Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0011-C0001
Номер на проект: Д01-293/10.09.2012
Наименование: "Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на Община Сливен"
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 10.09.2012
Дата на приключване: 10.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е реинтеграция на вече отпаднали от образователната система ученици на територията на Община Сливен и превенция на повторното им отпадане
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. Осигуряване на адекватно и ефикасно управление на проектните дейности, организиране на взаимодействие между партньорте, гарантиране спазването на всички изисквания на ОПРЧР, осигуряване на отчетността по проекта.
2. Идентифициране на отпаднали ученици в учебните заведения на територията на общината; изработване на анализ на текущото състояние. Идентифициране на отпадналите ученици на територията на общината и създаване на условия за пълноценното им включване в предвидените дейности съобразно конкретните причини за отпадане, образователни нужди, семейна и социална ситуация.
3. Провеждане на процедури за избор на изпълнител и възлагане на обществени поръчки Възлагане на обществените поръчки - дейностите по проекта, предвидени за изпълнение от външен изпълнител.
4. Дейности за публичност, информационна кампания за мотивиране на отпадналите ученици и привличане на техните родители и общността 1. Популяризиране на проекта и целите на ОПРЧР и ЕСФ, изпълнение на изискванията за публичност. 2. Мотивиране на отпадналите ученици и привличане на общността като цяло и техните родители в частност за пълноценно участие в предвидените в проектното предложение дейности.
5. Работа в общността с отпадналите ученици и техните семейства Поддържане на достатъчна мотивация сред отпадналите ученици през целия период на проекта; осигуряване на съдействие на родителите; осигуряване на постоянни контакти и възможност за въздействие на учениците от целевата група в случай че се откажат от участие в дейностите по време на изпълнението на проекта.
6. Доставяне на учебни пособия и материали Навременно доставяне на необходимите учебни пособия и материали, както и на останалите материали за преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици
7. Допълнително обучение на учители, директори и педагогически съветници за работа с отпадналите ученици и обучение за работа с отпаднали ученици, чийто майчин език не е български Създаване на специфични знания и умения у педагогическия и ръководния персонал в училищата партньори за работа с на отпадналите ученици, включително тези от тях, чийто майчин език не е български.
8. Изготвяне на учебни програми за запълване на празнотите в учебното съдържание Изготвяне на програми, съобразени с нуждите на конкретните ученици; обезпечаване на заниманията с учениците с програми и разпределения
9. Изготвяне на пакет с продуктите от проекта Събиране на всички продукти от дейности по проекта, достъпен за всички заинтересовани страни; Разпространение на резултатите и добрите практики от проекта; Осигуряване на устойчивост
10. Провеждане на допълнителни занимания с отпадналите ученици за запълване на празнотите в учебното съдържание Запълване на празнотите в учебното съдържание и създаване на условия за реинтегриране на учениците в образователната система.
11. Дейности за интеркултурно образование Подходящо интегриране на отпадналите ученици сред техните връстници в училищата; формиране у отпадналите ученици на подходящи социални и комуникационни умения; Допълнително мотивиране на отпадналите ученици за участие в дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 230 439 BGN
Общ бюджет: 220 855 BGN
БФП: 220 855 BGN
Общо изплатени средства: 220 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 220 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 088 BGN
2013 88 476 BGN
2014 86 278 BGN
2015 0 BGN
220 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 187 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 175 BGN
2013 75 204 BGN
2014 73 337 BGN
2015 0 BGN
187 716 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 6 913 BGN
2013 13 271 BGN
2014 12 942 BGN
2015 0 BGN
33 126 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз