Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”
Бенефициент: ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.06.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 02.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”
Дейности: Техническо обезпечаване на Офис за технологичен трансфер
Режийни разходи
Разходи за консумативи
Разходи за възнаграждения
Разходи за провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия
Разходи за участие в бизнес форуми
Разходи за популяризиране на дейността на офисите за технологичен трансфер
Разходи такси за участие на подкрепения офис за технологичен трансфер
Изготвяне на проектното предложение по настоящата Процедура
Одит на проекта
Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 763 BGN
Общ бюджет: 297 029 BGN
БФП: 204 757 BGN
Общо изплатени средства: 204 705 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 204 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 75 157 BGN
2014 48 044 BGN
2015 81 504 BGN
204 705 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 043 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 883 BGN
2014 40 838 BGN
2015 69 279 BGN
173 999 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 274 BGN
2014 7 207 BGN
2015 12 226 BGN
30 706 BGN
Финансиране от бенефициента 113 712 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Закупено, внедрено и използвано оборудване и обзавеждане
Индикатор 7 Реално работещ през всички месеци на проекта Офис за технологичен трансфер.
Индикатор 8 Назначени на трудов договор трима експерти
Индикатор 9 Разработена и функционираща интернет страница на Офиса за технологичен трансфер
Индикатор 10 Разработен и функциониращ виртуален офис за технологичен трансфер
Индикатор 11 Реализирано участие в минимум 9 тематични семинара и в 3 семинара с представители на водещи европейски организации в областта на трансфера на технологии.
Индикатор 12 Организирана откриваща пресконференция за популяризиране дейността на Офиса.
Индикатор 13 Осъществена реклама на сайта на Офиса за технологичен трансфер на сайтовете на партньорски и заинтересовани организации, асоциации и бизнес-сдружения
Индикатор 14 Изработен и публикуван на специализирани и икономически сайтове рекламен банер.
Индикатор 15 Осъществено участие в минимум четири международни конференции.
Индикатор 16 Организирани минимум осем срещи за представяне на иновативни разработки пред предприятия
Индикатор 17 Постигнато членство в минимум три международни организации за технологичен трансфер и иновации.
Индикатор 18 Осъществено участие на офиса в минимум четири събития, организирани на международно ниво от мрежовите организации
Индикатор 19 Осъществена пресконференция за популяризиране на проекта.
Индикатор 20 Отпечатани 1000 дипляни. Информационна табела на входа на офиса, в който ще се реализират дейностите по проекта
Индикатор 21 Изработена и поставена информационна табела на входа на офиса, в който ще се реализират дейностите по проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз