Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка на микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал
Бенефициент: ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 24.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към извършване на индустриални научни изследвания свързани с определяне и доказване на полезните ефекти на селектирани специални микробиални щамове и техни метаболити спрямо някои възможни канцерогенни процеси в човешкия организъм. В резултат на изследователската дейност с помощта на специални аналитични системи ще се подберат щамове с най-значим антиканцерогенен потенциал, както и ще се изследват полезните ефекти на микробиални метаболити като пептиди, полизахариди, фрагменти от клетъчната стена и др. Резултатите от индустриалните изследвания ще се насочат към разработка на технология за иновативен продукт съдържащ бактериални и дрождени щамове и техни метаболити с антиканцерогенен потенциал.
Дейности: 2: Изследване на имуномодулиращите активности на микробиални метаболити – биоактивни пептиди, полизахариди
4: Изследване способността на щамови комбинации да понижават вредни проканцерогенни ензимни активности и концентрацията на токсични метаболити
5: Разработка на технология за иновативен продукт: Микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал
1: Селекция на щамове бактерии и дрожди с имуномодулиращи ефекти, водещи до подобряване нивото на имунна защита срещу някои канцерогенни процеси
3: Изследване на антиоксидантната активност и способността на микробиални щамове да понижават концентрацията на свободни радикали
Визуализация, осигуряване на информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 488 351 BGN
Общ бюджет: 576 260 BGN
БФП: 374 569 BGN
Общо изплатени средства: 374 569 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 374 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 374 569 BGN
374 569 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 318 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 318 384 BGN
318 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 56 185 BGN
56 185 BGN
Финансиране от бенефициента 262 958 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 брой регистрирани търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 4 брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и тн. от подкрепените предприятия и изследователски организации
Индикатор 5 Научно-изследователски отчет за изследване на цитокиновите профили на над 100 щама микроорганизми чрез използване на иновативна система от епителни и моноцитни човешки клетъчни линии
Индикатор 6 Научно-изследователски отчет относно изследването на цитокиновите профили и пролиферацията на NK-клетки, Th1 и Th2 клетки и В-клетки на над 40 предварително подбрани щама микроорганизми чрез използване на система от спленоцити
Индикатор 7 Отчет с подбрани щамове с имуномодулиращ потенциал на база на резултатите от изследванията по дейност 4
Индикатор 8 Отчет относно изследване продуцирането на полизахариди от 50 щама млечнокисели бактерии
Индикатор 9 Отчет относно изследване продуцирането на полизахариди от 50 щама млечнокисели бактерии.
Индикатор 10 Научно-изследователски отчет относно имуномодулиращия потенциал на 50 пептидни препарата чрез използване на спленоцитна система. Данни за цитокинови профили и пролиферация на NK-клетки, Th1 и Th2 клетки, и В-клетки
Индикатор 11 Д2И4. Научно-изследователски отчет относно имуномодулиращия потенциал на 10 пептидни фракции – цитокинови профили и пролиферация на имунокомпетентни клетки (NK, Th1, Th2, B)
Индикатор 12 Научно изследователски отчет за общата антиоксидантна активност на над 100 щама дрожди и бактерии според ORAC и FRAP методите. Подбрани щамове дрожди и бактерии със значим общ антиоксидантен ефект
Индикатор 13 Научно изследователски отчет за супероксиддисмутазната активност на над 100 щама дрожди и бактерии. Подбрани щамове дрожди и бактерии със значима SOD активност
Индикатор 14 Научно изследователски отчет относно спеифични ензимни активности – NADH оксидаза, каталаза, пероксидаза и глутатионредуктаза на 50 щама дрожди и бактерии
Индикатор 15 Научно изследователски отчет относно способност за елиминиране на свободните радикали на 100 щама дрожди и бактерии. Подбрани щамове дрожди и бактерии със значима способност за понижаване концентрацията на свободни радикали
Индикатор 16 Научно изследователски отчет относно инхибиращата активност на над 50 щама спрямо бактерии с вредни ензимни активности
Индикатор 17 Научно изследователски отчет относно способността на 3 щамови комбинации да понижават вредни проканцерогенни ензимни активности като бета-глюкоуронидаза, нитроредуктаза, азоредуктаза и др. при доброволци
Индикатор 18 Научно изследователски отчет относно способността на 3 щамови комбинации да редуцират концентрацията на токсични метаболити (индол, фенол, скатол, пара-крезол и др. при доброволци) и да влияят върху съдържанието на късоверижни мастни киселини
Индикатор 19 Отчет с данни за оптимизирани технологични условия
Индикатор 20 Технологична документация на разработена технология за иновативния продукт
Индикатор 21 Изработена и поставена постоянна 1 обозначителна табела
Индикатор 22 Изработено и поставено 1 временно информационно табло
Индикатор 23 Публикувано съобщение за проекта на интернет страницата на „Ел Би Булгарикум” ЕАД
Индикатор 24 Изработени и залепени стикери с логото на ЕС на всички закупени активи по проекта
Индикатор 25 Публикации в научни списания на резултати от проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз