Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативни технологии за подпомагане на публикуването и потреблението на електронни книги
Бенефициент: "ПЪТЕВОДИТЕЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да се създадат иновативни продукти и услуга в областта на информационните технологии, свързана с пазара на електронни книги.
Дейности: Дейност 1.1 Сформиране на екипа по изпълнение
Дейност 1.2 Осигуряване на офис и материали за управление на проекта.
Дейност 5 Защита на авторската идентичност на продукта.
Дейност 2.2 Техническа оценка на разработваните иновативни продукти.
Дейност 3.1 Инсталиране на web сървъра.
Дейност 2.1 Технологичен анализ на съществуващите технологии и описанието им.
Дейност 3.4 Графичен дизайн на опитния образец на иновативната интернет страница.
Дейност 2.3 Маркетингово проучване и анализ на актуалните възможности за пазарна реализация
Дейност 2.4 Създаване на програми и методики за измерване и изпитвания
Дейност 3.3 Дизайн на архитектурата на уеб сайта.
Дейност 3.2 Инсталиране и интеграция на сървъра за криптиращия софтуер.
Дейност 3.7 Създаване на мобилна версия на сайта и тестване на иновативния софтуер за мобилни устройства.
Дейност 3.8 Тестване на опитния образец.
Дейност 4.1 Изготвяне и разпространение на рекламни материали, изработване на рекламна интернет страница на разработената иновация.
Дейност 4.2 Участие на изложения, панаири и публични презентации.
Дейност 4.3 Визуализация на проекта.
Дейност 3.6 Създаване на софтуер за мобилни устройства и интегриране с иновативната система за самопубликуване.
Дейност 3.9 Превод на системата и интернет страницата на английски език.
Дейност 1.5 Осигуряване на технически средства, които ще бъдат включени като неделима част от иновативния продукт.
Дейност 4.4 Установяване на сътрудничество с научно-изследователски институции в областите на книгознанието и информационните технологии.
Дейност 6 Одит
Дейност 3.5 Разработка на софтуера за сайта.
Дейност 1.3 Осигуряване на помещения за разработване на иновацията
Дейност 1.4 Осигуряване на технически средства за разработване и тестване на опитните образци на иновацията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 955 BGN
Общ бюджет: 266 285 BGN
БФП: 239 656 BGN
Общо изплатени средства: 195 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 239 656 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 591 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 139 247 BGN
195 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 203 708 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 102 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 118 360 BGN
166 463 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 948 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 489 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 20 887 BGN
29 376 BGN
Финансиране от бенефициента 31 439 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Разработена и функционираща (готова за въвеждане на пазара) в интернет иновативна интернет страница за самопубликуване и потребление на електронни книги.
Индикатор 9 Разработен и достъпен в интернет иновативен софтуер за четене на електронни книги (ePUB формат) през мобилни устройства.
Индикатор 10 Разработена и функционираща ( като част от иновативната интернет страница) интегрирана библиотека за четене на електронни книги от различни технически устройства
Индикатор 11 Разработена и функционираща мобилна версия на иновативната интернет страница, за достъп от мобилни устройства.
Индикатор 12 (Д) НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия (брой) (Определение: брой проекти за разработване и комерсиалицация на иновативни продукти/процеси/услуги)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз