Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0023-C0001
Номер на проект: К-26-Б-16/03.06.2013 г.
Наименование: "Биоиновейтив пул": Офис за технологичен трансфер
Бенефициент: "Биоиновейтив пул" ДЗЗД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Биоиновейтив пул": Офис за технологичен трансфер
Дейности: Дейност 8. Обезпечаване на оперативната дейност на Офиса за технологичен трансфер: услуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуги.
Дейност 9. Разработени прототипи на продукти с приложения във фармацията, здравословното хранене, хранително-вкусовата промишленост, козметиката, химическата промишленост
Дейност 3. Провеждане процедури по избор за изпълнители-доставчици на оборудване. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на офиса
Дейност 7. Финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги
Дейност 6. Обезпечаване на оперативната дейност на Офиса за технологичен трансфер: ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на офиса – осигуряване на необходимите консумативи за оперативните дейности и предоставяните услуги.
Дейност 5. Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на офиса за технологичен трансфер
Дейност 4. Режийни разходи
Дейност №1: Изработване и одобряване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ Изработване и одобряване на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ: „Промяна на предназначението в „Офис за технологичен трансфер”
Дейност 0. Разходи под формата на принос в натура Предоставяне на недвижим имот в гр.Варна, бул.Цар Освободител"76
Дейност №10: Обезпечаване на оперативната дейност на Офиса за технологичен трансфер: разработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги.
Дейност №11: Обезпечаване на оперативната дейност на Офиса за технологичен трансфер: участие в бизнес форуми, семинари, конференции, панаири, изложения, свързани с дейността на офиса за технологичен трансфер.
Дейност 2. Провеждане процедура по избор за изпълнител на строително-монтажни работи (СМР). Извършване на СМР, свързани с изграждане на нов офис за технологичен трансфер
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 382 283 BGN
Общ бюджет: 375 492 BGN
БФП: 262 844 BGN
Общо изплатени средства: 262 844 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 262 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 457 BGN
2014 176 459 BGN
2015 9 928 BGN
262 844 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 223 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 988 BGN
2014 149 991 BGN
2015 8 439 BGN
223 418 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 468 BGN
2014 26 469 BGN
2015 1 489 BGN
39 427 BGN
Финансиране от бенефициента 163 835 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 7 Осъществени инициативи в сектора на трансфер на технологии
Индикатор 8 Брой осъществени трансфери на конкурентоспособност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз