Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0058-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-58-142
Наименование: Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 28.08.2012
Начална дата: 17.09.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общите цели на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:  Снабдяване на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;  Ограничаване на загубите на вода във водопреносната мрежа;  Увеличаване дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни ситеми. Общите цели на инвестиционните мерки за третиране на отпадъчни води са:  Увеличаване броя на домакинствата, свързани към канализационни системи;  Намаляване течовете и инфилтрацията в канализационните системи;  Рехабилитация на части от съществуващата канализационна система; Социално-икономическите цели на „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен” са:  Осигуряване на питейна вода за населението в необходимото количество и качество;  Ограничаване загубите на вода по водоснабдителната мрежа;  Оптимизиране на работата на канализационната мрежа, включително намаляване на течовете;  Увеличаване дела на населени
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1 Строителен надзор: Дейността ще извършва проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с нормативните и други приложими изисквания и разрешаване влагането им в строежа; ще упражнява строителен надзор върху изпълняваните на обекта СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168(6) от ЗУТ; ще изготвя на български език докладите за изпълнението на задълженията си като те трябва да съдържат: физическия и финансовия напредък на строителството - напредък, реализиран за месеца на докладване в абсолютна стойност и в процент и общо реализиран напредък към дата на докладване в абсолютна стойност и в процент; ще изготви “Окончателен доклад за изпълнението на договора” и ще го представи на Възложителя; ще предостави цялата информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и подготвени от него при и по повод изпълнението на задълженията си; ще информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на строителството, като представя адекватни решения за тях; ще обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строително-монтажни работи; ще изпълнява функциите на консултант на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изготвяне на периодичните доклади към донорите на проекта, контрол върху графиците, паричните потоци и др. текущи дейности по управление на инвестиционния проект; ще проверява, връща коментари и одобрява Протоколите за количеството и стойността на извършените и приети СМР (Образец 19); ще инициира и присъства на месечни срещи за напредъка на строителството; ще изисква получаването всеки календарен месец до завършване на строителството от строителя данни, показващи броя на персонала на строителя от всяка категория и броя на строителната механизация от всеки вид, намиращи се на площадката и ще ги предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; Поддейност 7.2 Авторски надзор: Дейността ще следи за точното спазване на изработения от проектанта инвестиционен проект, оформяне на техническа документация, подготовка на писмени становища и участие в приемателни комисии, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на доброто управление на проекта, община Сливен ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) Като част от Звеното за управление на проекта ще участва и представител на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД, с оглед на изпълнение на изискванията относно ангажимента на асоциирания партньор при подготовката и изпълнението на проекта. Част от функциите на ЗИП ще бъдат възложени на служители на бенефециента. Като такива са Ръководителя и Финансиста по проекта - заместник-кметовете на община Сливен. ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП, като задължително се избегне припокриване на задачите между назначените служители и изпълнителя по договора за обществена поръчка. Звено за управление на проекта се състои от следните лица: Ръководител на ЗИП; Координатор на ЗИП; Експерт – Финансист; Ескперт по нередности; Експерт, отговарящ за съхранението на документацията по проекта; Експерт, отговарящ за мониторинга на проекта. В своята дейност служителите и експертите, ангажирани в организацията и управлението на проекта ще бъдат подпомагани от външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП, в рамките на предвидените по проекта разходи. 5.2 Публичност: Заложените дейности са в пълно съответствие с насоките за информация и публичност на проектите финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” и Поканата за кандидатстване. Предвижда се: ще бъдат организирани 5 публични събития; ще бъдат изработени и разпространени 500 бр. печатни материали (брошури, дипляни) за разпространение на целите и резултати на проекта; преди официалното събитие „първа копка” за изпълнението на СМР ще бъдат поставени 8 билборда в близост до строителната площадка, които до една седмица след приключване на СМР и демонтиране на билбордовете ще бъдат заменени от 8 постоянни обяснителни табели. Ще бъдат изработени и 8 информационни табели, които ще бъдат поставени на видно място за широката общественост; ще бъдат организирани две официални събития: „първа копка” и официално откриване на обектите на интервенция; ще бъде изработен промоционален филм, в началота и в края на който ще се изпише и озвучи заставка за осигуреното финансиране със средства на Кохезионния фонд чрез ОПОС. Излъчването ще бъде осъществено в регионална и национална телевизии; на закупените и монтирани по проекта машини и оборудване ще бъдат поставени стикери; За целите на публичните събития и официални церемонии е предвидено да бъдат изработени 200 конферентни пакети, които включват: конферентна чанта, блок-листи, тефтер, химикал, преносима памет и др. промоционални материали, които ще отговарят на изискванията за визуализация на ОПОС. 5.3 Подготовка на тръжна документация - Проектът предвижда възлагането на следните обществени поръчки като подготовката на документация ще бъде възложена външен изпълнител: избор на изпълнител на техническа помощ /експертни консултантски услуги/, разработване на пакети документация за провеждане на процедури за избор на изпълнител за СМР, доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели, авторски и строителен надзор, публичност по проекта, одит на проекта. В зависимост от възникналите нужди за възлагане на обществени поръчки с Възложител община Сливен, горепосочените поръчки ще бъдат съобразени с праговете на ЗОП, следвайки методическите указания на АОП за обединяване на поръчките като задължително се съблюдават изискванията на програмата за публичност на БФП.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Дейност 3.1. „Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на град Сливен” - На базата на проектите заложени в генералния план и направената приоритизация, Община Сливен одобри следните подобекти за разглеждане в прединвестиционното проучване, за които да се кандидатства за финансиране от Кохезионните фондове на Европейския съюз (по ОП “Околна среда”): • Подобект: „Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал „Клуцохор” -юг, град Сливен”; • Подобект: "Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал „Клуцохор” - север, град Сливен”; • Подобект: „Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в квартал „Комлука”, град Сливен”; • Подобект: „Разширение и реконструкция на канализационната мрежа в Централна градска част - запад, град Сливен”; • Подобект: „Разширение и реконструкция на канализационната мрежа на Централна градска част - изток, град Сливен”; За горепосочените подобекти и във връзка с решението на канализационната мрежа е направена спецификация по диаметри, за мерките, които предвиждаме да бъдат включени за финансиране по ОП “Околна среда”. От направили рекапитулация по диаметри и дължини на канализационната мрежа на град Сливен за финансиране по ОПОС се вижда, че дължината на канализационната мрежа за разширение е 10.236 км, а за реконструкция 18.045 км или общо 28.280 км. За правилното функциониране на канализационната мрежа заедно с канализационните колектори и профили, са предвидени да се изградят следните съоръжения: Дъждопреливници; Събирателни шахти; Дъждоприемни шахти (оттоци); Сградни отклонения. Дейност 3.2. „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Сливен” - За финансиране по Оперативна програма “Околна среда” съгласно новия механизъм са предложени водопроводи само по трасето на канализацията, и тези за които е доказана необходимостта от подмяна поради големи загуби във водопроводната мрежа. За правилното и ефективно функциониране на водопроводната мрежа, като неразделна част от нея трябва да се изградят и следните съоръжения: Шахти; Сградни отклонения. Следвайки насоките заложени в новия подход и методология за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Околна среда", са предложени за финансиране подмяната на 20706 м водопроводна мрежа, изграждане/рехабилитация на 5/1 броя шахти и 1317 сградни отклонения. С предвидените инвестиционни мерки за реконструкцията на тази част от водопроводната мрежа, ще се постигне намаляване на загубите на питейна вода с 12,97% (W =3054888 м3/год) и ще се подобри водоподаването на близо 30 566 жители, обитаващи кварталите, чиято водопроводна мрежа ще се подмени и респективно на всички останали квартали получаващи вода чрез нея. След направените проучвания, анализи и прогнози за 2041 г общият брой еквивалентни жители, включени в канализацията и ПСОВ ще бъдат 121 255, което е с около 30% по-малко от проектното натоварване на ПСОВ.
Дейност 6: Одит Дейностите по провеждане на одит на проекта имат за цел да предоставят допълнителна увереност по отношение на законосъобразността на разходите, ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите по проекта и спазването на специфичните нормативни изисквания на ЕС. Ще се гарантира, че средствата по проекта са използвани законосъобразно, отговарят на критериите за допустимост на разходите и е обезпечено поддържането на адекватна одитна пътека по проекта. По линия на тази дейност ще бъдат изготвяни доклади за одит преди всяко искане за междинно и окончателно плащане по проекта. По отношение на „Текущия одит” на проекта, одиторът ще предостави мнение относно: Законосъобразността на съответните обществени поръчки, когато такива са проведени и сключените договори, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; Осчетоводяването на разходите, включени в Искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. По отношение на „Окончателния одит” на проекта, одиторът ще предостави мнение относно: • осъществяването на дейностите по проекта в съответствие с принципите за добро финансово управление; • провеждането на избор на Изпълнител по договорите по проекта в съответствие с изискванията на националното законодателство; • наличността и валидността на първичните счетоводни документи и документи с еквивалентна доказателствена стойност; • действителното извършване/плащане на декларираните разходи, допустимост и съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, както и действителното извършване на дейностите по проекта (строителство, доставка, услуги); • изискванията за поддържане на адекватна одитна пътека; • извършените проверки на първо ниво от Бенефициента; • докладваните нередности; • документираността на всички дейности по проекта, съхранението на всички документи за разходи и тяхното разположение при поискване от контролни органи; • точността, пълнотата и формата на исканията за средства, подадени от бенефициента в съответствие с изискванията на УО; • адресираността по подходящ начин на слабостите, констатирани при извършени одити; • възстановяването по надлежния ред на неправомерно изплатени суми; • счетоводните системи и осчетоводявания, както и отсъствието на двойно финансиране; • мерките за информация и публичност. При възлагане на дейноста по одита, община Сливен ще се съобрази с изискванията на Управляващия орган относно необходимите квалификации на одитора, с което ще се гарантира в максимална степен компетентното изпълнение на ангажимента и постигането на търсения резултат.
Дейност 1: Проучване и проектиране През 2004 г. за ВиК инфраструктурата на град Сливен са разработени идейни проекти за: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Сливен”, “Реконструкция на канализацията на град Сливен - централна градска част”, Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Сливен - реконструкция на водната линия. На базата на горепосочените разработки, през 2005 година съгласно рамков договор ISPA 2003-BG-16-P-PA-004 е разработено прединвестиционно проучване за доказване необходимостта от финансиране на проект за “Воден цикъл на град Сливен”. С изготвената разработка Община Сливен кандидатства за финансиране по програма ИСПА на Европейския съюз. Проектът по искане на Европейската комисия е разделен на две фази: І-ва фаза – разширение и реконструкция на канализационна мрежа на Централна градска част (ЦГЧ) на град Сливен (І и ІІ Етап) и реконструкция на съществуващата ПСОВ Сливен; ІІ-ра фаза – реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на град Сливен и реконструкция на канализационна мрежа в ЦГЧ (ІІІ Етап). За финансиране по програма ИСПА е приета І-ва фаза. Финансирани са 24.835 км канализационна мрежа. Преди датата на кандидатстване са осъществени и следните проучвания и проектирания:  Прединвестиционно проучване за обект „Интегриран проект за водния цикъл на град Сливен”, инвеститор: Община Сливен, януари 2012г., Изпълнител: „СИАТ” ЕООД и актуализацията му през януари 2012 и юли 2012 г.;  Разработен Генерален план за проекти в областта на водоснабдяването и канализацията в гр. Сливен в рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор Група А: Бургас, Габрово, Кюстендил, Русе, Сливен и Враца” EU OJ 2008/S 144-193996, октомври 2009 г.;  Изготвяне на идеен проект – канализация, декември 2004 г.  Изготвяне на идеен проект – ВВМ, актуализация на 2 вариант, ноември 2004 г.  Изготвяне на работен проект – канализационна мрежа, септември 2005 г.  Актуализация на работни проекти, януари 2012 г.  Актуализация на инвестиционни проекти за ВВМ и канализация с водоснабдителна норма 149, юли 2012 г.: актуализацията на инвестиционните проекти с водоснабдителна норма 149 е възложена от община Сливен във връзка със становище на ЕРГ. Възлагането е по реда на чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП. Изготвянето на инвестиционните проекти във фаза „работен” е елемент на поръчката и срокът за предаването им на Възложителя е 31.08.2012 г.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 725 910 BGN
Общ бюджет: 40 876 150 BGN
БФП: 37 787 735 BGN
Общо изплатени средства: 41 016 457 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 787 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 895 182 BGN
2014 16 389 864 BGN
2015 1 731 411 BGN
41 016 457 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 300 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 316 146 BGN
2014 13 111 891 BGN
2015 1 385 129 BGN
32 813 166 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 487 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 579 036 BGN
2014 3 277 973 BGN
2015 346 282 BGN
8 203 291 BGN
Финансиране от бенефициента 14 226 558 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на нови дъждоприемни шахти (улични оттоци)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз