Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0064-C0001
Номер на проект: 12-11-52
Наименование: Повишаване ефективността на общинските администрации чрез стратегическо планиране на организационното развитие и оптимизация на работните процеси и административни структури/ звена в Община Бяла и Община Ценово
Бенефициент: ОБЩИНА БЯЛА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 25.09.2012
Дата на приключване: 25.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на двете партньорски общински администрации чрез стимулиране на организационното им развитие.
Дейности: 1. Дейности по управление на проекта Дейностите по управление на проекта включват: 1. Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта по функционални задължения и отговорности. 2. Приемане на план-график за възлагане на обществените поръчки по проекта. 3. Привличане на експерти от общинските администрации за разработване на технически задания и документация за предвидените обществени поръчки по проекта. 4. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност при управлението на проекта и за съхранение на проектната документация (одитна пътека). 5. Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители. 6. Текущ контрол по изпълнението на възложените на изпълнители дейности. 7. Текущо отчитане по фази и етапи на изпълнението на проекта. 8. Регулярен и окончателен мониторинг на самооценката на бенефициентите за степента на тяхната удовлетвореност от реализиране на отделните етапи на проекта и след окончателното му приключване. 9. Окончателно отчитане на изпълнението на проекта.
2. Дейности за информация и публичност Дейността ще се осъществи чрез избор на изпълнител по реда на ЗОП. Ще бъдат изпълнени следните поддейности: 1. Разработване на рекламно-информационни материали: • 2 постоянни информационни табели за сградите на двете общински администрации; • изготвяне и осигуряване на минимум 6 платени публикации за напредъка на проекта в местни, регионални и/ или национални медии. Предвидено е периодично тримесечно предоставяне на информация за хода на изпълнението на проекта и усвоените средства чрез публикации в местни/ регионални или национални медии; • изработване на 1 информационна брошура в тираж 2000 бр. за разпространение от двете общински администрации; • изработване на 4 рекламно-информационни мултимедийни презентации за представяне на проекта на предвидените 4 конференции; • изработване на 2 временни транспаранта за поставяне в залите за провеждане на планираните конференции, обучения и други събития. 2. Организиране и провеждане на четири конференции (по две за всяка община) за 20 участника /със средна продължителност на една конференция – 3 ч./. Предвидените четири конференции са за оповестяване на началото на изпълнение на проекта, неговите цели и очакваните резултати, както и за неговото приключване и обявяване на постигнатите резултати от реализиране на проекта (две конференции за оповестяване началото на реализиране на проекта в община Бяла и в Община Ценово и две конференции при приключване на проекта – в община Бяла и в община Ценово). Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от проектното предложение, ще бъдат съобразени с изискванията на Приложение 13 към Насоките за кандидатстване.
3. Функционален анализ на администрациите (на двете партньорски общини – Бяла и Ценово) Функционалният анализ ще бъде цялостен и следва да се извърши съгласно приетата Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника към нея, разработени от МДААР по проект финансиран по ОПАК, подприоритет 1.1. Ще бъдат изготвени два функционални анализа – за Община Бяла и за община Ценово. За изпълнение на дейността ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП. Дейността ще включва следните задължителни елементи: 1. Изследване и оценка на релевантността на функциите на отделните административни звена в двете администрации. 2. Анализ и оценка на ефективността и ефикасността на дейността на отделните административни структури в двете администрации. 3. Идентифициране на области за подобрение в двете администрации (свързани със структури и/или процеси и/или възможности за намаляване на разходи; за премахване на дублирани функции и др.). 4. Формулиране на конкретни препоръки за двете администрации. 5. Осигуряване на публичност и комуникиране, вътре в двете администрации, на резултатите от функционалния анализ. 6. Разработване на система за мониторинг и последваща оценка за изпълнението на препоръките. Резултатите от двата функционални анализа (за община Бяла и за община Ценово) ще бъдат представени в два доклада, които съдържат: анализ от прегледа на всички структури и функции; препоръки за оптимизиране и организационното структуриране на администрациите; препоръки за подобряване на ефективността от дейността на администрациите; препоръки за подобряване ефикасността и икономичността; доказателства за комуникиране вътре в администрациите на идентифицираните области за подобрение и изготвените препоръки. Дейността е основна за постигане целите на проектното предложение. Резултатите от нея ще осигурят възможност за предприемане на конкретни мерки за подобряване ефективността и ефикасността на администрациите. От друга страна тези резултати ще послужат като отправна точка за изработване на стратегии за организационно развитие и планове за тяхното изпълнение (предвидени в Дейност 4). В резултат на осъществяване на функционалния анализ ще бъдат идентифицирани процесите и процедурите, които да бъдат оптимизирани чрез разработване и актуализиране на вътрешни правила и процедури (Дейност 5). Дейността пряко допринася за постигане целите на подприоритет 1.1 и на общата и на 1 и 2 специфични цели на проектното предложение, а именно: Подобряване на ефективността на двете партньорски общински администрации чрез стимулиране на организационното им развитие – обща цел. Оптимизация на административните структури в двете общински администрации – специфична цел 1. Оптимизация на работните процеси в двете общински администрации – специфична цел 2.
4. Изработване на Стратегии за организационно развитие и Планове за изпълнението им за администрациите на партньорските общини Ще бъдат разработени две стратегии за организационно развитие и два плана за изпълнението им, съответно за двете партньорски администрации. Дейността ще бъда възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Отговорен за изпълнението на дейността е партньорът по проекта – община Ценово. Разработването на стратегията ще има за основна цел подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на администрацията, отчитайки резултатите постигнати в изпълнението на предходната Дейност 3 и спецификите на всяка отделна администрация. Основната цел на плана за изпълнение на стратегията е да очертае реалистичен график и необходимите ресурси за изпълнение на препоръките от функционалния анализ, както и да осигури възможност за управление на промяната. Стратегията за организационно развитие и плана за изпълнението й трябва да гарантират адекватни действия и мерки за повишаване ефективността и ефикасността на дейността на администрациите в средносрочен план и устойчивостта на промяната.
5. Разработване на нови или актуализиране на вътрешни правила и процедури за администрациите на партньорските общини Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. При изпълнението й ще бъдат актуализирани съществуващи или разработени нови вътрешни правила и/или процедури необходими за оптимизиране на работните процеси и повишаване ефективността и ефикасността от административната дейност в двете общински администрации. Изборът на конкретните актове ще бъде обоснован с резултатите от функционалния анализ, идентифицираните области за подобрение и заложените цели и мерки в Стратегиите за организационно развитие. Предвижда се да бъдат разработени или актуализирани не по-малко от 5 акта за всяка община.
6. Провеждане на съпътстващи обучения за прилагане на разработените документи по Дейност 5 Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. Дейността се планира да бъде извършена след изпълнение на Дейности 3-5 и след приемане/утвърждаване на Стратегиите за организационно развитие, Плановете за тяхното изпълнение и разработените/актуализирани актове (Дейност 5). Съпътстващите обучения ще бъдат две отделни за всяка една от общинските администрации. Планира се те да са три дневни, изнесени. Всяко от обученията ще включва по 10 участника от двете партньорски администрации. Целта на обученията е да се придобият конкретни знания и умения за прилагане на разработените актове и да се укрепи административния капацитет за постигане на по-висока ефективност и ефикасност на управлението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 881 BGN
Общ бюджет: 154 634 BGN
БФП: 154 634 BGN
Общо изплатени средства: 154 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 634 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 751 BGN
2014 71 883 BGN
2015 0 BGN
154 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 439 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 339 BGN
2014 61 101 BGN
2015 0 BGN
131 439 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 195 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 413 BGN
2014 10 782 BGN
2015 0 BGN
23 195 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - общински администрации разработили цялостен функционален анализ
Индикатор 4 По Дейност 1 - Общински администрации институционализирали резултатите от функционалния анализ чрез предприети мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 5 По Дейност 1 - Процент на верифицирани разходи
Индикатор 6 По Дейност 1 - Удовлетвореност на конкретните бенефициенти
Индикатор 7 По Дейност 2 - Бр. проведени пресконференции
Индикатор 8 По Дейност 2 - Бр. публикувани платени съобщения в медиите
Индикатор 9 По Дейност 2 - Бр. медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 10 По Дейност 2 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали
Индикатор 11 По Дейност 2 - Информационни табели
Индикатор 12 По Дейност 2 - Транспаранти
Индикатор 13 По Дейност 3 - Бр. Доклади
Индикатор 14 По Дейност 3 - Бр. анализ от прегледа на всички структури и функции
Индикатор 15 По Дейност 3 - Бр. препоръки за оптимизиране и организационното структуриране на администрациите
Индикатор 16 По Дейност 3 - Бр. препоръки за подобряване на ефективността от дейността на администрациите
Индикатор 17 По Дейност 3 - Бр. препоръки за подобряване ефикасността и икономичността
Индикатор 18 По Дейност 3 - Бр. Система за мониторинг и последваща оценка
Индикатор 19 По Дейност 4 - Бр. утвърдени стратегии
Индикатор 20 По Дейност 4 - Бр. утвърдени планове за изпълнение
Индикатор 21 По Дейност 5 - Бр. утвърдени вътрешни актове за община Бяла
Индикатор 22 По Дейност 5 - Бр. утвърдени вътрешни актове за община Ценово
Индикатор 23 По Дейност 6 - Бр. проведени обучения
Индикатор 24 По Дейност 6 - Бр. обучени слежители за община Бяла
Индикатор 25 По Дейност 6 - Бр. обучени служители за община Ценово
Индикатор 26 По Дейност 6 - Висока степен на удовлетвореност от проведеното обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз