Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0071-C0001
Номер на проект: ESF-2302-06-11012
Наименование: Здраве и безопасност при работа в ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Бенефициент: "ОРАК - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 16.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: - подобряване условията на труд в предприятието чрез изграждане на систематизация от трудови стандарти. - Повишаване на производителността на заетите лица и подобряване на условията на труд.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като полага основа за успешно управление на проекта и качествено изпълнение на проектните дейности съгласно изискванията. Ще бъдат разпределени конкретните задачи и отговорности към всеки един член на екипа съгласно предвидения времеви график и дейности по проекта. Ще бъде детайлно дискутирани целите, предвидените дейности, планираните резултати по проекта и съответно ще бъде определен най-добрия начин за тяхното постигане, включително водене на ясно проследима отчетност по проекта – документална и счетоводна. В рамките на дейността ще бъде установена и система за вътрешен контрол и мониторинг за успешно изпълнение на проектните дейности.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на избор на изпълнител по проекта Дейността допринася непряко за постигане на заложените резултати като ще доведе до избор на изпълнители по проекта, които да осигурят качествени услуги и доставки по проекта при спазване на принципите на добро финансово управление.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД преминава в следната последователност и технологични етапи: • Първи етап „Подготовка”: дейността включва планиране на дейността, определяне на обхвата и обема, определяне на екип за извършването й, определяне на срокове за изпълнение, избор на източници (вътрешни и външни) и инструменти (анкети, контролни карти, експертни оценки и др.) за събиране на необходимата информация. • Втори етап „Изпълнение”: включва събиране, обработка, обобщение, съставяне на оценка и анализ на информацията, относно работните процеси, влияещи вредни фактори, организацията на труда и работното оборудване - съответствието с нормативните разпоредби, действащите стандарти и добрите производствени практики. Посочват се силните и слаби страни на дружеството по отношение управление на процесите по безопасност и здраве. Дейността включва и съставяне на анализ на здравословното състояние на работещите и връзката с работните процеси и организацията на труда. • Трети етап „Изводи и оценки”: дейността включва формулиране на изводи и заключения от събраната информация, на базата на които следва разработване на предложения за отстраняване на откритите в процеса на анализа недостатъци в организацията на трудовата дейност на дружеството. Резултатите от всички дейности по анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност се документират в доклад. На базата на получените резултати от анализа на състоянието се предвижда да бъде съставена обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване на организацията на трудовата дейност, която да бъде използвана за: • разработване на мероприятия и определяне на мерки, насочени към подобряване условията на труд, снижаване на трудовия травматизъм и професионалната заболяемост в предприятието. • Планиране и прилагане на мерките, изготвяне програми за подобряване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Оценка на преглед на ефикасността, избор на индикатори за резултати (сравнителен анализ при преразглеждане оценката на риска след въвеждане на предприетите мерки, брой трудови злополуки, брой професионални заболявания, брой дни загуба на работоспособност и др.) съставяне на план за извършване на контролни дейности за спазване на нормите и изискванията на законодателството при осигуряване на безопасност и здраве при работа.
Дейност 4 Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 OHSAS 18001 представлява международно признат стандарт, който съдържа изисквания към Системи за безопасни условия на труд. Въвеждането на Системи за безопасни условия на труд в организацията цели свеждането до минимум на трудовите злополуки и инциденти. Стандартът за безопасни условия на труд дава насока на организацията как да интегрира управлението на Системата за безопасни условия на труд с другите функциониращи управленски практики. Целта е да се намали риска за служителите и за евентуални други засегнати лица, да се подобрят финансовите резултати, да се подобри имиджа на организацията на пазара, на който тя оперира. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на ОРАК Инженеринг ЕООД, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците; Освен това, ОРАК Инженеринг ЕООД желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на Система за управление на здравето и безопасността при работа в организацията са:  Подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;  Здравословните и безопасни условия на труд се управляват като процес, така че ефективността на СУЗБР да може да бъде измервана и подобрявана;  Позволява на ръководството да насочи ресурси и усилия към дейности с висок риск;  създава механизъм за контрол над подизпълнители и доставчици за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд;  осигурява механизъм за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;  Повишава доверието в организацията както от страна на служителите, така и от гледна точка на нейните бизнес партньори, клиенти, акционери и др. Дейността ще включва:  Дефиниране на политика и цели по здраве и безопасност  Разработване на Документацията на СУЗБР, съгласно изискванията на стандарта  Внедряване на СУЗБР  Провеждане на Вътрешен одит на СУЗБР  Подготовка за сертификация
Дейност 5 Реконструкция на съществуващи обекти, свързани с подобряване на условията на труд – реконструкция на осветителната уредба в работните помещения на „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД и доставка на ергономично работно оборудване Осветителната уредба в работните помещения в „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не осигурява изискващата се осветеност за нормално протичане на работния процес на всички работни места. Предвид разположението на работните места в работните помещения на „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД се налага целодневно използване на изкуствено осветление. Осветеността е недостатъчна, под минималните стойности и неравномерна. Всички работни места се работи с видеодисплеи. Съгласно изискванията Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ бр.70/2005 г.) е необходимо осветлението да осигури достатъчна осветеност и подходящ контраст между екрана и заобикалящата го среда, като се отчитат видът работа и състоянието на зрението на лицата, работещи с видеодисплей. Осветлението на работните места с видеодисплеи в работните помещения на „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД не е подходящо за изпълнение на различни по вид работните задачи като четене от екрана и разпечатване на текст, писане на хартия, работа с клавиатура и др. Работата на персонала се характеризира с информационна натовареност и нервно-сензорно напрежение (зрително при работа с видеодисплеи). Неподходящото и недостатъчно осветление допринасят за умора на зрението при работа на компютър, в допълнение към това продължителната работа на видеодисплеи може да доведе и до зрителни увреди. За осигуряване на минималните изисквания за количествените и качествени показатели на изкуственото осветление – осветеността и равномерността на работните места при извършване на определена зрителна работа в съответствие с базисните норми, регламентирани в НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр. 7/ 1976 г.). е необходимо да бъде извършена реконструкция на осветителната уредба. При извършения контрол на изкуственото осветление по работните места в „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД са измерени стойности на параметъра осветеност за всички работни места, които не съответстват на изискванията на Наредба № 49 за изкуствено осветление в сгради (ДВ, бр. 7/ 1976 г.), съгласно Протокол за контрол на изкуствено осветление № 119-1/ 18.02.2010 г. Наложително е предприемане на следните мерки с конкретна практическа приложимост за подобряване на условията труд на работните места по отношение на осветлението: 1. За всички работни места, за които качествените показатели на изкуствено осветление са под минималните стойности, се предвижда да се извърши реконструкция на съществуващата осветителна уредба, съобразена с вида на изпълняваните работни задачи и характеристиките на работното помещение. Предвижда се реконструкцията да се извърши на базата на разработен проект за реконструкция на съществуващата осветителна уредба, съобразен с характеристиките на обекта – работното помещение и характера на зрителната работа. 2. След извършване на реконструкцията се предвижда да се организира и проведе контрол на параметъра осветеност на работните места за установяване на достигането на необходимите стойности и съответствието му с изискванията на НАРЕДБА № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр. 7/ 1976 г.). 3. Предвижда се въвеждане на организационни мерки за осигуряване поддържането в процеса на експлоатация на проектните, количествените и качествените показатели на осветителната уредба и на устройствата за осветление, като редовно се подменят изгорелите лампи, за осигуряване изискванията на чл. 78 от Наредба № 7 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр.88/ 1999 г.). Сегашното състояние на осветителната уредба е следното: • Не осигурява необходимата осветеност на работните места – стойностите за осветеността са под минималните стойности за всички работи места; • Не осигурява необходимата равномерност на осветеността; Ефектът от извършената реконструкция на осветителната уредба ще се състои в осигуряване на необходимата равномерност и осветеност на всички работни места. Друга мярка за подобряване на условията труд на работните места по отношение на използваното работно оборудване е свързана с ергономията на работните места. На основание изискванията на НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70/ 2005 г.) е оптимална работна поза при изпълнение на рутинната дейност. Закупуването на ергономични работни столове ще спомогне за намаляване на рисковете от изкривявания на опорно-двигателния апарат.
Дейност 6 Закупуване на нови предпазни средства за нуждите на работещите в „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД Съгласно извършената оценка на риска, в „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД са идентифицирани следните приоритетни проблеми: нервно - психично напрежение, нервно-сензорно (зрително) напрежение и увреждане на зрението, принудителна работна поза, мускулно-скелетни увреди. За намаляване на нервно – сензорното (зрително) напрежение при целодневна работа на компютър работодателят е определил работните места и видовете дейности, при които се използват лични предпазни средства на основание извършената оценка на риска. Съставен и утвърден списък на работните места, професиите и видовете работа за които се използват лични предпазни средства – очила за работа с компютър. Личните предпазни средства се предоставят на работещите, съгласно утвърдения списък. Извършваната дейност в „ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е свързана с продължителната работа на компютър, което може да доведе до зрителни увреди. Работата на персонала се характеризира с информационна натовареност и нервно-сензорно напрежение (зрително при работа с видеодисплеи), умора на зрението. За намаляване на нервно-сензорното напрежение при работа с компютър, подобряване на зрителна работоспособност, подобряване на зрителния комфорт и безопасност е необходимо предприемане на подходящи мерки. 1. Една от подходящите възможности е подмяна и закупуване на нови и по-модерни предпазни средства - очила с антирефлексно покритие от всички, работещи на компютър. Използването на очила с антирефлексно покритие може да допринесе за подобряване на зрителна работоспособност като: • Намаляват разсейването на светлината (пречупването) на светлината – повишава се количеството на светлината, достигнала до окото, с което се подобрява качеството на образа – повишена яркост на образите и цветовете; • Намаляват количество отразена светлина (премахване на отблясъците, отраженията и заслепяването). • Минимализират оптичните нежелани явления (изпарения, мъгли), поради което виждането е с по-малко натоварване на очите и мозъка подобрява се контраста на виждане при работа с компютър; • При работа с компютър елиминират до минимум вредните за окото трептения на екрана, което позволява по-малкото натоварване на окото при по-дълго престояване пред компютъра. Закупуването на нови и по – модерни предпазни очила с антирефлексно покритие ще допринесе значително за намаляване на умората на очите при работа с компютър, предпазване на зрението от увреждане, до подобряване на зрителната работоспособност и зрителния комфорт.
Дейност 7 Сертификация на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт OHSAS 18001 Сертификацията на разработената и внедрена Система за управление на здравето и безопасността при работа ще позволи получаването на независима оценка на функционирането на системата и получаването на международно валиден сертификат за съответствие със стандарт OHSAS 18001. Сертификацията на системата ще позволи на организацията да демонстрира пред служителите, партньорите и клиентите, както и пред други заинтересовани страни в лицето на държавни и общински структури и обществото като цяло своята ангажираност за ефикасно управление и непрекъснато подобрение на процесите по осигуряване на ЗБУТ. Дейността се състои от следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна организация, акредитирана от орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006 (EN 45012/ISO/IEC Guide 62). Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит. Сертификационният одит се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: 2) Одит Етап 1 - ще се проведе на място в ОРАК Инженеринг ЕООД, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на работната площадка, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в ОРАК Инженеринг ЕООД, - Обсъждане и потвърждаване на предложения от ОРАК Инженеринг ЕООД, обхват на сертификация и предмет на дейност; - Преглед на документираната СУЗБР, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана; Потвърждение, че СУЗБР е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на ОРАК Инженеринг ЕООД, на дата за одит Етап 2. Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. 3) Одит Етап 2 - ще се проведе на място в ОРАК Инженеринг ЕООД, и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива); - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБР и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001 и предмета на дейност; - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБР и нормативните изисквания; - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБР. Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18000 и да издаде сертификат на ОРАК Инженеринг ЕООД,
Дейност 8 Финализиране на проекта Отчитането на дейностите по проекта ще се случи след неговото приключване и ще включва изготвянето на технически и финансов отчет за реализираните дейности, постигнатите резултати и изразходваните средства.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 986 BGN
Общ бюджет: 117 138 BGN
БФП: 117 138 BGN
Общо изплатени средства: 117 130 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 197 BGN
2013 0 BGN
2014 92 932 BGN
2015 0 BGN
117 130 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 568 BGN
2013 0 BGN
2014 78 993 BGN
2015 0 BGN
99 560 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 630 BGN
2013 0 BGN
2014 13 940 BGN
2015 0 BGN
17 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз