Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0250-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02021
Наименование: Безопасен труд във вилно селище Дюни
Бенефициент: Дюни АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 10.09.2012
Дата на приключване: 10.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд във в.с. Дюни при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
Дейности: Дейност 1: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност-подготовка Дейността обхваща всички работещи във ваканционното селище като основната потребност е описване на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, диагностициране здравния статус на постоянно работещите в Дюни АД около 200 човека, идентифицирането на оценки на риска, които са необходими в предприятието и, които на този етап са или неефективни или несъществуват в тяхната цялост. Дейността ще обхване и хоризонтални принципи като утвърждаване на равните възможности в предприятието между полове, групи в неравностойно положение на пазара на труда, религиозни, етнически различия и други. В допълнение доклада ще трябва да предложи мерки и инициативи за гарантиране на социалното сближаване на различните групи, включително и социална интеграция на тези, които се чувстват в неравностойно положение. Специално внимание ще се обърне на усъвършенстване на превантивните мерки срещу всякакви форми на дискриминация. Всичко това се очаква да прерасне в принципно нова организация на трудовата дейност на предприятието, която да надгради съществуващата като наблегне на различни иновативни подходи в тази сфера и постави в центъра безопасността и здравето при работа. Дейността включва като задачи: 1.1 Подготовка на тръжно досие със конкретни спецификации за доклада 1.2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител на доклада 1.3 Изготвяне и приемане на доклада Докладът ще включва като минимум: - Въведение, описващо текущото състояние на Дюни АД и организацията на работния процес; - Изложение и анализ, включващо описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието - Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, като тук задължително се описва как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието, включително какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите на Дюни АД. В тази задача ще бъдат засегнати и хоризонтални въпроси като равни възможности, дискриминация, социално сближаване, иновативност и други - Заключение
Дейност 2: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Дейността включва 1.1 Подготовка на тръжна документация и спецификации за всички позиции за лични предпазни средства и облекло 1.2 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик/ци за планираните лични предпазни средства и облекло 1.3 Доставка на личните предпазни средства и облекло До сега действащата практика във фирмата е да се осигуряват минимално изискуемите предпазни средства според изискванията на Наредба 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. Самата наредба обаче няма конкретни изисквания за стандарта на качество и надеждност на тези лични предпазни средства и специализирано облекло и поради това избора на тези средства става обикновено на най-ниска цена. Това, което искаме да реализираме чрез този проект и по-конкретно да надградим съществуващата практика е да се осигурят нови лични предпазни средства и облекло, които отговарят на европейската норма за качество EN за всяко едно от отделните предпазни средства и облекло като по този начин се гарантира надеждност и подобряване на безопасността. В допълнение специално обосновка изисква осигуряването на зимно предпазно облекло на 160 човека, които са ангажирани през зимните месеци. Осигуряването на заетост за тези хора извън туристическия сезон става като на тях им се възлагат общи дейности по поддръжка на цялата територия на ваканционното селище. Поради тази причина те са изложени на неблагоприятни зимни условия край морския бряг, като се има предвид, че това не са типичните им задължения през останалата част от годината. Специално място при осигуряването на лични предпазни средства трябва да се обърне на кризисен щаб от 50+10 човека, който реагира при пожари, бури, наводнения и други събития. За него ще бъдат осигурени предпазни противопожарни комплекти, дъждобрани, гумени ботуши и други.
Дейност 3: Обучение на служители за работа с нова система за сигнализиране и реакция при бедствия, аварии и инциденти-подготовка Дейността включва: 3.1 Подготовка на тръжна документация и спецификации на обучението 3.2 Провеждане на тръжна процедура и избор на обучителна организация 3.3 Извършване на обучението До 2011г. при възникване на рискове като пожари (през 2011 г. имаше голям пожар около територията на селището), трудови инциденти, бури, проливни дъждове, наранявания на работещи, аварии и други сега действащата организация включва известяване на прекия ръководител по мобилна връзка чрез служебни телефони, като прекия ръководител по негово усмотрение предава по на евентуално компетентно лице. За целта се използваха служебни мобилни устройства. Много често в такива случай имаме забавено известяване, погрешно насочване на сигнала или дори липсата на сигнал поради неефективността на системата. Като последващ ефект са налице забавена реакция и по-големи щети от възникналите инциденти. Разрешаването на този проблем стартира с промяна на цялостната система за сигнализиране и първа реакция като първо беше създаден кризисен щаб от 50 човека и второ стартира внедряването на система на единен номер (включително кал център) на територията на селището по примера на телефон 112. За целта е необходимо обучение за алармиране и информиране при рискове за безопасността и здравето на съответния единен телефон. Обучението ще обхване 60 човека (50 човека кризисен щаб и 10 човека резерв), които в последствие извън проекта ще извършат поетапно обучение инструктаж на всички 995 служителя на комплекса. В обучението ще се заложат принципите и стъпките на организация на процеса по известяване за инциденти, които са част от работния процес, взаимодействие със службите за гражданска защита, противопожарна охрана и спешна медицинска помощ, долекарска помощ, действия преди пристигане на компетентните публични органи или тези, които са в рамките на самото предприятие. Обучението ще бъде 48 часа като бъде проведено в отделни дни на територията на ваканционното селище.
Дейност 4: Визуализация и публичност -подготовка Осигуряването на публичност е задължително изискване съгласно Регламент (ЕО) 1828/2006 на Европейската комисия. За прилагане на това изискване е разработено Ръководство за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., въз основа на което бенефициентът ще изпълни следните дейности за разпространяване на информация за проекта: - Упоменаване на финансовия принос на Европейския социален фонд, предоставен чрез Оперативната програма, в информацията, предоставяна на целевата група по проекта, в изготвяните междинни и заключителни технически доклади и във всички останали изготвяни в рамките на проекта документи, както и при контакти със средствата за осведомяване; - Отпечатване и разпространение на рекламно-информационна дипляна/брошура; - Отпечатване на рекламно-информационни плакати; - Изработване на информационна табела - Публикуване на информация за проекта в интернет страницата на бенефициента: www.duni.bg - Организиране на 2 пресконференции за местни медии в началото и края на проекта. - Представяне на проекта в медиите
Дейност 5: Управление на проекта Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация и партньорите, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 4 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта.
Дейност 1: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудова дейност - изпълнение Дейността обхваща всички работещи във ваканционното селище Дюни
Дейност 2: Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло-изпълнение Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик/ци за планираните лични предпазни средства и облекло 1.3 Доставка на личните предпазни средства и облекло
Дейност 3: Обучение на служители за работа с нова система за сигнализиране и реакция при бедствия, аварии и инциденти-изпълнение провеждане на обучене
Дейност 4: Визуализация и публичност -изпълнение Осигуряването на публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 165 511 BGN
Общ бюджет: 164 058 BGN
БФП: 131 247 BGN
Общо изплатени средства: 131 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 131 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 482 BGN
2013 45 444 BGN
2014 59 317 BGN
2015 0 BGN
131 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 510 BGN
2013 38 627 BGN
2014 50 419 BGN
2015 0 BGN
111 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 972 BGN
2013 6 817 BGN
2014 8 898 BGN
2015 0 BGN
19 686 BGN
Финансиране от бенефициента 33 102 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз