Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0061-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-44
Наименование: Внедряване в редовно производство на серия Вариомерници
Бенефициент: "ОМЗ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 27.06.2012
Начална дата: 30.08.2012
Дата на приключване: 30.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Внедряване в редовно производствона серия Вариомерници
Дейности: Изготвяне на одиторски отчет на проекта
Визуална идентификация на проекта
Подготовка, доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на технологичното оборудване.
Консултантска услуга за разработване на маркетингова стратегия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 954 450 BGN
Общ бюджет: 2 795 460 BGN
БФП: 1 943 730 BGN
Общо изплатени средства: 1 943 730 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 943 730 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 943 730 BGN
1 943 730 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 652 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 652 171 BGN
1 652 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 291 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 291 560 BGN
291 560 BGN
Финансиране от бенефициента 856 450 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Индикатор 1 Избрани доставчици на оборудването в съответствие с процедура по постановление №55 на МС/ 12.03.2007г.
Индикатор 9 Индикатор 2: Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване
Индикатор 10 Индикатор 3: Внедрен иновативен продукт
Индикатор 11 Индикатор 4: Обучени оператори
Индикатор 12 Индикатор 5: Отчетени и верифицирани общодопустими разходи по проект
Индикатор 13 Индикатор 6: Визуална идентификация на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз