Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0326-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13009
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Старт" АД"
Бенефициент: "Старт"АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Старт” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Това ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятието към нов подход при регламентиране и нормиране на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти.
Дейности: 1. Сформиране на екип за управление на проекта Работни срещи на които се представят и приемат основните документи, които са нужни за изпълнението на проекта – функциите на екипа за управление на проекта, мониторинг и вътрешен контрол. Прецизират се задълженията на основните изпълнители по проекта: ръководител, координатор и счетоводител.
2. Подготовка на тръжни процедури по ПМС 55 Подготовка на тръжни документи; Публикуване на обява; Провеждане на процедурата и избор на изпълнители; Подписване на договор с изпълнителите;
3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на отделни елементи от нея Да се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; Да се направи обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –описва се надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;
4. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло; Предвидени са да се закупят специални киселинно устойчиви работни облекла, предни престилки токсикозащитени, куртки, тениски, маски със сменяеми филтри, ръкавици за механична защита, ръкавици – токсикозащитени и очила за защита от механични въздействия, специални обувки/ ботуши. Специалните обувки притежават необходимите качества за работа в предприятието, антистатична и нехлъзгаща се подметка, твърдо бомбе, двойна подметка и др. Престилките са от специална материя, която е термо устойчива. Личните предпазни средства и специалното работно облекло съответстват с утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места.
5. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии (OHSAS 18 001) Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждането на ново работно оборудване и надграждане на съществуващи вече такива. Въвеждане на разработените стандарти и обучение на служителите. Сертифициране по OHSAS 18 001.
6. Публичност и визуализация Компанията ще организира 2 информационни събития за местните и/или национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта. Фирмата ще постави постоянна обяснителна табела на която ясно ще бъде посочена операцията, която изпълнява по оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ. Бенефициентът ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта.
7. Одит на проекта Съгласно правилата на Регламент 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, след приключване на дейностите по проекта „Старт” АД трябва да извърши одит на проекта и всички необходими дейности за визуализацията му. За целта „Старт” ще сключи договор с одитираща институция, която трябва да извърши проверка на място на резултатите от изпълнението на проекта. При необходимост одиторът ще трябва да проведе и пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация, свързани с финансирането на проекта. Одиторът ще трябва да изрази мнение дали декларираните от „Старт” разходи са действително направени и платени, точни и допустими в съответствие с договора и ще изготви доклад за заверка на разходите. Одитът ще се извърши след приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 150 025 BGN
Общ бюджет: 148 018 BGN
БФП: 118 414 BGN
Общо изплатени средства: 118 403 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 118 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 004 BGN
2013 0 BGN
2014 94 399 BGN
2015 0 BGN
118 403 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 403 BGN
2013 0 BGN
2014 80 240 BGN
2015 0 BGN
100 643 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 762 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 601 BGN
2013 0 BGN
2014 14 160 BGN
2015 0 BGN
17 761 BGN
Финансиране от бенефициента 30 005 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз