Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0359-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07014
Наименование: акупуване на лични предпазни средства и внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в Цветомания ЕООД за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Бенефициент: ЦВЕТОМАНИЯ ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 09.08.2012
Дата на приключване: 24.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е постигане в максимална степен на безопасни и здравословни и безопасни условия на труд за работещите в „Цветомания” ЕООД, което ще доведе до повишаване мотивацията и конкурентоспособността на персонала, както и до повишаване качеството на предлаганите услуги.
Дейности: Дейност 1: Управление и координиране на дейностите по проекта Описание: С цел успешно управление и изпълнение на проекта е формиран екип от експерти, които ще ръководят и координират проектните дейности в съответствие с клаузите на сключения с Договарящия орган договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Екипът е съставен от експерти от различни области, имащи отношение към успешното изпълнение на дейностите по проекта. Екипът за управление на проекта (ЕУП) ще изпълнява следните задачи: • изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на предвидените по договора дейности; • осигуряване на постоянен контрол на място върху изпълнението на проектните дейности; • извършване на своевременната подготовка и провеждане на предвидените тръжни процедури, както и да осъществява контрол върху изпълнението на договорните задължения на определените изпълнители/доставчици; • своевременно изготвяне и представяне на изискваните технически и финансови отчети по изпълнението на проекта, и да осъществява ефективна комуникация с Договaращия орган. Обосновка: Успешното изпълнение на проекта се основава на добро техническо и финансово управление на предвидените по договор дейности. То предполага екип от експерти, които задълбочено познават различните аспекти, свързани със спецификата на управлението на дейности както в компанията, така и в проектен формат. С оглед успешното управление на проекта, ЕУП ще създаде и поддържа ефективна система за комуникация в екипа, редовни срещи на екипа с цел постигане на ефективно изпълнение на заложените по проекта дейности, съобразно правилата и изискванията на Договарящия орган. В рамките на проекта ще се реализират срещи между екипа по проекта за изготвяне на План за действие по седмици за изпълнение на проектните дейности с отговорници и срокове; координация и логистика на реализиращите се и предстоящите дейности; провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнител на отделните дейности, съгласно ПМС 55 и изискванията на Програмата.
Дейност 2: Подготовка на тръжната документация и провеждане на процедурите за възлагане на предвидените по проекта външни услуги в съответствие с правилата на ПМС №55/2007 Описание: В рамките на проекта са предвидени дейности, които ще бъдат възложени за изпълнение на външни изпълнители. Дейностите са свързани с: 1. Избор на външен изпълнител за разработване на Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност. 2. Избор на външен изпълнител за внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в “Цветомания” ЕООД 3. Избор на външен изпълнител за сертифициране на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в “Цветомания” ЕООД 4. Избор на външен изпълнител за извършване на визуализация и публичност 5. Избор на външен изпълнител за извършване на независим финансов одит на проекта от регистриран одитор – експерт-счетоводител Обосновка: Възлагане на тези услуги и доставки ще бъде осъществено в съответстве с реда, предвиден в ПМС №55/2007 г. и последващите му изменения. По този начин ще се гарантират принципите на прозрачност и публичност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3: Разработване на Анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност Описание: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа следните елементи:  Въведение – в тази част ще се описва сегашното състояние на компанията и организацията на работния процес;  Изложение и анализ – ще бъдат представени силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното дружество;  Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –обосновава се и се описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в компанията; какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;  Изводи и препоръки Обосновка: Изпълнението на тази дейност ще позволи на компанията много точно и ясно да идентифицира нуждите и потребностите както на организацията като цяло, така и на заетите в нея, свързани с осигуряването на здравословни, хигиенни и безопасни условия на труд. Направените в анализа изводи и препоръки ще обхващата по-дългосрочен период и в този смисъл тяхното бъдещо изпъленение ще спомогне за мултиплициране и устойчивпст на постигнатите резултати по проекта.
Дейност 4: Закупуване и доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло Описание: В изпълнение на тази дейност се предвижда да се закупят лични предпазни средства и специализирано работно облекло за 30 души в “Цветомания” ЕООД. Предвидените предпазни средства са служителите назначени на длъжностите Градинар-Овощар (8 бр.), Работник озеленяване (3 бр.) и Метач (11 бр.) – общо по 21 броя от следните артикули:  Шлем  Антифони  Очила  Стъкло за шлем  Обувки с метално бомбе  Маски за растителна защита  Ръкавици  Каски  Предпазно облекло (защита от резачки, косачки и др.) Допълнително ще се осигурят и 30 специализирани работни комплекти – зимни и летни, съдържащи: Зимно облекло – комплект  Зимен гащеризон  Ръкавици  Обувки  Ватирана фанела  Шапка Лятно облекло – комплект  Тениска  Шапка  Ръкавици  ¾ панталон  Дълги панталони  Яке с дълъг ръкав  Гащеризон  Светлоотразителна жилетка Личните предпазни средства и специализираните работни комплекти ще бъдат предоставени на сллужителите срещу протоколи, които ще бъдат налични в компанията при посещение от страна на Договарящия орган. Обосновка: Личните защитни средства предпазват от злополуки и заболявания, създават условия за по-спокойна и продуктивна работа и служат като допълнителни мерки за безопасност. Насърчаването на здравето на работното място представлява съвместните усилия на работодатели, служители, службите по трудова медицина и обществото за подобряване на здравето и благосъстоянието на трудещите се хора. Това се постига чрез комбинация от: подобряване на работната организация и работната среда; насърчаване на участието на работниците в целия процес ; предоставяне на здравословен избор и насърчаване на личностното развитие. Насърчаването на здравето на работното място помага на работниците да се чувстват по-добре и по-здрави и по този начин води до много положителни последици, например намалено текучество и абсентеизъм, по-голяма мотивация и подобрена производителност, както и подобряване на репутацията на работодателя и представянето му като положителна и отговорна организация.
Дейност 5: Внедряване на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в “Цветомания” ЕООД Описание: По проекта е предвидено да се внедри система за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 в “Цветомания” ЕООД. При изграждането и внедряването на BS OHSAS 18001 консултациите следва да се извършват в следния ред: I. Установяване на съществуващото състояние Изготвяне на Политика на здравето и безопасността при работа - на база на резултатите от установеното съществуващото състояние ще се изготви политика /с отговорници и срокове/, която трябва да се осъществява за успешното функциониране на системата. II. Планиране  Планиране на идентификацията на опасностите и овладяване на рисковете  Систематизиране на правните и други изисквания към дейността  Определяне на целите на системата във връзка с политиката  Изготвяне на Програма за здраве и безопасност при работа III. Подготовка за въвеждане и функциониране на системата  Изготвяне на структура на управление на системата  Определяне на отговорността на ръководството, отговорностите и пълномощията на ангажирания персонал  Осигуряване и управление на ресурсите на системата  Обучение, осъзнаване и компетентност на ангажирания персонал IV. Разработване на документацията (регламентите) на системата  Оперативно управление на системата според разработените регламенти  Проиграване на извънредните ситуации и способността за реагиране V. Проверки на системата и коригиращи действия  Измерване и мониторинг на резултатността  Злополуки, инциденти, коригиращи и превантивни мерки  Провеждане на вътрешен одит на системата  Провеждане на Преглед на ръководството за определяне готовността на системата за сертифициране Обосновка: Чрез разработване на системаta за здравословни и безопасни условия на труд съгласно стандарт BG OHSAS 18001-2007 ще се постигнат:  Удовлетвореност на изискванията на работниците и служителите, от гледна точка на тяхната безопасност и здраве,  Намаляване на загубите от общи и професионални заболявания и трудови злополуки,  Създаване на спокойна обстановка в трудовия колектив.  Удовлетвореност на клиентите – чрез доставка на продукти и услуги, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, като същевременно се опазват здравето и имуществото;  Намаляване на оперативните разходи – с намаляване на престой, породени от инциденти и заболявания и намаляване на разходите, свързани с хонорари за правни услуги и компенсации и обезщетения;  Подобряване на взаимоотношенията със заинтересованите страни – защита на здравето и имуществото на служители, клиенти и доставчици;  Спазването на законодателството – законовите и регулаторни изисквания към въздействието на дейностите й върху безопасността и здравето на нейните служители и нейните клиенти;  Подобрено управление на риска – чрез ясна идентификация на потенциалните опасности, минимизиране на възможностите за възникване на инциденти и осъществяване на контрол на рисковете за безопасността и здравето и предприемане на адекватни за оценените опасности контролни мерки;  Доказани бизнес пълномощията – чрез независима проверка спрямо признати стандарти;  Способност да реализират повече бизнес проекти
Дейност 6: Сертифициране на система за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 в “Цветомания” ЕООД Описание: Сертификационните услуги включват следните дейности: Подготвовка за сертификация  Избор на сертификационен орган;  Договаряне със сертификационния орган – подписване на договор с избрания сертифициращ орган; Сертификационна процедура  Преглед на документацията на системата и на практическото приложение на документираните процедури;  Провежане на сертификационен одит;  Доклад за проверка на ефикасността на въведенета система с препоръки за евентуално отстраняване на констатирани несъотвествия;  Предприемане на превантивни/коригиращи действия, в случай на несъответствие;  Издаване и връчване на сертификат. Обосновка: Сертифицирането по системата за управление съгласно BS OHSAS 18001:2007 е необходимо за всяка организация, желаеща да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за здравето на своите служители и тези, към които е насочена дейността й. Внедрената и сертифицираната система подпомага и подобрява управлението и контрола на трудовото здраве и безопасност, както и спазването на законовите задължения за безопасност на труда и трудово здраве. В допълнение сертификацията подобрява културата на безопасен труд в организацията, намалява разходите по злополуки и подобрява ефикасността на труда и подобрява репутацията на организацията за безопасен труд.
Дейност 7: Визуализация и публичност на проекта Описание: Прилагане на мерки за публичност и информираност, съгласно правилата на Регламент на ЕК 1828/2006 относно общите правила за приложение на регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. Предвидените по проекта дейности и съответните резултати от изпълнението на проекта ще бъдат популяризирани пред обществеността като за целта бъдат спазвани стриктно изискванията на „Насоките на ЕС за визуална идентификация при външни действия”. В съответствие с подписания договор, кандидатът ще предприеме всички необходими за популяризиране на получената безвъзмездна помощ действия, а именно: • Публикуване на 2 прес-съобщения в медиите относно стартирането на проекта и резултатите от изпълнението му • Информационно-обозначителна табела с данни на проекта, оповестяване на участието на ЕС и всички задължителни реквизити В хода на изпълнение на проектните дейности ще бъдат ползвани подходящо оформени бланки на документи с ясна визуализация в съответствие с изискванията. Всички доклади, свързани с проектните дейности също ще бъдат съобразени с изискванията за визуализация на проекта. Това се отнася и за предвидените правила за работа, методики и т.н Обосновка: Дейностите за информация и публичност ще популяризират резултатите от проекта не само сред неговaтa целевa групa, а и сред широката общественост.
Дейност 8: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 66 751 BGN
Общ бюджет: 62 758 BGN
БФП: 62 758 BGN
Общо изплатени средства: 62 758 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 62 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 350 BGN
2013 0 BGN
2014 49 408 BGN
2015 0 BGN
62 758 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 53 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 348 BGN
2013 0 BGN
2014 41 996 BGN
2015 0 BGN
53 344 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 003 BGN
2013 0 BGN
2014 7 411 BGN
2015 0 BGN
9 414 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз