Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0035-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11017
Наименование: Подобряване на условията на труд в СВЕГО 99 ООД
Бенефициент: СВЕГО 99 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в „Свего 99“ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Закупуване на лични предпазни средства от по-висок клас на защита Обосновка на дейността: В работните помещения се използват ЛПС и работно облекло, които са недостатъчно ефикасни за работа в тази среда. Необходимо е да бъдат подменени с други по-подходящи, с цел подобряване условията на труд и повишаване безопасността на работещите. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави предвидените ЛПС, както следва: № Вид брой 1 Гащеризон летен или панталон 8 2 Куртка 8 3 Гащеризон зимен 8 4 Яке зимно 9 5 Тениска 16 6 Блуза 8 7 Каска с подбрадник 8 8 Маска 120 9 Предпазни очила (ударозащитни 7 10 Ръкавици - Текстил, кожа 80 11 Ръкавици - гума, устойч. на химикали 100 12 Обувки летни 8 13 Обувки зимни 8 14 Ръкавици - латекс 48 15 Престилка 1 16 Чехли с ергономично ходило 1 17 Обувки - кожа, каучук 1
4. Разработване на стандарти за безопасност при работа с нововъведено оборудване и технологии Обосновка: 1. Въпреки че работодателят е осигурил всички необходими мерки за осигуряването на БЗР, липсата на документирани вътрешно фирмени стандарти в комбинация с текучеството на персонала води до чести отклонения от страна на работниците по отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР. Подобни документирани вътрешно фирмени стандарти са препоръчителни като форма за намаляване до минимум на отклоненията и предотвратяване на потенциални трудови злополуки и професионални заболявания. Необходимо е във връзка с нововъвежданото оборудване (изграждането на бояджийска камера) да бъде преразгледана и актуализирана Оценката на риска в светлината на резултатите от Анализа в Дейност 2. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да направи преглед и актуализация предвид резултатите от Анализа на стандарти за безопасно обслужване и работа в новоизградената камера за фино боядисване.
5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в „Свего 99“ ООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да направи диагностика на съществуващите практики за управление на БЗР и да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
7. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии. Обосновка: Обучението на служителите за безопасна работа предвид въвеждането на камерата за боядисване и цялостното преустройство на работните процеси с оглед на резултатите от Анализа, разработването на вътрешно фирмените стандарти и внедряването и сертификацията на Система за управление на БЗР, цели да гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе обучения в следните направления: - Обучение за безопасна работа с нововъведената камера за фино боядисване и нанасяне на висококачествени лакови покрития – 45 учебни часа, 7 участници.
8. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 800 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение „Свего 99“ ООД ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, стандарти, материали за обучение, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – Анализ, стандарти по БЗР, материали за обучение, документи на системата за управление ще бъдат публикувани и на интернет страницата на „Свего 99“ ООД за свободен достъп от всички заинтересовани страни. „Свего 99“ ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - ИА ГИТ - Регионални браншови организации - Регионални синдикални организации Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 522 BGN
Общ бюджет: 136 341 BGN
БФП: 136 341 BGN
Общо изплатени средства: 136 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 136 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 304 BGN
2013 45 410 BGN
2014 62 626 BGN
2015 0 BGN
136 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 115 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 058 BGN
2013 38 599 BGN
2014 53 233 BGN
2015 0 BGN
115 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 246 BGN
2013 6 812 BGN
2014 9 394 BGN
2015 0 BGN
20 451 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз