Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0222-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-10005
Наименование: "Подобряване на организацията и условията на труд в ТРАНСКОМ С. А. ООД"
Бенефициент: "ТРАНСКОМ С. А." ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 28.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Подобряване организацията и условията на труд в “ТРАНСКОМ СА” ООД – Монтана над задължителния минимум, в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за това в областта на машиностроенето
Дейности: ДЕЙНОСТ 1. Анализ и проектиране на съвременна организация на трудовата дейност на базата на добри практики; На специалистите и експертите на избрания външен изпълнител на Анализа ще бъдат предоставени условия за изучаване на сегашното състояние на трудовата дейност. Изпълнителят ще предостави информация за констатираните силни и слаби страни на трудовия процес и възприетите до момента мерки за предпазване от злополуки и от негативно въздействие на физическите фактори. Ще се изисква да предостави оценка на възможностите за внедряване на “Добри практики” в организацията и управлението на трудовата дейност, включително при спазване на действащото законодателство. Ръководството на дружеството ще получи информация от достоверен източник (независим от производствените дейности) за реалното състояние на организацията на труда. Особено важни са критичните оценки и всички идентифицирани слаби страни в организацията на труда. Съществен принос ще бъде определената възможност за прилагане на “Добри практики”, както и възможностите за пренареждане на технологичния процес по нов начин за едновременно осигуряване на: - оптимално движение на продуктовите потоци и обработки; - безопасно изпълнение на всички технологични операции, характерни за машиностроителното производство; - безопасно придвижване и изпълнение на съпътстващите дейности.
ДЕЙНОСТ 2. Модернизация, реконструкция и обезопасяване (преустройство) на производственото хале на базата на новости в организацията на труда в следствие анализа на трудовата дейност; Чрез изпълнението на тази дейност се предвижда реконструкция (вътрешно преустройство без промяна на конструкцията на производственото хале) – преграждане с леки преградни стени на участъците, обща вентилация на помещенията и локална вентилация на конкретните работни места и отопляване, като следствие наличието на носители на специфични рискове, както следва: - Участъци “Заготвителен”, “Разкрояване и рязане на гилотина” и “Ковашко-пресов” – за ограничаване на разпространението на шума от мястото на възникване; - Участъци “Заваряване” и “Термичен” - за ограничаване на светлинното облъчване, изгорели и вредни газове при заваръчните и термичните процеси от мястото на възникване; - Всички участъци – за ограничаване на вредното въздействие на ниските работни температури. По време на тази дейност ще се осъществи и нареждане на машините в технологична последователност, съгласно резултатите от анализа и новия план за организация на труда (резултат от Дейност 1). За някои от по-старите машини ще бъдат осигурени средства за подобряване на осветеността и др.
ДЕЙНОСТ 3. Закупуване на съвременни предпазни средства и защитно работно облекло, обосновани новопостроената технологична линия и нововъведни процеси; Към момента, в рамките на дружеството за работниците са осигурени лични предпазни средства и работно облекло, които покриват минималните изисквания на нормативните актове. Въпреки, че изпълняват нормативните изисквания, същите са морално остарели и неудобни за използване. Първоначалния анализ и проведените разговори в Групата по условия на труд и представителите на работниците показват, че: - новоусвояваните процеси за монтаж на метални съоръжения (включително на сгради и покриви) изискват наличие на нови предпазни средства; - новопостроената поточна линия за обработка и монтаж предполага по-голяма динамика на производството и по-бързо износване на ЛПС и защитното облекло; - използваните маски за заварчиците не са удобни и създават проблеми при по-продължително заваряване. Използването на защитен шлем се предпочита; - използваните защитни ръкавици сковават движението и влияят негативно на качеството и производителността. Използването на ръкавици с по ефикасни защитни материали и кройка е по-доброто решение и се предпочита; - защитните престилки и облекло на заварчиците и термистите сковават движенията. Използването на престилки и облекло с по ефикасни защитни материали и кройка е по-доброто решение; - всички работещи с обработвани детайли са подложени на опасност от смачкване/ притискане от тежки предмети върху крака/ата. Използваните защитни обувки са тежки и неудобни. Налични са значително по-удобни нови модели; - използваните обикновени антифони и тапи създават повече пречки, отколкото предпазват, поради което е необходима подмяна със съвременни удобни и ефикасни антифони, включително за използване при наличие на каска; - Машиностроителното производство изисква най-разнообразни и често прецизни движения на работниците, което от своя страна налага използване на работно облекло с кройка, материали и изработка, които ги осигуряват (не пречат). Използването на работно облекло с по ефикасни защитни материали и кройка е по-доброто решение и се предпочита. Наличните защитни облекла не са предназначени за различните условия на работа – на закрито или на открито, при по-ниски температури или при дъжд, което ги прави неподходящи и неудобни за работниците. Необходими са защитни облекла за конкретния случай (конкретна работа в характерните условия, а не определени по заеманата длъжност); - Отчитането на изискванията за по-високо качество на ЛПС, колективните средства за защита и защитните работни облекла осигурява удобство и дава по-висока мотивация на работниците и осигурява по-висока производителност на труда; - Наличните минимални условия и материали за оказване на първа до лекарска медицинска помощ не са достатъчно надеждни и комплексни. Съществуват по-съвременни, които е редно да бъдат по-близо до потенциалните рискове от злополуки. В рамките на проекта и във връзка с поставената цел за подобряване на производителността на труда чрез създаване и развитие на безопасни условия на труд, е предвидено да се закупят и доставят съвременни лични предпазни средства и защитно работно облекло, което не е закупувано до момента и е в съответствие с предложенията на Групата по условия на труд и съгласно приложения списък и бюджет.
ДЕЙНОСТ 4. Разработка, внедряване и сертификация на съвременни стандарти - Система за управление на ЗБУТ (СУЗБУТ) по изискванията на OHSAS 18001 с отчитане на специфичните условия на труд действащи и нововъведени технологии и новоорганизиран технолог Тази дейност съдържа изпълнението на 2 (две) самостоятелни задачи: 1. Консултации по разработване и внедряване СУЗБУТ; 2. Сертификация на СУЗБУТ за съответствие с изискванията на OHSAS 18001. Първата задача се изпълнява от специализирани консултантски организации, които анализират състоянието на действащите процеси и система, разработват предвидения и изискван от приложимия стандарт ред (разработка на вътрешни правила, процедури и инструкции – стандарти), консултират внедряването в реалната практика на дружеството и оценяват постиженията и готовността за следващата сертификация. Втората задача – сертификацията се осъществява от независима сертифицираща организация, която не е участвала по никакъв начин в разработването на СУЗБУТ. Задачата се изпълнява чрез провеждане на сертификационен одит. При положителен резултат, сертифициращата организация издава сертификат по OHSAS 18001:2007. Внедряването на посочения международно признат стандарт дава увереност на ръководството на дружеството и на неговите клиенти, че се спазват нормативните изисквания за безопасност и здраве при работа. Такава увереност е необходима за крупни клиенти, за да могат да разчитат на това, че в дружеството няма да се случат аварии и подобни негативни събития, които ще доведат до отрицателно отношение на обществото, заинтересованите и на работещите, което ще доведе до неизпълнение на съответна сделка. Внедряването на стандарт OHSAS 18001 ще повиши значително доверието в “Транском С.А.” ООД, но най-вече ще създаде ред за поддържане на система, която ще гарантира високо ниво на безопасност и здраве при работа.
ДЕЙНОСТ 5. Обучение на работници и служители за осигуряване и поддържане на безопасни и здравословни условия в рамките на СУЗБУТ и ново организиран технологичен ред и процеси. Специализираното обучение ще бъде възложено на външна организация с опит в обучението и консултациите по ЗБУТ и OHSAS 18001. От организацията ще се изисква в рамките на минимум 45 учебни часа (задължително изискване към проекта) да предостави теорията и практически примери за запазване на живота и здравето при работа, видовете и влиянието вредните фактори, характерните опасности и начина за защита на работещите, включително провеждане на демонстрационни тренировки за действие при аварийни ситуации за всяка една от обособените групи. Обучаващата организация трябва да предостави достатъчно информация за прилагане на добри практики в областта на машиностроенето и начина за тяхното внедряване, поддържане и развитие в дружеството. За предпочитане е организацията да разпредели равномерно времето между теоретичните и практическите занятия като съотношението теория/ практика не трябва да надвишава 70/30. Към кандидатите за обучение ще се предявят изисквания за осигуряване на: - зала за обучение на територията на града; - персонални учебни материали за всеки участник; - мултимедийна техника за осъществяване на презентациите; - демонстрационна техника и консумативи за изпълнение на практическите занятия, включително тренировки за работа при аварийни ситуации със заснемане на действията; - задължителна регистрация на присъствието на персонала; - оценка (анкетна карта) на проведеното обучение; - издаване на удостоверение (сертификат) за всеки участник. Предвижда се занятията да се изпълняват по групи в работно време по 9 учебни часа на ден в рамките на 5 (пет) дни. Разпределянето на персонала в 4 (четири) групи по 5-6 човека е с цел оказване на минимално влияние върху производствения процес.
ДЕЙНОСТ 6. Организация, изпълнение, контрол и визуализация на проекта В рамките на тази дейност, екипа по проекта ще изпълни следните задачи: - Организиране на работата на екипа по проекта; - Подготовка и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители и доставчици на продукти и услуги и договаряне с тях; - Осъществяване на оперативен контрол на изпълнението на доставките, приемане на резултатите от тях (продукти и услуги); - Осъществяване на оперативно управление на дейностите по подреждане и сигнализиране на оборудването в рамките на текущия ремонт, предвидено за изпълнение по стопански начин; - Осигуряване на присъствието на персонала в курсовете за обучение за прилагане на утвърдените стандарти/ процедури от СУЗБУТ; - Провеждане на периодични (ежемесечни) съвещания за оценка на хода и напредъка по проекта, подготовка и предаване на месечни отчети до регионалния представител на Междинното звено; - Подготовка на междинен, окончателен, полугодишен и годишен технически и финансови отчети за изпълнението на проекта и получените резултати; - Възлагане и изпълнение на одит на проекта; - Осигуряване на периодичните проверки на МЗ и УО, включително и достъпа до отчетните документи, резултатите и първичните счетоводни документи по проекта; - Изпълнение на задължителните изисквания за публичност и визуализация на дейностите и получените резултати с БФП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"КЮ ЕЙ СИ" ООД
"Бюро веритас Варна" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 898 BGN
Общ бюджет: 136 281 BGN
БФП: 136 281 BGN
Общо изплатени средства: 130 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 281 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 980 BGN
2013 55 458 BGN
2014 46 052 BGN
2015 0 BGN
130 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 633 BGN
2013 47 140 BGN
2014 39 144 BGN
2015 0 BGN
110 917 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 442 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 347 BGN
2013 8 319 BGN
2014 6 908 BGN
2015 0 BGN
19 574 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз