Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0201-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13016
Наименование: Превенция за безопасност и здраве при работа във фирма ТРУД АД гр. Русе
Бенефициент: "ТРУД" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд във фирма Труд АД гр.Русе, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Адаптиране на управленските процеси и нова организация по безопасни условия на труд
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Обосновка Управлението на проект с сложна система от взимани връзки и съдържа в себе различни подструктури - Управление на интегритета в проекта; Управление на времето в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качеството в проекта; Управление на човешките ресурси в проекта; Управление на комуникацията в проекта Обосновка: Дейността включва структуриране на управленския екип; Създаването на длъжностни характеристики. Организационната структура за управление и изпълнение на проекта ще включва следното структурна ниво: Ръководителят на екипа ще осъществява връзката с Договарящият орган и с Междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Ще подготвя общият доклад за напредъка на дейностите по проекта (технически и финансов отчет) Счетоводителя (Икономист)- ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта Предвидените ресурси за управление на проекта са обосновани. Управляващият орган ще е в състояние да контактува и изисква документи от лица, които са отговорни за изпълнението на разписаните по проекта дейности.
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма ТРУД АД, ГР.РУСЕ Обосновка Проектирането на трудовата дейност е в основата за успешното управление на здравето и безопасността, както и от важно значение за намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Когато се прилага успешно, тя може да подобри не само здравето и безопасността на работното място, но и икономическите резултати като цяло. Европейски контекст Най-важният европейски нормативен акт от значение за оценката на риска, е Рамкова директива 89/391. Тази директива действително е рамкова, тъй като съдържа “общи принципи за предотвратяване на професионалните рискове… както и общите насоки за прилагането на горепосочените принципи” (Чл. Препоръката налага на работодателите отговорност за осигуряване на безопасност и здравословни условия на труд във всеки аспект, свързан с работата, и оценката на риска е съществен аспект на това задължително управление на безопасните и здравословни условия на труд (БЗУТ). Съгласно директивата, оценката на риска трябва да е началният момент в един обширен процес на БЗУТ. Тя има централна роля, тъй като позволява на работодателите да изпълняват мерките, които са необходими за защита на безопасността и здравето на техните работници. Европейската комисия подкрепя специално изготвен доклад в тази връзка и счита, че чрез по-задълбочена оценка на риска (планове по безопасен труд) Предприетите успешни мерки, предприети на работното място за премахване или значително намаляване на рисковете носят ползи за Европейката икономика като цяло. Рамковата директива е въведена в националното законодателство. Българската законодателна рамка Законодателство по здравословни и безопасни условия на труд се регламентира в над 110 закона, правилници, заповеди или други нормативни актове. Освен това съществуват правилници за безопасност и здраве при работа, които са около 20 броя, както и европейски регламенти, който по силата на законодателството директно се инкорпорират в родното законодателство. Всичко това създава пред бъдещите изпълнители огромна по обема анализаторска дейност, която точно да дефинира и да намери мястото на фирмата, както и да създаде аналитичен фирмен документ по безопасност и здраве, който да отговаря на нуждите на дружеството. Аналитичният документ ще бъде със следното съдържание: I. ВЪВЕДЕНИЕ 1. Обща информация за фирмата - която включва общи характеристики за дружеството, инфраструктурата и вид на управление 2. Общи задължения за работодателя, произтичащи от българската законова рамка по охрана на труда. 3.Какво се цели със създаването на аналитичният документ: По принцип целта на извършването на тези документи е да позволи на работодателя да вземе необходимите мерки за защита на безопасността и здравето на работниците. Тези мерки включват: • превенция на професионалните рискове; • предоставяне на информация за работниците; • осигуряване на обучение за работниците; • осигуряване на организация и средства за изпълнение на необходимите мерки. Анализа и плановете (оценките) следва да бъдат структурирани и приложени по такъв начин, че да помогнат на работодателите да: • определят опасностите, възникнали в работата и да определят какви мерки следва да се вземат във връзка с тези опасности, за да се запази здравето и безопасността на работниците и служителите при надлежно отчитане на нормативните изисквания; • преценят рисковете, за да направят в максимална степен информиран подбор на работно оборудване, химични вещества или препарати, които използват, екипировка на работното място, както и организацията на работа; • проверят дали изпълнените мерки са адекватни; • подреждат действието по степен на важност, ако в резултат на оценката се установи, че са необходими допълнителни мерки; • докажат на себе си, на компетентните органи, на работниците и техните представители, че са отчетени всички фактори, свързани с работата, и че е направена валидна преценка на рисковете и необходимите мерки за запазване на здравето и безопасността; • гарантират, че превантивните мерки и работните и производствени методи, считани за необходими и задължителни за изпълнение след оценка на риска гарантират подобряване на нивото на защита на работника. 4. Пазарни позиции.. Специфика на обектите за охрана. Сградови фонд на дружеството II. ИЗЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ 1. Изложението и анализа трябва да обхванат всички страни на процеса произтичащ от българското законодателство Варианти за организиране и участие в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда; Варианти за координация на работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Варианти по организиране и участие в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; Варианти за организиране разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите; Варианти за организиране и участие при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места; Извършват проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори; Варианти за оказване на сътрудничество и подпомагане на службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им; Предложения за и съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве; Варианти за разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск; Препоръчване на мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия; Предложения за въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен Създаване на образци и разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа; Предложения за изготвянето или преработване (актуализиране) на аварийни планове за действие при извънредни ситуации; Предложения за честотата и времетраенето на различни курсове и програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа; Подготвят документи за проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве; Предлагат варианти и консултации на длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; Предлагат варианти за правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; Тоест в тази част ще се анализират нещата, които произтичат от следните нормативни актове, но няма да се ограничава само до тях: • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 3. Работна площ на съответното производствено помещение • Състояние на стени и мазилки • Състояние на тавани • Състояние на подовите настилки • Състояние на дограмите • Състояние на осветлението Осветление • Състояние на отоплението и вентилацията • Състояние на ВиК инсталацията • Състояние на шум и звукова изолация на помещенията Характеризират се всички работни помещения Тоест в тази част ще се анализират нещата, които произтичат от следните нормативни актове, но няма да се ограничава само до тях: • Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси • Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения • Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация • Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация • Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите и въздействие на сградовият фонд • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства • Наредба № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 4. Производствено оборудване Изброява се цялата гама на техническото оборудване, с което фирмата разполага по кабинети. Тоест в тази част ще се анализират нещата, които произтичат от следните нормативни актове, но няма да се ограничава само до тях: • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място • Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение • Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум • Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки • Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ • Заповед № РД-01/768 от 3 .09.2008 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г. 5. Пожарна безопасност Тук в този раздел се изброяват всички налични пособия и средства, които предприятието е предприело по пожарна безопасност. Състояние на инсталациите и потенциални опасности от пожар предизвикан от електрическата система Действия по Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация 6. Организация по здраве и безопасни условия на труд към момента Тук анализа трябва да има в предвид : Действия на дружеството по приложение • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд • Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда • Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение • Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 7. Санитарно битови условия към момента Основни документи на интерпретация по анализа на фирмата ще са: • Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени • Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа • Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите • Наредба за безплатно работното и униформено облекло • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск • Наредба за безплатно работното и униформено облекло • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск • Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси III. ОБОСНОВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА Това представлява сърцевината на анализа защото: • Определяне на опасностите и застрашените лица • Оценка на рисковете по тяхната степен на важност • Решения за вземане на превантивни действия • Препоръчителни действия за предприемане • Изграждане на вътрешни системи за контрол 1.Оценка на основните фактори на работната среда. Оценка на професионалния риск Съществуват много инструменти за оценка на риска и методики, които да помогнат на фирмата да направи правилна оценка на своите рискове. Изборът на метода ще зависи от условията на работното място, например броя на работниците, вида на трудовите дейности и оборудването, конкретните характеристики на работното място и всякакви специфични рискове. Най-обичайните инструменти за оценка на риска са контролните списъци, които са полезен инструмент за определяне на опасностите. Други видове инструменти за оценка на риска включват: ръководства, ръководни документи, наръчници, брошури, анкети, и “интерактивни инструменти” “(безплатен интерактивен софтуер) Тоест в тази част ще се анализират нещата, които произтичат от следните нормативни актове, но няма да се ограничава само до тях: • Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа 3. Разположение и идентификация на опасностите - стратегия за безопасен труд: а) Идентификация на видовете опасности Вид опасности • При Работното оборудване • Електрооборудването • Физиологични, психологични и социални фактори • Експозиция на физични фактори. • Ергономични фактори • Експозиция на химични фактори • Конфигурация на работните помещения и работните места б) Брой изложени лица на рисков фактор в) Предприемане на мерки и налични средства за индивидуална и колективна защита В изследвания и стратегията следва да се включват и въпроси, които пряко водят до професионални заболявания. Стратегията трябва да генерира познание, и да стимулира креативността и иновационните възможности за осигуряване на благосъстояние при работа. При реализиране на стратегията трябва да се има в предвид Управлението на професионалните рискове, ще се осъществяват чрез: • оценки за въздействието на опасностите върху професионалния и здравния статус на работната сила; • разработване и разпространяване на научно-приложни знания и опит; Разработване на ефективни програми за управление и контрол на професионалните рискове, обвързани с прилагането на нови технологии и технически решения, адаптирани към съвременното развитие на науката и техническия прогрес. • Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Тоест процедурата за оценка на риска ще се раздели на поредица от стъпки,които включват : • Установяване на програма за оценка на риска в работата • Структуриране оценката (избиране на подхода: географски/функционален/процедурен/поточен) • Събиране на информация • Определяне на опасностите • Определяне на застрашените лица • Определяне на модели на излагане на риск на застрашените лица • Преценяване на рисковете (вероятност за увреждане/сериозност на увреждането при действителни обстоятелства) • Изследване на вариантите за отстраняване или контролиране на рисковете • Подреждане на действието по приоритети и избор на мерки за контрол • Осъществяване на контрол • Записване на оценката • Измерване на ефективността на действието • Преглед (при промени или периодично) • Наблюдение и контрол на програмата за оценка на риска IV. ЗАКЮЧЕНИЕ Основни насоки за подобряване на ЗБУТ във фирмата – Труд АД гр.Русе • Кодекс на труда • Закон за здравословни и безопасни условия на труд • Закон за интеграция на хората с увреждания • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси • Закон за инспектиране на труда В заключителната част ,ще се препоръчат и различни специфични добри европейски практики свързани с характеристиката на дружеството. В заключителният документ ще бъдат характеризирани ползите от извършването на правилна оценка на риска за дружеството. Общо ползите ще са в посока Ползи от извършването на правилният и • Здравословни и безопасни работни места (намаляване на отсъствията от работа поради заболяване, по-рядка смяна на персонала) • По мотивирана работна сила, намаляване на оплакванията, подобрена работна среда, • Намалено неудобство поради силен шум, вибрации ,прахова среда работа в необичайни положения на тялото, високи температури и т.н.);намаляване на разходите, произтичащи от трудови злополуки и професионални заболявания; • Намаляване на общите разходи от правилната политика по безопасност и здраве
Дейност 3 Обучение на служители по безопасни условия на труд свързано с придобитото по проекта оборудване, технологии. Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на ново въведеното работно оборудване. В програмите на обученията трябва ще се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Обученията ще съдържат хоризонтални принципи, като например въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи и ще са с продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Предприятие Труд АД е средно и обучението на около 212 човека ще бъде в групи по 15 души (за по-ефективен обучителен процес) и ще се формират 15 групи за обучение. Обучението по безопасност на труда ще обхване предварително разработените рискови икономически профили, както и икономическите дейности в цялото дружество.
Дейност 4 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло на заетите пряко в производството. Закупуване на материали обезопасяващи пресовото отделение. Закупуване на други предпазни материали по безопасност на труда. Обосновка Съгласно кодекса на труда и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване,работодателят е длъжен да осигури работно облекло , а съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. В конкретният случай работодателя със свой вътрешен акт определя вида на облеклото и неговият срок на годност. Видът на работното облекло е описано в спецификация Б4. 1.Обосновка за работното облекло Съгласно наредба за безплатното работно и униформено облекло НАРЕДБА за безплатното работно и униформено облекло(Приета с ПМС № 10 от 20 януари 2011 г.) (Обн., ДВ, бр. 9 от 28.01.2011 г.) Чл. 6. (1) Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на работното място. (2) След предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд работодателят писмено определя: 1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло; 2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло; 3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло; 4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло; 5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло. (3) Условията по ал. 2 могат да се договорят и с колективен трудов договор при спазване изискванията на наредбата. (4) Информацията по ал. 2 се свежда до знанието на работниците и служителите. Чл. 7. При определяне на условията за използване на работното и/или униформеното облекло и сроковете на износването му се отчитат: 1. видът и характеристиките на работното и/или униформеното облекло; 2. условията на работа; 3. продължителността на работното време; 4. сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква, и инструкциите на производителя; 5. други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното облекло. Чл. 8. (1) Работното и униформеното облекло трябва: 1. да осигуряват защита на личното облекло на работника или служителя; 2. да отговарят на условията на съответното работно място; 3. да са съобразени с индивидуалните особености на работниците и служителите; 4. да не създават риск за здравето и безопасността на работниците и служителите. (2) Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа. (3) Работодателят осигурява само годни за употреба и отговарящи на изискванията на наредбата работни и/или униформени облекла. (4) Не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари. (5) Работникът или служителят може да откаже да извърши работа, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато то не му е предоставено. Чл. 9. (1) Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя. (2) При отсъствие на работника или служителя за период повече от 3 месеца работодателят може да удължи срока на износване на работното и/или униформеното облекло. Чл. 10. (1) Работното и/или униформеното облекло се осигурява за индивидуално 2.Обосновка за специално работно облекло и лични предпазни средства Съгласно кодекса на труда Чл. 284. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен да предоставя безплатно специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и други подобни. (2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работниците и служителите са длъжни да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им, и то само по време на работа. (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Условията и редът за предоставяне на специално работно облекло и лични предпазни средства, както и техният вид се определят от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването. (4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) Забранява се замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност 3.Обосновка за електронните предпазни щитове Съгласно наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване Чл. 165а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) В случай че работното оборудване създава специфични рискове за здравето и безопасността на работещите, работодателят предприема необходимите мерки, за да осигури: 1. използването на работното оборудване да бъде ограничено до тези лица, на които е възложено да го използват; 2. монтирането, демонтирането, измененията, настройването, поддържането, обслужването и ремонтът на това оборудване да се извършват само от правоспособни и определени за съответните дейности лица. Идентифицираният рискови проблем засяга пресите, при които се формират огнеупорните изделия (в последствие те се изпичат) Формирането на еднотипни изделия (разнообразни огнеопорни изделия) е монотонен и непрекъснато повтарящ се процес. Това води до намаляване на вниманието. Регистрирани са няколко случая и аварии (без сериозни последствия) за работниците, при които са възможни опасности свързани с горните крайници – ръцете на работниците. Предлаганото решение е от ново поколение и представлява отделно устройство, което се монтира към пресата. При нежелано проникване на ръцете в режим на работа на пресата устройството по електронно автоматичен начин блокира пресата и предпазва работника от злополука. Описанието и параметрите на електроните предпазни щитове по безопасност са добре описани във форма Б4 4. Обосновка за колективните форми на безопасност и зашита Съгласно закон за здравословни и безопасни условия на труд Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително: 1. превенция на професионалните рискове; 2. предоставяне на информация и обучение; 3. осигуряване на необходимата организация и средства. (2) Работодателят съобразява мерките по ал. 1 с променящите се обстоятелства с цел подобряване на съществуващото положение. (3) Работодателят прилага мерките по ал. 1, като осигурява основните принципи на превенция: 1. избягване на рисковете; 2. оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати; 3. ограничаване на рисковете при източника на възникването им; 4. приспособяване на работата към работещия, особено по отношение на проектирането на работните места, избора на работното оборудване, на работните и производствените методи, с цел облекчаване или премахване на монотонната работа, работата с наложен ритъм, както и за намаляване на въздействието им върху здравето на работещия; 5. привеждане в съответствие с техническия прогрес; 6. замяна на опасното с безопасно или по-малко опасно; 7. обозначаване на съществуващи опасности и източници на вредни за здравето и безопасността фактори; 8. прилагане на последователна цялостна политика за превенция, обхващаща технологията, организацията на работа, условията на труд, социалните взаимоотношения и въздействието на елементите на работната среда и трудовия процес;
Дейност 5 Подобряване безопасността и здравето във фирма „Труд” АД , чрез инвестиция в самоходна почистваща техника и рязко намаляване на запрашаемостта. Подобряване на цялостната екологична обстановка във фирмата, чрез инвестиция във самоходнат Обосновка Това е фабрика за огнеопорни тухли. Производствените технологии работят с глина. Определени технологии са на нивото на амортизация и всичко това създава много фин прах във всички корпуси на завода, който влияе негативно върху здравето на работници и служители от фирмата. Законова обосновка 1. Съгласно наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване Технологични процеси и дейности с отделяне на прах, токсични и други вредни вещества, шум и вибрации над установената норма, наличие на йонизиращи лъчения, инфрачервена радиация, ултравиолетово лъчение, лазери, електромагнитни полета, с прегряващ микроклимат, мокри процеси и др. се организират в отделни сгради или помещения при спазване изискванията на съответните за вида дейност нормативни актове за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Работните места и работното оборудване, включително вентилационните системи, се почистват редовно в съответствие с хигиенните и технологични изисквания. 2. Съгласно наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа • Работодателите са задължени да осигуряват условия здраве и безопасност на работещите с химични агенти; • Работодателят е длъжен да покрие минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на химични агенти при работа; да предотврати или намали до възможния минимум риска за здравето и безопасността на работещите с опасни химични агенти чрез заместването им с химични агенти или процеси, които не са опасни или са по-малко опасни, когато естеството на извършваната работа позволява това. • Работодателят е длъжен да организира подходящи работни процеси, да въведе технологии или закупи съоръжения, за да се избегне или намали до минимум отделянето на опасните химични агенти; От гореизложеното, става ясно че проблемите с фините частици на прах при производството на продукция във фирма Труд АД е комплексен проблем, който включва два компонента 1.Подмяна на амортизирани технологии при производство на глинени и огнеупорни изделия със съвременни и екологично безопасни (този въпрос бива решаван по определен график със собствени и европейски пари и част от най замърсяващите технологии са подменени или в процес на подмяна) 2.Премахване на въздействията на отделените към момента прахови частици ( Това е въпрос на инвестиция по настоящият проект). Предприятието ще предприеме и други инвестиционни мерки и действия, които ще произтекат от дейност 2 Към момента премахване на веднъж появилите се прахови частици и разстелени в огромните корпусни халета на фирмата може да се извърши чрез закупуването на съвременна механизирана почистваща автоматична машина. Общи изисквания към техниката за почистване: • Да е малогабаритна и се управлява лесно от един човек • Да притежава капацитетните възможности да почисти производствените халета и дворните пространства в рамките на 3 часа максимално (за да не пречи на производствените процеси) • Да притежава достатъчен по големина бункер за смет ( над 300 кг ) • Да притежава светлинна и звукова сигнализация за да предпазва работници и служители на фирмата Характеристики на предполагаемата Метачна машина: Метачна машина от серията модели от типа 1202 – DP Petrol, окомплектована с патентовано хибридно захранване, бензинов двигател с вътрешно горене (160- 5.5 кс ) и батерия, което включва: 2 по 12 V/100 Ah с външно зарядно устройство – стандартна окомплектовка; натискът на основната четка, патентована система за събиране на прахта в завои ;настройки за обороти на страничните четки, ефективна хидравлична система за автоматично изхвърляне на събирателният контейнер; индикатори за нивото на батерията; индикатори за нивото на контейнера и сигнална лампа
Дейност 6 Информация и публичност по проекта на фирма „Труд” АД Обосновка Европейските проекти по регламент съдържат дейността за информация и публичност. Предвидените дейности са в рамките на определените от насоките ресурси за провеждане на дейността. Преценката на кандидата е че с предвидените ресурси ще бъде реализирана добра кампания по информация и публичност и това ще бъде разбрано в регион Русе.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 147 013 BGN
Общ бюджет: 132 116 BGN
БФП: 132 116 BGN
Общо изплатени средства: 132 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 132 116 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 403 BGN
2013 88 208 BGN
2014 14 497 BGN
2015 0 BGN
132 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 112 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 992 BGN
2013 74 977 BGN
2014 12 322 BGN
2015 0 BGN
112 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 410 BGN
2013 13 231 BGN
2014 2 175 BGN
2015 0 BGN
19 816 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз