Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0234-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12013
Наименование: Разработване на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа в СК "Плам" ООД
Бенефициент: Строителна компания ПЛАМ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 05.09.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд и поддръжка на безопасността на работното място в СК „Плам” ООД
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността ще включва следните елементи: Анализ на работните процеси; на наличното оборудване; условия в работните помещения; фактори на работното място; организация на труда; използвани суровини и материали в работния процес; други фактори, които могат да породят риск. Проектиране на организацията на трудовата дейност /Изграждане на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа/ – Системата ще надгражда съществуващата, като ще включва и следните допълнителни компоненти: - Увеличаване на превантивната ефективност на наблюдението на здравето; - Създаване на трудова среда и трудови здравни услуги, позволяващи на работещите да участват пълноценно и да бъдат продуктивни и в напреднала възраст; - Действия в полза на рехабилитацията и реинтеграцията на работниците; - Интегриране на здравето и сигурността в образователни програми (периодични инструктажи и обучения); - Действия за насърчаване на психичното здраве на работното място. Изключително важен елемент от системата ще бъде и предвиждането на мерки за активно участие в безопасността и здравето при работа от страна на работещите. Системата ще бъде усъвършенствана непрекъснато – посредством регулярни актуализации на организацията на трудовата дейност (поне веднъж в годината), а при необходимост – (при инциденти; при промяна в производството, напр. смяна на оборудването) – веднага. Целта е подобряване на здравето и насърчаване вниманието в предприятието, както и непрекъснати подобрения на параметрите на работната среда и трудовия процес, в резултат на което ще се оптимизират методите на производство и качеството на продукцията/услугите. Под-дейности за извършване на Д-ст 1:  Подготвяне на критерии за избор на изпълнител на услугата „Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”;  Изготвяне на запитване за услугата;  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата. Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Оказване на съдействие на изпълнителя на услугата, във връзка с разработването на доклад, съдържащ анализ на състоянието на трудовата дейност в СК „Плам” ООД, както и на доклад, проектиращ организацията на трудовата дейност във фирмата;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата.
2. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Предвидените за закупуване в настоящото проектно предложение ЛПС ще осигурят превенция на следните рискове: Неблагоприятен макроклимат – работа на открито: 1. Водозащитна сигнална шуба; водозащитен сигнален панталон – в момента зимното облекло на работниците се състои от зимни шуби и панталони, както и сигнални елечета, които са износени и с изтичащ срок (закупени през месец септември 2008 г.). Затова е необходимо закупуването на нови зимни работни костюми в СК „Плам” ООД, които освен топлоизолиращи, да бъдат и водозащитни и светло-отражателни. Работата през студените месеци е свързана и с излагане на мъгла, дъжд/сняг, които от една страна намокрят облеклото и създават предпоставка за простудни заболявания, а от друга – го правят по-тежко, с което се затруднява работния процес и е допълнителна предпоставка за риск (увеличаване тежестта за опорно-двигателния апарат). Освен това задържането на влага намалява личната хигиена, което от своя страна също крие рискове за здравето на работника. Комбинирането на всички характеристики в една ще улесни работниците (които вместо да носят работен костюм от 3 части, ще разполагат с такъв от 2 части). 2. Летен костюм от 2 части (светлоотразителен и непромокаем) – отново, фирмата разполага с летни костюми и светлоотражателни жилетки, закупени през месец септември 2008 г. – всички те са вече износени. Закупуването на предвидените тук ЛПС ще подобри значително условията на труд в строителната компания, тъй като се предвижда те да бъдат със светло-отражателни ленти и да са непромокаеми. Комбинирането на всички характеристики в една ще улесни работниците (които вместо да носят работен костюм от 3 части, ще разполагат с такъв от 2 части). Непромокаемото му свойство ще предпазва от неблагоприятни климатични условия като дъжд, мъгла и др., задържането на които крие гореописаните рискове. 4. Ръкавици с топлоизолираща и многослойна подплата – ръкавиците са едно от най-бързо износваните ЛПС в СК „Плам” ООД, тъй като работниците повдигат бетонови елементи, а това води до бързото им излизане от употреба (късане). В момента ръкавиците, които се ползват са топлоизолиращи, а предлаганите за закупуване в настоящото проектно предложение са допълнително подсилени с многослойна подплата. Допълнителната защита за ръцете на работниците ще намали рисковете за здравето на работниците не само по отношение предпазване на ръцете им, но и на останалата част от тялото – ще намалят механичните опасности, породени от изпускане на тежки предмети (напр. в резултат на недобре оросени пръсти на ръцете). Опасност от падане/изпускане на тежки предмети: 5. Обувки с метално бомбе – в момента фирмата разполага с обувки, които отговарят на стария стандарт за безопасност. Обувките са износени. Предлаганите за закупуване обувки отговарят на най-новия стандарт EN ISO 20345. Освен, че предпазват работещите от наранявания от падащи предмети или инциденти, те защитават пръстите на краката и от поражения с електрически ток. Имат ходило с двойна плътност /устойчиво до 180 ° С/, противо-пробождаща вложка от текстил (по-лека и по-гъвкава от металната), защитно бомбе (с противоударно действие и гъвкавост при смачкване). Изпълнението на дейността ще се състои в:  Подготвяне на критерии за избор на изпълнител на услугата „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло”;  Изготвяне на запитване за услугата;  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата; Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата.
3. Осигуряване публичност на проекта Задължителна дейност. Ще се състои в организиране и провеждане на 2 тръжни процедури: за разработване и отпечатване на промоционални материали и за организиране на информационно събитие. Те ще бъдат извършени както следва:  Разработване на промоционални материали – изготвяне на дизайн и съдържание на брошури, информационни табели и стикери;  Подготвяне на критерии за избор на изпълнител на услугата „Отпечатване на промоционални материали”;  Изготвяне на запитване за услугата;  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата. Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата;  Разпространение на рекламните материали – на електронен и хартиен носител;  Провеждане на тръжна процедура за организиране на информационно събитие, следвайки гореизброените стъпки. Фирми от бранша, служби по трудова медицина, експерти по безопасен труд, служители на фирмата.
4. Организация и управление на проекта  Създаване на организационна структура: Изграждане на екип за организация и управление на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор тръжни процедури и счетоводител. Изготвяне и сключване на трудови договори за работа по проекта.  Ефективно изпълнение на проекта: Изработване на детайлен работен план за изпълнение на дейностите по проекта; Организиране и провеждане на първа работна среща за екипа по проекта – представяне на проекта, неговите цели, планирани дейности, очаквани резултати, времева рамка. Организиране и провеждане на ежемесечни срещи – оценяване постигнатото до момента и планиране на предстоящата работа за следващия месец. Организиране и провеждане на ежеседмични срещи – координиране и проследяване дейностите по проекта. Финална среща по проекта за отчитане резултатите и планиране дейностите по осигуряване на устойчивост.
5. Одит на проекта Задължителна дейност. Ще се състои в:  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата. Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Оказване на съдействие на изпълнителя на услугата, във връзка с извършването на одит на проекта;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 657 BGN
Общ бюджет: 62 949 BGN
БФП: 62 949 BGN
Общо изплатени средства: 62 945 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 731 BGN
2013 50 213 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
62 945 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 822 BGN
2013 42 681 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 503 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 910 BGN
2013 7 532 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 442 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз