Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0096-C0001
Номер на проект: ESF-2302-04-11004
Наименование: "Подобряване на условията и безопасността на труда на ДКЦ 1 - Плевен" ЕООД
Бенефициент: "Диагностично-консултативен център 1-Плевен" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността на труда на работещите в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД чрез подобряване на условията на труд при спазване на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
Дейности: Дейност 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, базиран на измервания на факторите на работната среда; Изготвянето на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще се базира на измервания на фактори на работната среда както следва: 1. Контрол на изолационно съпротивление /захр. кабел ниско напрежение/ 2. Контрол на съпротивление на заземителни инсталации 3. Контрол съпротивление на гръмозащитни инсталации 4. Контрол на прекъсвачи за защитно изключване 5. Контрол специфично съпротивление на почва 6. Контрол импеданс Zs на контур „фаза-нула-защитен проводник” 7. Измерване ток на утечка 8. Измерване на вибрации - общи и локални 9. Измерване на импулсен и еквивалентен шум 10. Измерване на изкуствена осветеност 11.Измерване на микроклимат, което включва: -скорост на въздушния поток -влажност на въздуха -температура 12.Измерване на прах в работна среда 13.Измерване на токсични вредности 14.Измерване на електромагнитни полета 15.Измерване ефективност на вентилационни инсталации. Въз основа на получените данни, както и документалните сведения от цялата докумтация на болницата, свързана с прилагане на изискванията на ЗЗБУТ, ще се пристъпи към разработване на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност. Документът ще бъде структуриран в следните обособени части: I. Въведение – описание на сегашното състояние на болницата и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –обосновка и описание на прилагането и усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в МБАЛ. Ще бъдат описани методите и средствата, които ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в болницата; IV. Заключение.
Дейност 2- Въвеждане на международния стандарт OHSAS 18001:2007 в в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД чрез разработване и внедряване на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) и извършване на сертификационен одит Разработването и внедряването на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) ще се извърши от Изпълнителя в четири основни етапа: Етап 1 – Провеждане на диагностичен одит, с цел извършване на анализ на състоянието и определяне на организацията на трудовата дейност в в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД Етап 2 – Разработване на документацията на СУЗБУТ Етапът цели да създаде документираните правила на системата - Наръчник по ЗБУТ, процедури, инструкции и формуляри, други. Етап 3 – Внедряване на СУЗБУТ в практиката на в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД В този етап документираната СУЗБУТ се одобрява официално от Висшето ръководство на в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД, след което се разпространява до всички засегнати организационни звена и лица, извършват се планирани обучения на персонала по използването, прилагането и поддържането на системата. Това е етапът на фина настройка на системата след нейното въвеждане в практиката. Ако се налага се извършват съответните корекции. Етап 4 – Провеждане на вътрешен одит на СУЗБУТ относно нейното прилагане във всички организационни звена и на всички работни места в в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД В този етап се провеждат целенасочени вътрешни одити (проверки) по структурни звена и по работни места/площадки като одиторите целят да проверят съответствието на разработената и въведена система с изискванията на стандарта и със заложените правила и практики за прилагане. Резултатите от проведените вътрешни одити се документират и докладват. Ако са налични констатации за несъответствия, одиторите подпомагат звената и служителите да определят подходящи за характера на несъответствията коригиращи действия. Резултатите от извършените коригиращи действия се проверяват повторно за ефективност и ефикасност, след което одиторите съвместно с Висшето ръководство определят готовността на СУЗБУТ за външна независима сертификация. Сертификационният одит ще се извърши на два етапа: На 1 Етап на одита ще се оцени общата готовност за сертификация. Този одит ще се проведе на площадката на фирмата. Етап 2 на сертификационния одит ще се осъществи на базата на получените резултати от провеждането на Етап 1. По време на одита одиторът/одиторският екип ще направят проверка на изпълнението на всички изисквания на Правилата и стандарта с цел оценка на системата за управление. Одиторите ще запишат всичките си наблюдения. Ако по време на одита се установят отклонения от изискванията на Правилата и стандарта, фирма в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД ще бъде информира за това и ще се съгласуват последващи действия. При нормално протичане на одита водещият одитор ще представи наблюденията си от одита по време на закриващата среща. Одиторският екип ще обобщи наблюденията си и ще документира препоръката си в писмен доклад, който ще бъде предоставен на органа по сертификация и на фирма в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД Ползите от Системите за управление на ЗБУТ се обосновават с: • Намаляване на риска от професионални заболявания и трудови злополуки и на свързаните с тях финансови и трудови загуби; • По-ефективно и по-ефикасно управление на елементите на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в рамките на една обща система от взаимносвързани процеси; • Подобряване на фирмения имидж чрез повишаването на конкуренто-способността и качеството на труда, чийто елемент са условията на труда; • Повишаване на ангажираността и мотивираността на служителите; • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания; • Повишаване на доверието от страна на партньорите; • Подобряване на оценката на финансовия и застрахователния риск от кредитни и застрахователни институции.
Дейност 3. Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло Ще бъде закупено специално работно облекло и лични предпазни средства за персонала на ДКЦ. Закупуването ще се извърши посредством процедура по ПМС 55/ 12.03.2007. Необходимостта от закупуването им е обоснована от разширяване на предлаганите услуги в ДКЦ- 1 ЕООД в съответствие с европейските стандарти и използването в бъдеще на ергономично, олекотено, подходящо за поддържане и всекидневна употреба с добра износоустойчивост.
Дейност 4. Mодернизация на вентилационна система, свързана с подобряване условията и безопасността на труда в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД Предвижда се да се закупи и монтира вентилационно оборудване, чрез обществена поръчка за да се възстанови съществуваща, но неработеща отоплителна система в операционния блок на в „ДКЦ 1 - Плевен” ЕООД Към настоящия момент операционния блок е неизползваем, тъй като не отговаря на необходимите стандарти за извършване на тази дейност. Възстановяването на отоплителната система ще създаде условия за пълноценен работен процес.
Дейност 5. Публичност и визуализация на проекта Тази дейност ще се осъществи посредством съпътствуваща Програма за публичност и визуализация на Проекта, която състои в публикуване на три информационни материала, организиране на две пресконференции- при стартирането и приключването на проекта, публикации в пресата, поставяне на две информационни табели, в съответствие с изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР). Екипът за управление на проекта ще бъде отговорен и за изпълнение на Програмата за публичност и визуализация на Проекта
Дейност 6. Управление на проекта Тази дейност ще се извършва от управленския екип на проекта по време на целия период на реализация на проекта и ще включва: • Наблюдение на изпълнението за установяване и предвиждане на отклонения от плана на проекта; • Наблюдение и контрол на дейностите по проекта по отношение на време, използвани ресурси и постигнато качество на за отделните етапи. • Изготвяне на технически и финансови отчети за изпълнението на проекта; • Провеждането на срещи на екипа на проекта за установяване на постигнатия напредък; • Управление на обхвата, времето, разходите, рисковете, комуникациите, промените и измерителите на проекта от страна на неговия управленски екип; • Предприемане на корективни мерки, за да се осигури изпълнението на проекта навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 158 769 BGN
Общ бюджет: 134 857 BGN
БФП: 134 857 BGN
Общо изплатени средства: 128 425 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 857 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 754 BGN
2013 48 485 BGN
2014 48 185 BGN
2015 0 BGN
128 425 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 991 BGN
2013 41 213 BGN
2014 40 958 BGN
2015 0 BGN
109 161 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 763 BGN
2013 7 273 BGN
2014 7 228 BGN
2015 0 BGN
19 264 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз