Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оползотворяване на отпадъчните суповини и въвеждане на нов продукт в производството на ''АРУБИС БЪЛГАРИЯ'' АД чрез дейностите по проекта
Бенефициент: "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 б) в оборудване за по-ефективно оползотворяване на отпадъчни продукти от медна скрап и фаялит
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Определяне на фирмен екип по изпълнението на проекта и разпределяне на отговорностите. Комуникация с външните заинтересовани страни по проекта, мониторинг, изготвяне на необходима документация
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитв
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитв
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитв
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитв
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитв
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Подготовка на изискуемата документация – изисквания и критерии и провеждане на процедура на открит избор на доставчик. Договаряне, Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитв
Подготовка и изпълнение на Дейност 9: Подготовка на предвидените дейности по визуализация и публичност на проекта. Визуализация и публичност на проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 10: Избор на оправомощено експертно лице за одит по проекта. Извършване одит по проекта.
Подготовка и изпълнение на Дейност 11: Преглед и мониторинг на цялостната документация по изпълнението на проекта Представяне на финалния отчет пред Договарящия орган
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 133 050 BGN
Общ бюджет: 3 312 567 BGN
БФП: 1 656 284 BGN
Общо изплатени средства: 1 656 284 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 656 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 656 284 BGN
1 656 284 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 407 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 407 841 BGN
1 407 841 BGN
В т.ч. Национално финансиране 248 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 248 443 BGN
248 443 BGN
Финансиране от бенефициента 3 133 050 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 6 Индикатор 2: Увеличаване на месечното производство
Индикатор 7 Индикатор 3: Увеличаване на приходите от продажби
Индикатор 8 Индикатор 4: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз