Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0233-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12012
Наименование: Разработване на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа в „Строителство и монтаж” ООД
Бенефициент: "Строителство и монтаж" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд и поддръжка на безопасността на работното място в „Строителство и монтаж” ООД
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Дейността ще включва следните елементи: Анализ на работните процеси; на наличното оборудване; условия в работните помещения; фактори на работното място; организация на труда; използвани суровини и материали в работния процес; други фактори, които могат да породят риск. Проектиране на организацията на трудовата дейност /Изграждане на интегрирана система за непрекъснато подобряване безопасността и здравето при работа/ – Системата ще надгражда съществуващата, като ще включва и следните допълнителни компоненти: - Увеличаване на превантивната ефективност на наблюдението на здравето; - Създаване на трудова среда и трудови здравни услуги, позволяващи на работещите да участват пълноценно и да бъдат продуктивни и в напреднала възраст. - Действия в полза на рехабилитацията и реинтеграцията на работниците; - Интегриране на здравето и сигурността в образователни програми (периодични инструктажи и обучения); - Действия за насърчаване на психичното здраве на работното място. Изключително важен елемент от системата ще бъде и предвиждането на мерки за активно участие в безопасността и здравето при работа от страна на работещите. Системата ще бъде усъвършенствана непрекъснато – посредством регулярни актуализации на организацията на трудовата дейност (поне веднъж в годината), а при необходимост – (при инциденти; при промяна в производството, напр. смяна на оборудването) – веднага. Целта е подобряване на здравето и насърчаване вниманието в предприятието, както и непрекъснати подобрения на параметрите на работната среда и трудовия процес, в резултат на което ще се оптимизират методите на производство и качеството на продукцията/услугите. Под-дейности за извършване на Д-ст 1:  Подготвяне на критерии за избор на изпълнител на услугата „Извършване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”;  Изготвяне на запитване за услугата;  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата. Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Оказване на съдействие на изпълнителя на услугата, във връзка с разработването на доклад, съдържащ анализ на състоянието на трудовата дейност в „Строителство и монтаж” ООД, както и на доклад, проектиращ организацията на трудовата дейност във фирмата;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата.
2. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Предвидените за закупуване в настоящото проектно предложение ЛПС ще осигурят превенция за всички работещи на следните рискове: Неблагоприятен макроклимат – работа на открито: 1. Водозащитна сигнална шуба; водозащитен сигнален панталон – в момента зимното облекло на работниците се състои от зимни шуби и панталони, както и сигнални елечета, закупени през 2009 г. Те са износени и с изтичащ срок. Затова е необходимо закупуването на нови зимни работни костюми в „Строителство и монтаж” ООД, които освен топлоизолиращи, да бъдат и водозащитни и светло-отражателни. Работата през студените месеци е свързана и с излагане на мъгла, дъжд/сняг, които от една страна намокрят облеклото и създават предпоставка за простудни заболявания, а от друга – го правят по-тежко, с което се затруднява работния процес и е допълнителна предпоставка за риск (увеличаване тежестта за опорно-двигателния апарат). Освен това задържането на влага намалява личната хигиена, което от своя страна също крие рискове за здравето на работника. Комбинирането на всички характеристики в една ще улесни работниците (които вместо да носят работен костюм от 3 части, ще разполагат с такъв от 2 части). 2. Летен костюм от 2 части (светлоотразителен и непромокаем) – отново, фирмата разполага с летни костюми и светлоотражателни жилетки, закупени през 2009 г. Всички те са вече износени. Закупуването на предвидените тук ЛПС ще подобри значително условията на труд в строителната компания, тъй като се предвижда те да бъдат със светло-отражателни ленти и да са непромокаеми. Комбинирането на всички характеристики в една ще улесни работниците (които вместо да носят работен костюм от 3 части, ще разполагат с такъв от 2 части). Непромокаемото му свойство ще предпазва от неблагоприятни климатични условия като дъжд, мъгла и др., задържането на които крие гореописаните рискове. 3. Ръкавици с топлоизолираща и многослойна подплата – ръкавиците са едно от най-бързо износваните ЛПС в „Строителство и монтаж” ООД, тъй като работниците повдигат бетонови елементи, а това води до бързото им излизане от употреба (късане). В момента ръкавиците, които се ползват са топлоизолиращи, а предлаганите за закупуване в настоящото проектно предложение са допълнително подсилени с многослойна подплата. Допълнителната защита за ръцете на работниците ще намали рисковете за здравето на работниците не само по отношение предпазване на ръцете им, но и на останалата част от тялото – ще намалят механичните опасности, породени от изпускане на тежки предмети (напр. в резултат на недобре оросени пръсти на ръцете). Опасност от падане/изпускане на тежки предмети: 4. Обувки с метално бомбе – в момента фирмата разполага с обувки, които отговарят на стария стандарт за безопасност. Обувките са износени. Предлаганите за закупуване обувки отговарят на най-новия стандарт EN ISO 20345. Освен, че предпазват работещите от наранявания от падащи предмети или инциденти, те защитават пръстите на краката и от поражения с електрически ток. Имат ходило с двойна плътност /устойчиво до 180 ° С/, противо-пробождаща вложка от текстил (по-лека и по-гъвкава от металната), защитно бомбе (с противоударно действие и гъвкавост при смачкване). Изпълнението на дейността ще се състои в:  Подготвяне на критерии за избор на изпълнител на услугата „Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло”;  Изготвяне на запитване за услугата;  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата; Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата.
3. Осигуряване публичност на проекта Задължителна дейност. Ще се състои в организиране и провеждане на 2 тръжни процедури: за разработване и отпечатване на промоционални материали и за организиране на информационно събитие. Те ще бъдат извършени както следва:  Разработване на промоционални материали – изготвяне на дизайн и съдържание на брошури, информационни табели и стикери;  Подготвяне на критерии за избор на изпълнител на услугата „Отпечатване на промоционални материали”;  Изготвяне на запитване за услугата;  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата. Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата;  Разпространение на рекламните материали – на електронен и хартиен носител;  Провеждане на тръжна процедура за организиране на информационно събитие, следвайки гореизброените стъпки. Информационното събитие ще бъде насочено към фирми от бранша, служби по трудова медицина, експерти по безопасен труд, служители на фирмата.
4. Организация и управление на проекта Създаване на организационна структура: Изграждане на екип за организация и управление на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, координатор тръжни процедури и счетоводител. Изготвяне и сключване на трудови договори за работа по проекта.  Ефективно изпълнение на проекта: Изработване на детайлен работен план за изпълнение на дейностите по проекта; Организиране и провеждане на първа работна среща за екипа по проекта – представяне на проекта, неговите цели, планирани дейности, очаквани резултати, времева рамка; Организиране и провеждане на ежемесечни срещи – оценяване постигнатото до момента и планиране на предстоящата работа за следващия месец; Организиране и провеждане на ежеседмични срещи – координиране и проследяване дейностите по проекта; Финална среща по проекта за отчитане резултатите и планиране дейностите по осигуряване на устойчивост.
5. Одит на проекта Задължителна дейност. Ще се състои в:  Организиране и провеждане на процедура за подбор на изпълнител на услугата;  Оценяване на получените оферти и избиране на изпълнител на услугата. Подписване на договор с избрания кандидат-изпълнител;  Оказване на съдействие на изпълнителя на услугата, във връзка с извършването на одит на проекта;  Извършване на контрол на дейността по доставка на услугата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 92 070 BGN
Общ бюджет: 85 701 BGN
БФП: 85 701 BGN
Общо изплатени средства: 85 693 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 414 BGN
2013 67 279 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
85 693 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 846 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 652 BGN
2013 57 187 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
72 839 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 762 BGN
2013 10 092 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 854 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз