Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0089-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-06003
Наименование: "Създаване на безопасни условия на труд и подобряване на качеството на работната среда във фирма "Мак и ко" ЕООД
Бенефициент: МАК и КО ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Априлци
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията за безопасен труд във фирма „Мак и ко” ЕООД, чрез повишаване на качеството на работната среда, намаляване на риска от трудови злополуки и професионални заболявания и адаптиране на процесите на управление с цел повишаване на производителността при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Изпълнение на Дейност 1- Сформиране на екип за управление на проекта; С цел осъществяване на проекта ще се сформира екип по управление на проекта с ясно дефинирани конкретни задачи и отговорности за всеки от екипа.Дейността на екипа ще е със следния обхват: изготвяне на необходимите финансови и технически отчети, подготовка на документите за искания за плащания, те ще подготвят и осъществяват и избора на изпълнители на предвидените доставки на стоки и услуги.Екипът ще се състои от четирима експерти: 1. Ръководител на проекта със следните задачи и отговорности: - Да ръководи цялостното изпълнение на проекта, като организира и контролира работата на екипа на проекта; - Разпределение на задачите в областта на контрола на изпълнението на проекта; - Участие в комисиите за избор на изпълнители; - Ръководи и контролира изготвянето на документация за избор на подизпълнители от страна на бенефициента и провеждането на тръжните процедури; - Да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; - Мониторинг на изпълнението на общите и конкретните цели на проекта; - Отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите; 2. Координатор на проекта със следните задачи и отговорности: - Отчита се пред ръкoводителя на проекта; - Докладва на ръководителя на проекта за изпълнението на дейностите по проекта - Подпомага ръководителя на проекта при изготвяне на всички видове технически и финансови отчети; - Участва в комисиите по избор на изпълнители; - Координира изпълнението на всички дейности по проекта за избор на изпълнители на предвидените по проекта услуги и доставки; - Координира изпълнението на задачите по проекта - Участва в подготовката и реализацията на дейностите по проекта. 3. Счетоводител на проекта със следните задачи и отговорности: - подготвя текущата счетоводна отчетност на направените разходи по проекта; - изготвя, съвместно с ръководителя на проекта, междинните и окончателния финансов отчет; - осъществява текущ контрол върху извършените разходи и съблюдава тяхното спазване, съобразно договорирания бюджет; - прави необходимите разплащания по проекта; - съблюдава за правилното оформяне и съхранение на финансовите документи; - Участва в комисиите по избор на изпълнители; 4. Технически сътрудник по проекта със следните задачи и отговорности: - организира цялостната техническа работа по изпълнение дейностите по проекта; - отговаря за техническото оформяне на тръжната документация на процедурите за избор на изпълнители; - съдейства за подписванането на договорите с изпълнителите; - информира членовете на екипа и всички участници в проекта за графика на дейностите; - изготвя и предава в срок необходимите периодични справки за хода на изпълнение на проекта;
Изпълнение на Дейност 2- Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители за доставка на стоки и услуги; Според законовите изисквания за избор на доставчици на стоки и изпълнители на услуги по настоящият проект процедурите ще се проведат в съответствие с ПМС 55/12.03.2007г. и съобразно произтичащите изисквания за прозрачност и откритост. В комисиите за избор на изпълнители ще бъдат включени трима души от екипа по проекта (ръководител, координатор и счетоводител) . Предвижда се да се проведат 10 (десет) процедури както следва: 1. Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка на работно облекло (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г) 2. Процедура за избор на фирма за осъществяване на доставка на предвиденото по проекта за закупуване оборудване (съгласно ПМС55/12.03.2007г). 3. Процедура за избор на фирма за извършване услуга информираност и публичност на проекта (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г). 4. Процедура за избор на фирма за извършване услуга изготвяне на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г). 5. Процедури за избор на фирми за осъществяване на доставка и услуга по изпълнение на предвидените по проекта модернизация и реконструкция на сградата (съгласно ПМС55/12.03.2007г). - Закупуване, доставка и монтаж на ПВЦ дограма петкамерна -Закупуване и монтаж на вътрешна топлоизолация на стени и таван -Доизграждане на отоплително-вентилационна система – решетка и монтаж - Закупуване и монтаж на 4-ри броя (9 м², 7.2 м², 7.8 м², и 9.75 м²) автоматизирани ролетни врати, състоящи се от автомат и топлоизолирани ролетни ламели. 6. Процедура за избор на фирма за извършване на услугата разработване и внедряване на международно признат стандарт BS OHSAS 18001:2007. (съгласно ПМС 55 /12.03.2007 г). 7. Процедура за избор на фирма за сертифициране съгласно международно признат стандарт BS OHSAS 18001:2007 (съгласно ПМС 55/12.03.2007 г).
Дейност 3. Публичност и визуализация; При осъществяването на мерките по информиране и публичност по проекта дейностите са съобразени изцяло с изискванията на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и изискванията посочени в чл. 2-10 и Приложение 1 на регламент на ЕС1828/2006. Всички предвидени рекламни материали ще бъдат изготвени в съответствие с техническите изисквания и параметри, посочени в Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР и регламент на ЕС 1828/2006.
Изпълнение на Дейност 4- Доставка и монтаж на предвиденото по проекта оборудване Към настоящия момент отоплението на работните помещения се осъществява чрез топловентилационен котел и 1/3 изградена отоплително-вентилационна система, които не могат да осигурят необходимите микроклиматични условия от средно 21° С (определени в съответствие с наредба за производствен микроклимат - номер 7 от 1999 г.) в работните помещения и на практика съществува риск от развитие на професионални заболявания на работниците, произтичащи от този факт. Поради това има нужда от закупуването на двустепенна нафтова горелка, която да може ефективно да отоплява работните помещения..
Изпълнение на Дейност 5- Доставка на защитно работно облекло и предпазни средства На този етап фирмата не разполага с възможност да закупи защитно работно облекло и предпазни средства, отговарящи на високите европейски изисквания и стандарти за качество и безопасност при работа. Ето защо дружеството има належаща потребност от придобиването на такъв вид целеви ресурс. Предвидените защитно работно облекло и лични предпазни средства са калкулирани въз основа утвърдения списък на работните места и видове работи, при които се използват лични предпазни средства, който се основава на извършената оценка на професионалния риск на работните места. Осигуряването на висококачествено защитно работно облекло и лични предпазни средства (предпазни маски, прахови маски, антифони, ръкавици, обувки, защитно облекло) чрез тази дейност е от изключително значение за безопасността на работниците, поради опасностите от нараняване, произтичащи от естеството на работа с тежки предмети и множество машини за рязане, заваряване, огъване и т.н.. С доставката на защитното работно облекло (предвидено по настоящият проект) и лични предпазни средства този проблем ще бъде решен и работниците ще имат възможно най - доброто предпазно облекло за защита от злополуки по време на работния процес в съответствие с действащите европейски стандарти за безопастност при работа. По тази дейност са предвидени за закупуване следните защитни работни облкла и лични предпазни средства, отговарящи на европейските стандарти за защита: - защитно работно облекло, осигуряващо безопасността на служителите по време на трудовия процес – 27 броя; - обувки, препразващи долните крайници на работещите от механични наранявания по време на работния процес – 27 броя; - ръкавици от кожа и плат, които да препразват ръцете на работниците от механични наранявания – 23 броя; - предпазна маска за минимизиране на риска от осветляване на зрителния орган при извършване на заваръчна дейност – 4бр.; - прахови маски- 27 бр.; - антифони за предпазване на слуховия орган от увреждане – 9 бр.
Изпълнение на Дейност 6- Модернизация и реконструкция на съществуващ обект Доизграждането на останалите 2/3 от отоплително-вентилационната система е от изключително значение във връзка с работата на вентилационната нафтова горелка. Чрез тази система топлият въздух от нафтовата горелката ще загрява помещенията с цел постигане на оптималната температура от 21 градуса. Недовършената подмяна на дограмата в производствените помещения също затруднява поддържането на нормална температура, с подмяната и монтирането на предвидената по проекта ПВЦ петкамерна дограма ще се постигне намляване на топлозагубата и разхода за отопление на работните помещения. Поддържането на предвидената в нормативните актове температура от 21 ° С ще бъде подпомогнато и от поставянето на вътрешна топлоизолация на стени и тавани в производствените помещения. Чрез монтирането на четирите ролетни автоматизирани врати, предвидени по проекта ще се постигне разделяне на производственото помещения на по-малки обособени единици, които от една страна ще са по-лесни за отопление и поддържане на температура, а от друга ще се постигне и частично ограничаване на разпространенето шума. Всичко това ще спомогне за подобряването на производствената работна среда на всички участници в целевата група по проекта. Всички тези промени ще спомогнат да се осигури нормална температура за работния процес (средно 21° С) и да се ограничи риска от професионални заболявания, свързани с неблагоприятните условия на работното място. С подобряването на производствения микроклимат ще се подобри и прецизността при работа на заетите, както и производителността на труда.
Изпълнение на Дейност 7- Изготвяне анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; Във връзка с оптимизирането на организацията на трудовата дейност се предвижда да се възложи изготвянето на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът ще бъде структуриран в четири части: 1.Въведение, описващо настоящото състояние на предприятието и работните процеси; 2.Изложение и анализ на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, както и оценки на разработените и внедрени оценки на риска в предприятието; 3.Детайлна обосновка на необходимостта от оптимизиране на работния процес и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, обосновка и описание на начините за усъвършенстване организацията на трудовата дейност в предприятието, както и информация за методите и средствата, обект на използване за отчитане дейността за повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. 4.Заключение съдържащо основните изводи генерирани в резултат на изготвения анализ. Изготвеният анализ ще послужи за усъвършенстване на организацята на трудовата дейност, както и при разработването и внедряването на системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007.
Изпълнение на Дейност 8- Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007; Внедряването на международен стандарт BS OHSAS 18001:2007 за управление на здравето и безопасността при работа ще гарантира устойчиво развитие и резултати на фирмата, съобразени с изискванията на заинтересованите страни. Внедряването на стандарта ще осигури и спазването на високите европейски изисквания по отношение на безопасност на работното място. По този начин ще се постигне намаляване на риска от трудови злополуки и професионални заболявания.
Изпълнение на Дейност 9- Придобиване на сертификат, съгласно международно признат стандарт BS OHSAS 18001:2007 Сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на компанията по отношение на осигуряването на безопасна работна среда и защита на служителите и другите заинтересовани страни от злополуки и инциденти с цел създаване на възможност за управляване и минимизиране на рисковете за трудовото здраве на своите служители.
Изпълнение на Дейност 10- Мониторинг и оценка За целта на осъществяването на тази дейност ще бъде сформирана екипна комисия, състоящата се от ръководителя на проекта и счетоводителя, която да осъществява мониторинг и оценка на напредъка на всеки етап от реализацията на проекта. Тя ще следи и контролира осъществяването на дейностите според заложения план с цел покриване и вместване в разходите на заложения бюджет, ще наблюдава работата на останалите членове от екипа и ще следи за отговорното изпълнение на всяка една дейност. Другите членове на екипа по проекта ще изготвят навременни отчети, които ще бъдат предавани на Екипната комисия за обобщение и оценка. Чрез мониторинга и контрола ще се определи дали е нужно да се прави ревизия на първоначалния график на дейностите. След завършването на всички заложени дейности ще бъде изготвен доклад за тяхното изпълнение. В самия край на проекта Екипната комисия ще изработи финален доклад и ще подготви персонална оценка за всеки участник в реализацията на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 104 BGN
Общ бюджет: 113 523 BGN
БФП: 113 523 BGN
Общо изплатени средства: 113 523 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 523 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 221 BGN
2013 90 302 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
113 523 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 738 BGN
2013 76 757 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
96 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 483 BGN
2013 13 545 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 028 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз