Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0005-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07001
Наименование: „Човек може толкова, колкото знае”
Бенефициент: Дружество "Знание" - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 27.09.2012
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на заетите лица и качеството на предлаганите продукти и услуги чрез надграждане на квалификацията на заетите лица.
Дейности: 1.Управление на проекта Създаване на група с представители на кандидата и партньорите, които ще координират и наблюдават изпълнението и завършването на задачите. Ръководителят на проекта от Дружество “Знание” и координатора от ЦПО ”Знание” ще отговарят за всички основни дейности по време на изпълнение на проекта. Координаторът на проекта ще следи дейностите по обучението да се извършват в срок, както и за постигане на резултатите. Подготовка и организация на дейностите според актуализирания времеви график. Подготовка на междинните и крайния отчети.
2.Адаптиране на програмите за обучение, съобразени с нуждите на заетите лица Адаптиране на съдържанието на модулите от рамковата учебна програма за конкретно обучение към нивото на основните умения на заетите лица, техните потребности от обучение и определяне на корективни мерки за промяна на поведението и активна позиция. Модулите, които са избрани за всяка професия, отчитат потребностите и изискванията на работодателите за спецификата на обучението. По този начин обучението ще даде на обучаемите необходимите теоретически и практически умения в съответствие с изискванията на работодателите.
3.Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация 1. Специализирано професионално обучение, следващо ападтирани програми за част от професията по професии „Системен програмист“ и „Офис мениджър“. Обучението ще се провежда в помещенията на АдминСофт и ЦПО „Знание” в 2 групи по 10 души, общо 20 души. Продължителността на обучението за всяка професия в учебни часове е следната: - За професията „Системен програмист“ – III квалификационна степен, 600 часа – обучение по част от професията – „Разработване на Rich Internet Applications, базирани на cnxFuria Content Server & cnxWhirlwind AJAX JSON GUI“ с основни модули – „Съвременни тенденции и технологии при разработване на уеб-приложения“, „Работа със cnxFuria server“, „Работа със cnxWhirlwind“, „Тестване на софтуерни продукти“ и „Клиентска поддръжка на уеб-базирани приложения“ - За професията Офис мениджър- III квалификационна степен 600 часа основни модули - обучение на персонала за управление на стреса и времето, презентационни умения, приложни програмни продукти и работа в екип
4.Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции Предоставяне на възможност от придобиване на една от ключовите компетенции КК2 Общуване на чужд език – 300 часа. Ще бъдат формирани 3 групи - 2 по английски език и 1 по испански език и заетите лица ще бъдат насочени според потребностите.
5.Информираност и публичност Избор на подходящ изпълнител и възлагане на поръчка за изработка на информационни материали. Привличане на средствата за масова информация за отразяване ползите и резултатите от проекта. Информация ще бъде разпространена на интернет страницата на партньорите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 518 BGN
Общ бюджет: 37 559 BGN
БФП: 37 559 BGN
Общо изплатени средства: 37 557 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 303 BGN
2013 0 BGN
2014 29 254 BGN
2015 0 BGN
37 557 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 7 058 BGN
2013 0 BGN
2014 24 866 BGN
2015 0 BGN
31 923 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 245 BGN
2013 0 BGN
2014 4 388 BGN
2015 0 BGN
5 634 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз