 10 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Инсталация на Linux - PC хардуер & Linux - Конфигурация след инсталация - Стартиране и SysV - Администрация на потребителски групи и NFS - Администрация на файлова система - LVM & RAID - Работа в мрежа - Защита - Linux кърнал - Xen виртуализация - Предотврятяване на проблеми  Поддръжка на бази данни Microsoft SQL Server 2008 – 12 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: - Въведени в SQL Server 2008 R2 и неговия инструментариум Подготовка на системата за SQL Server 2008 R2 - Инсталиране и конфигуриране на SQL Server 2008 R2 - Работа с бази данни - Понятие за модели за възстановяване на SQL Server 2008 R2 - резервно копие на базата данни на SQL Server 2008 R2 - Възстановяване на базите данни на SQL Server 2008 R2 - Извършване на импорт и експорт на данни - Удостоверяване и оторизиране на потребители - Присвояване на роли на сървър и бази данни - Оторизиране на потребители за достъп до ресурси - Проверка на средата на SQL Server - Конфигуриране на защитата на SQL Server агента - Контрол на SQL Server 2008 R2 със сигнали и известия - Извършване на текуща поддръжка на база данни - Проследяване на достъп до SQL Server 2008 R2 - Наблюдение на SQL Server 2008 R2 - Управление на множество сървъри - Отстраняване на чести проблеми с администрирането на SQL Server 2008 R2  Microsoft Office – Excel 2010 и Word 2010 – 15 служителя , 45 часа , 1 месец, включени следните теми: EXCEL 2010 - Прехвърлете се към Excel 2010 - Запознайте се с Excel 2010: Създайте първия си spreadsheet - Запознайте се с Excel 2010: Създайте формула - Разберете данните с един поглед с условното форматиране - VLOOKUP: Какво е това и кога се използва - Sparklines – Използвайте малки графики за да покажете тенденциите - Използвайте таблиците в Excel за да управлявате информацията - Функцията „IF” - Какво е това и как се използва - Как да създадем основна диаграма в Excel 2010 - Изчислете датите като използвате формулите в Excel 2010 - Планирайте плащания и спестявания в Excel 2010 - Бързи комбинации от клавиши в Excel 2010 - 1: комбинации с клавиш CTRL - Бързи комбинации от клавиши в Excel 2010 - 2: комбинации с клавиш ALT WORD 2010 - Прехвърлете се към Word 2010 - Създайте първия си документ в Word I - Създайте първия си документ в Word II - Използвайте прозореца за навигация на Word за да търсите и да се придвижвате в документа - Създайте визуално недостижими документи в Word 2010 - Контролирайте броя на страниците, горния и долния колонтитул - Създайте достъпни документи в Word 2010 - Бързи комбинации от клавиши в Word 2010 - Съвети и тънкости Word 2010 - Добавете таблица със съдържание в Word 2010 Обучения по ключова компетентност 5 за 89 служителя, като продължителността на конкретното обучение е разпределено както следва:  Ключови мотиватори на персонала и най-добри HR практики – 15 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Какъв управленски стил е подходящ за ефективно управление на екипа - Причини за недобро справяне на хората в екипа - Основни принципи за въздействие върху членовете на екипа - Как да се мотивират хората от екипа - Как да се дефинират комуникационни цели, които да ангажират и мотивират - Ефективно делегиране - Как да се справяме с "трудните" членове на екипа - Ефективна стратегия за управление на конфликти в екипа  Управление на времето и стреса – 40 служителя , 30 часа , 3 месеца, включени следните теми: Управление на времето - Въведение в „Управление на времето” - Как управлявате времето си (работно и свободно време), области на промяната - Личностен енергиен цикъл – субективно възприятие, ритмичност, последователност и усещане за ход и бързина на времето - Анализ на начина, по който се организира времето - Заблуди за контрол над времето - Задаване на цели, УМНИ цели - Планиране на времето - Заблуждаващи очаквания и нагласи за личната ефективност - Умения за приоритизиране на задачите - Определяне на ключови приоритети - Умения за делегиране - Разпределяне на задачи и делегиране - Причини за недостиг на време - Вземане на решения при недостиг на време - Дистрeс при недостиг на време - Създаване на време - Контрол на собственото време - Методи за краткосрочно и дългосрочно планиране на времето - Правила за ефективно управление на времето - Организиране на работното място, създаване на ритуал, управление на натовареността   Управление на стреса - Формулировка на стреса. Тревожност, стрес и паника - Фази на стреса - Видове стрес: ситуативен, хроничен, пост-травматичен. - Типове стрес: конструктивен и деструктивен - Ефективно справяне със стреса и увеличение на личния потенциал за работа - Физиологични и организационни симптоми при повишено ниво на стреса - Реакции при стресови и кризисни ситуации - Определяне нивото на стрес в работния процес - Стресиращи фактори от външната среда - Стресиращи фактори от взаимоотношенията с работния екип Практически техники и методи за намаляване и справяне със стреса  Лична/ фирмена ефективност – 34 служителя , 30 часа , 3 месеца, включени следните теми: - Поемане на отговорност и посветеност към целите - Умения за подобряване на личната продуктивност, чрез фокусиране върху правилните неща - Намаляване на конфликтите, чрез разбиране върху какво можете да влияете - Провеждане на ефективно управление в екипа. Анализ на ситуацията и задачите пред екипа - Изграждане на екипна цел, основана на сътрудничество. Основи на целеполагането и вземане на стратегически решения - Формулиране на ясни цели за работа в екип. Преодоляване на различията в екипа и подобряване на съвместната работа - Вземане на решения за справяне с екипни конфликти. Управление на времето - Използване на методи за информиране на екипа. Комуникационни техники. Вертикални и хоризонтални комуникационни канали - Анализиране и степенуване на потребностите на екипа. Възможности за подобряване на екипната работа - Ориентация към по-високи постижения и стандарти Обучения по ключова компетентност 6 за общо 26 служителя, като продължителността на конкретното обучение е разпределено както следва:  Управление на промяната – 8 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Промяната необходима ли е във фирмения живот ? Характеристика на промяната, видове и проявления. Реакции към промяната - Модели/подходи за управление на организационната промяна. Системен подход - цикъл на промяната. Ролята на мениджърите като посредник на промяната - емоционален, практичен подходе - Анализ на организацията и средата в момент на промяна. Анализ на организационната култура и подходи - Анализ на факторите за въвеждане или отхвърляне на промяната. Планиране, управление и осъществяване на промяната - Как да управляваме процеса на промяна и организационно развитие? Визия за промяната - Структуриране на целите - Планиране и проектиране на промяната: стратегия - Въвеждане на промяната. Разработване план и системи за внедряване - Потенциал на служителите (творчески, интелектуален) и начини за мобилизирането му по време на промяната  Силата на числата и маркетинга – 8 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Управление на паричните потоци - Типични парични потоци - новоучредена фирма - Типични паричните потоци – Развиваща се фирма - Типични парични потоци – Фирма в затруднение - Печалба срещу Парични средства – Печалбата и Паричните средства не са едно и също нещо - Оборотен капитал - Формула за оборотен капитал - Инструменти за мониторинг на паричните потоци - показатели - Коефициент за срок за плащане на задълженията – измерва броя на дните, необходими за плащане по типична фактура на доставчик - Анализ на коефициентите - Анализиране на коефициентите и техните трендове - Маркетингови изследвания - Същност, обхват и планиране на маркетинговите проучвания. - Методология на маркетинговите проучвания. - Организация на маркетинговите проучвания. - Маркетингова информационна система - Директен маркетинг, реклама по пощата  Управление на конфликти – 10 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Управление на конфликти - Конкуренция и сътрудничество - Атестиране и оценка на персонала – същност, цели - Системи за оценяване. Мотивация на персонала - Стимулиране – теории - Мотивационни модели - Възнаграждения и стимули – фактори, форми Обучения по ключова компетентност 7 за общо 308 служителя, като продължителността на конкретното обучение е разпределено както следва:  Управление на проекти – 68 служителя , 30 часа, 5 месеца, включени следните теми: - Проект и управление на проекта - Разлика между процесна и проектна дейност - Структурен план на проекта. Цели на проекта. Организация на проекта - Основни термини и понятия при управлението на проекти. Deliverable, Milestone, Deadline… - Управление на проекти според спецификата на работа. Използване на софтуер и други инструменти - Планиране на проект. Проектно задание. Въпроси по проектното задание. Методът “Step by step” - Екипна работа по проект. Роли на участниците в екипа. Ръководител на проекта. - Комуникация - Разработване на „логическа рамка”. Взаимозависимост - Контрол и регулиране. Измерване и контрол на процеси. - Средства за контрол и регулиране. Каталог с въпроси. Прилагане на различни методи от практиката - Екипна работа по проект – „проектни планове” разглеждане на практически казус и дискусия.  Управление на програми – 5 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Съобразяване на управлението на проекти с организационната стратегия - Управление на комплексни проекти - Ръководене на мотивирани екипи за управление на проекти - Ръководене на ръководители на проекти - Управление на програми - Бърза оценка и възстановяване на проблемни проекти - Изисквания към управлението: Ключ към успеха на програмата - Овладяване силата на управление чрез добавена стойност  Стратегическо и бизнес планиране – 49 служителя , 30 часа , 3 месеца, включени следните теми: - Процес на стратегическо планиране - Анализ на състоянието - Формулиране на стратегически планове - Изпълнение - Варианти за стратегически растеж - Дейности по разработване на продукти - Дейности по разработване на пазари - Дейности по разработване на продукти и пазари - Оценка на пазара - Оценка на вътрешните ресурси - Изготвяне на стратегически план  Управление на високоефективна компания –15 служителя, 30 часа , 1 месец , включени следните теми: - Даване на пример. Лидерско управление - Как да бъдеш добър лидер - Задаване на цели и посоки - Разработване на процес за наемане на персонал - Прехвърляне на задачите - Измерване на резултатите - Възнаграждение и повишаване - Демотивация  Основи на Управление на Проекти – 108 служителя , 30 часа , 7 месеца, включени следните теми: - Стартиране на проекта - Определяне на обхвата и целите - Определяне на проектната рамка - Съставяне и разбиване на работните задачи и структура - Определяне на логическте зависимости - Управляване на проектните константи - Определяне на рисковете - Преглед на плана - Определяне на прогреса - Планиране и прилагане на адаптивни действия - Подготвяне на отчети за прогреса - Изготвяне на рецензия на проекта - Финализиране на проекта  Развитие на лидерски умения – 2 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Лидерски предизвикателства и стилове - Употреба на Myers-Briggs Type Indicator® - Ефективни екипи - Управление на конфликт и консенсус - Подобряване на комуникативните умения  Управление на рискови проекти – 17 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Планиране на управлението на риска - Идентифициране на риска - Качествен анализ на риска - Количествен анализ на риска - Планиране на реакциите към риска - Наблюдение и контрол на риска - Култура и комуникиране на риска  Определяне на точни потребности – 15 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Основни концепции за бизнес решения - Разкриване на потебностите - Анализ на потребностите - Записване на потребностите - Потвържаване на целта на проекта чрез примери от практиката - Потвърждаване на потребностите чрез примери от практиката - Определяне на потребностите чрез примери от практиката - Документиране и утвърждаване на потребносите  Управление на множество проекти – 2 служителя , 30 часа , 1 месец, включени следните теми: - Съвременният мениджър по управление на проекти - Управление на множество проекти - Множество проекти - доклади, анализ и контрол - Управление на географски разпокъсани проекти - Управление на виртуални екипи - Междукуптурна комуникация  Лидерски и комуникативни умения за мениджъри по управление на проекти – 27 служителя , 30 часа , 2 месеца, включени следните теми: - Лидерски предизвикателства и стилове - Употреба на Myers-Briggs Type Indicator® - Ефективни екипи - Управление на конфликт и консенсус - Подобряване на комуникативните умения Формата на всяко от предвидените обучения по ключови компетенции ще бъде дневна.
Дейност 4 – Дейности за информация и публичност По време на изпълнение на проекта ще бъдат приложени подходящи мерки за информиране и публичност, съгласно правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие. Чрез предвидените мерки ще бъде информирана обществеността относно помощта, получена от Европейския Социален Фонд, съгласно Приложение 1.1 „РЪКОВОДСТВО за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Конкретните мерки предвидени по проекта с цел публичност и информиране са: 1. Изготвяне и монтиране на информационна табела на входа на дружеството 2. Изготвяне и разпространение на 1850 бр. информационни брошури 3. Осъществяване на 2бр. пресконференции за представители на регионални и национални медии, съответно в началото и края на проекта 4. Публикуване на 6 бр. прессъобщения в регионален вестник 5. На Интернет страницата на компанията http://www.hp.com/ ще бъде публикувана актуална информация за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 226 002 BGN
Общ бюджет: 311 001 BGN
БФП: 217 701 BGN
Общо изплатени средства: 217 701 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 45 200 BGN
2014 172 501 BGN
2015 0 BGN
217 701 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 185 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 420 BGN
2014 146 625 BGN
2015 0 BGN
185 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 780 BGN
2014 25 875 BGN
2015 0 BGN
32 655 BGN
Финансиране от бенефициента 96 858 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз