Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0089-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Облачни Решения за Малкия Бизнес (Small Business Cloud Solutions - SBCS)
Бенефициент: "УЕБ ТЕХНОЛОДЖИ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Разработване на проект - информационен продукт “Облачни решения за малкия бизнес” (Small Business Cloud Solutions - SBCS) Както е известно, облачните технологии намаляват съществено разходите на малкия бизнес за осигуряване и поддържане на информационна инфраструктура
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя и командировки
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен продукт, процес или услуга
Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт Разходи за разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт
Разходи за разработване на технологии за производство, респективно създаване или осъществяване на иновативния продукт 7.5.1. Ползване на Облачни услуги
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка Разработване на интернет страница
Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта - гр. Пловдив - 9.1.
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали за популяризиране на завършената иновативна разработка - 7.8.2.1 и 7.8.2.2., Визуализация на проекта - 10.3.1.1. - 10.3.1.3. Брошури, листовки, Табели за окачване пред помещенията, Табели преместваеми на стойка, Табели мобилни (тип хармоника)
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис по проекта, консумативи, комунални услуги, енергия) Наем на офис в гр. София, отопление, ел. енергия, вода
Разходи за организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис по проекта, консумативи, комунални услуги, енергия) Телефон
Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни, квартирни) Командировки в страната (между София и Пловдив) за координация на проекта.
Разходи за командировки в страната и чужбина (пътни, дневни, квартирни) Командировки в чужбина за популяризиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 331 908 BGN
Общ бюджет: 299 833 BGN
БФП: 269 849 BGN
Общо изплатени средства: 269 849 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 269 849 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 595 BGN
2014 20 229 BGN
2015 241 025 BGN
269 849 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 229 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 306 BGN
2014 17 195 BGN
2015 204 871 BGN
229 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 477 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 289 BGN
2014 3 034 BGN
2015 36 154 BGN
40 477 BGN
Финансиране от бенефициента 36 879 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз