Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0043-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-11013
Наименование: Подобряване на условията на труд в И+И 91 ООД
Бенефициент: "И + И 91" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 06.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят условията на труд в „И плюс И 91“ ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, двама координатори и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Екипът ще уточни графиците и работните планове, както и формите за отчитане и вътрешен контрол на проектните дейности. Основните задължения на екипа да: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на полугодишен и годишен доклад за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение.
3. Обособяване на отделно призводствено помещение за дейностите, свързани с изчукване на метал. Обосновка на дейността: За намаляване на броя на изложените на въздействие на шум над горната граница за предприемане на действие, е необходимо да се направи промяна в разположението на масите за ръчното сглобяване на готовите елементи на въздуховодите и обособяването им в отделно производтвено помещение. В същото време ще се намали риска от заболявания на външно ухо (дерматит, екзема), вследствие използване на вътрешни антифони. Описание: Отделяне на масите за ръчно сглобяване на готовите елементи на въздуховодите в обособено помещение с изпълнена шумоизолация, с което броят на изложените на шум над 85 децибела ще се намали от около 20 на 5 работници. Ще бъде избран изпълнител, който да извърши строително-ремонтните работи в Производствения цех.
4. Закупуване на съвременни лични предпазни средства от по-висок клас на защита Обосновка на дейността: Закупуването на съвместими за едновременно ползване от един работник различни ЛПС от по-висок клас на защита, се налага с цел подобряване условията на труд и повишаване безопасността на работещите в предприятието. Предложените за закупуване ЛПС са от по-висок клас на защита, отколкото осигурените в момента от работодателя. Описание: Ще бъде избран изпълнител, който да достави личните предпазни средства. 1. Антифони, EN 352-1 112 бр. 2. Куртка 112 бр. 3. Обувки ударозащитни високи, EN ISO 20345 76 бр. 4. Обувки ударозащитни, високи, EN ISO 20345 112 бр. 5. Оптикоелектронен шлем, соларен филтър за заваряване, фиксирано затъмнение 11.20 за 0.4ms, EN 175, EN 379 15 бр. 6 Очила ударозащитни, безцветни, неизпотяеми, EN 170 112 бр. 7 Очила усилени, EN 169 80 бр. 8 Полугащеризон (летен) 112 бр. 9 Полугащеризон (зимен) 112 бр. 10 Предпазна каска ЕN 397 112 бр. 11 Ръкавици велур, обработени за трудногоримост, подплата, БДС EN 407, БДС EN 420, БДС EN 388 75 бр. 12 Ръкавици телешки велур, усилена длан, БДС EN 420, БДС EN 388 112 бр. 13 Яке (зимно) 112 бр. 14 Предпазни ръкавици промазани с латекс БДС EN 420, БДС ЕN 388, БДС EN 511 112 бр.
5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия, ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в „И плюс И 91“ ООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР за съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001 и да издаде сертификат за съответствие.
7. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Част 1. Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики и в други компании от областта и региона – 800 бр. - Стикери за идентифициране на закупените ЛПС Информационната табела ще бъде доставена и монтирана в началото на месец 2 от изпълнението на проекта. Част 2. В допълнение „И плюс И 91“ ООД ще гарантира, че всички документи, създавани в рамките на проекта, включително Анализ, документи на системата за управление, сертификати и др. са подходящо идентифицирани; Всички документи създадени в резултат от дейностите по проекта, а именно – анализ, документи на системата за управление, ще бъдат публикувани и на интернет страницата на „И плюс И“ ООД за свободен достъп от всички заинтересовани страни. „И плюс И 91“ ООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: - Всички свои работници - Подизпълнители - Клиенти - ИА ГИТ - Камара на строителите в България Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 814 BGN
Общ бюджет: 140 108 BGN
БФП: 140 108 BGN
Общо изплатени средства: 140 091 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 140 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 762 BGN
2013 68 407 BGN
2014 42 923 BGN
2015 0 BGN
140 091 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 119 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 448 BGN
2013 58 146 BGN
2014 36 484 BGN
2015 0 BGN
119 078 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 314 BGN
2013 10 261 BGN
2014 6 438 BGN
2015 0 BGN
21 014 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз