Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Укрепване и разширяване на офиса за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на грожданите при бедствия и кризи"
Бенефициент: Гражданско дружество "RISK SPACE TRANSFER" (РИСК СПЕЙС ТРАНСФЕР)
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 29.08.2012
Дата на приключване: 29.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Укрепване и разширяване на офиса за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на грожданите при бедствия и кризи"
Дейности: Дейност 1. СМР
Дейност 2. ДМА
Дейност 3. Създаване на Web-базирана система/портал за информационно обслужване
Дейност 4. Режийни разходи
Дейност 5. Разходи за консумативи
Дейност 6. Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на офиса за технологичен трансфер
Дейност 7. Анализ и оценка на възможностите на нови ултра леки безпилотни платформи за мониторинг и наблюдение на природни бедствия
Дейност 8. Изготвяне на мултирисков анализ и оценка на възможностите за приложение на данни от оперативен мониторинг, на природни и антропогенни бедствия, катастрофи и аварии.
Дейност 9. Разработване на методология за оценка на критичната инфраструктура в съответствие с изискванията на "Европейската защита на гражданите"
Дейност 10. Сертифициране и юридически консултации за използване и предоставяне на услуги по предоставяне на геопространствени данни
Дейност 11. Бизнес план и маркетингова стратегия за внедряване на леки безпилотни платформи за мониторинг
Дейност 12. Подпомагането на внедряването на он-лайн система за предаване на оперативна информация ( гео-пространствена, видео и медицинска и др.) към центъра за управление
Дейност 13. Разработване на прототип на система за мониторинг и наблюдение за управление на кризи на регионално ниво
Дейност 14. Демонстрации и тестване на нови интелигентни сензори и системи за получаване на геопространствена информация с назимно, аеро и космическо базиране
Дейност 15. Такси за участие на подкрепения офис за технологичен трансфер
Дейност 16. Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 251 417 BGN
Общ бюджет: 370 066 BGN
БФП: 230 089 BGN
Общо изплатени средства: 229 666 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 230 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 107 858 BGN
2015 121 808 BGN
229 666 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 195 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 680 BGN
2015 103 537 BGN
195 216 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 513 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 179 BGN
2015 18 271 BGN
34 450 BGN
Финансиране от бенефициента 150 440 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Техническо задание по поректа
Индикатор 7 СМР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз