Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.04-0001-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-04/2011/001-02
Наименование: Реставрация и консервация на дворец "Евксиноград" и прилежащия му парк
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 12.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да подкрепи развитието на дворец „Евксиноград” и прилежащия му парк като конкурентоспособна туристическа атракция, която допринася за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма.
Дейности: дейност 1 Подготовка и управление на проекта
дейност 4 Изпълнение на договори за доставка
дейност 5 Изпълнение на договори за независим строителен и авторски надзор
дейност 6 Изпълнение на договор за информация и публичност
дейност 9 Изпълнение на договор за одит
дейност 3 Изпълнение на договор за СМР за обект „Реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк“
дейност 8 Изпълнение на договор за обучение
дейност 2 Подготовка на документации и провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 7 Изпълнение на договор за маркетинг и реклама
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 637 841 BGN
Общ бюджет: 8 864 610 BGN
БФП: 8 864 610 BGN
Общо изплатени средства: 8 670 059 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 864 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 573 298 BGN
2015 7 096 761 BGN
8 670 059 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 534 919 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 337 304 BGN
2015 6 032 247 BGN
7 369 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 329 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 235 995 BGN
2015 1 064 514 BGN
1 300 509 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нарастване на броя посетители на подкрепената атракция;
Индикатор 2 Удовлетвореност на посетителите от атракцията;
Индикатор 3 Брой посетители на подкрепената атракция;
Индикатор 4 Брой временни работни места в подкрепената туристическа атракция (създадени във връзка с изпълнението на проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз