Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0393-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10010
Наименование: Подобряване условията на труд и обезопасяване на технологичния процес в ИНКОМ ПВ ООД чрез осигуряване на специални работни облекла и лични предпазни средства с по-висока степен на защита от съществуващите
Бенефициент: "ИНКОМ ПВ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване условията на труд на работещите в „ИНКОМ ПВ” ООД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на тръжни процедури за определяне на изпълнители на дейности 2-4. Описание на дейността: Фирмата-кандидат ще възложи изпълнението на дейности 2-4 на външни изпълнители по правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Кандидатът планира да включи в екипа по изпълнение на проекта специалист по провеждането на тръжните процедури, който е служител на фирмата и има необходимите познания и опит по възлагане на обществени поръчки. Катя Арабаджиева ще отговаря за планиране, организиране и провеждане на процедурите за обществени поръчки; ще следи за изпълнение на договорите за обществените поръчки, сключени за дейностите по проекта; ще изготвя кореспонденцията с всички заинтересовани страни; ще подпомага членовете на екипа за управление в рамките на своите компетенции. Кандидатът ще използва следните процедури за избор на изпълнители за услуги и доставки: 1. „открит избор” и „договаряне с публикуване на пояснителен документ” (за Дейност 2); 2. чрез избор между 3 оферти (за Дейности 3-4), съгласно Общите правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на ПМС 55/12. 03. 2007 година, като ще съгласува тръжната документация с АЗ чрез ДРСЗ. Обосновка на дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема и от правилата на договаряне, посочени в ПМС № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, съвместната Оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013 г.” и от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Чрез нейното изпълнение се гарантира синхронизирането на дейността между членовете на ръководния екип преди началото на изпълнение на проектните дейности, както и спазването на основните принципи за осигуряване на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при определяне на изпълнители на дейностите по проекта.
Дейност 2: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „ИНКОМ ПВ” ООД. Дейността включва: Извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на производствената и трудовата дейност в „ИНКОМ ПВ” ООД, включващ: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; IV. Заключение. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на настоящата схема за задължителност на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Освен това дейността е обусловена и от необходимостта от подобен стратегически ориентиран анализ, който да позволи на мениджърския екип обективно да анализира съществуващите проблеми в организацията на трудовия процес, да взема бързи, гъвкави и ефективни пазарно ориентирани решения, насочени към повишаване конкурентоспособността на фирмата в строителния бранш, което пък от своя страна ще доведе до намаляване на производствените разходи, повишаване броя на сключените договори, увеличаване на оборота и повишаване приходите на дружеството.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства и работни обувки с по-висока степен на защита от съществуващите за нуждите на 64 заети. Дейността включва: Закупуване на лични предпазни средства и работни обувки с по-висока степен на защита от съществуващите за нуждите на 64 заети, в т. ч.: А. Работно (защитно) облекло: • работни обувки за работа на открито, зимни (противохлъзгащи, с/у пробиване в подметката, водоустойчиви) – 64 чифта; Б. Лични предпазни средства: • защитни очила (устойчиви на надраскване, на удар, срещу прах и хвърчащи частици) – 20 броя; • антифони (външни) – 20 броя; • строителни каски – 64 броя; • работни (защитни) ръкавици - при строителни дейности, универсални (подменят се на 15 дни) – 64 комплекта - 1280 чифта за 10 месеца; • сбруя (обезопасителен колан) – 64 броя. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от необходимостта от подмяна на наличните работни обувки и лични предпазни средства поради изтичащ срок на ползване съгласно нормативните изисквания, както и поради амортизация на значителна част от ЛПС, работните обувки вследствие на продължително използване при лоши атмосферни и климатични условия на открито (дъжд, сняг, кал, горещина, студ, влага) и при работа с тежки и опасни производствени дейности – заваръчни дейности, изкопни дейности, поставяне на кофраж, ВиК дейности, строително-монтажни дейности, ремонт на машини и съоръжения, работа с масла и химикали и други строителни технологични операции.
Дейност 4: Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности и изготвяне на финален одит. Дейността включва: 1. Изработване на 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 955 (деветстотин петдесет и пет) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС; 3. Публикуване на 2 информационни материали за проекта в местни/регионални издания. 4. Изготвяне на финален одит. Обосновка за дейността: Дейността е обусловена от изискванията на ОП РЧР и настоящата схема за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, както и от заложените бройки/комплекти/чифтове лични предпазни средства и работни обувки, предвидени в дейностите по проектното предложение.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"Стил-Алтънджиян" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 455 BGN
Общ бюджет: 79 930 BGN
БФП: 79 930 BGN
Общо изплатени средства: 79 929 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 091 BGN
2013 0 BGN
2014 63 838 BGN
2015 0 BGN
79 929 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 677 BGN
2013 0 BGN
2014 54 262 BGN
2015 0 BGN
67 940 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 989 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 414 BGN
2013 0 BGN
2014 9 576 BGN
2015 0 BGN
11 989 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз