Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0005-C0001
Номер на проект: ESF-2302-05-04002
Наименование: "По-добро работно място - по-добра производителност чрез инвестиция в човешкия капитал в "КИД ПЛЮС" ЕООД"
Бенефициент: "КИД ПЛЮС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 10.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: 1. Подобряване на професионалия и здравен статус на работниците чрез внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността на работното място. 2. Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания. 3. Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансовите ресурси.
Дейности: 1.Сформиране на екип за ръководство и изпълнение Дейността включва среща на екипа при стартиране на проекта; изготвяне на граждански договори и длъжностни характеристики на екипа; ежемесечни оперативки и срещи; водене на ежедневна документация и кореспонденция; подготовка на документи за подаване на искания за авансово, междинно и окончателно плащане; изготвяне на междинни отчети и окончателен отчет.
2.Публичност и визуализация на проекта Информационна табела. 1 табела за визуализация ще се възложи на изпълнител и ще бъде разположена на входа на офиса по проекта. Тя ще ингормира обществеността за името на проекта, финансиращата програма и приноса на ЕСФ. Публикации в печатни медии. В рамките на проекта ще се разработят 3 публикации за регионални издания с информация за резултатите от реализацията на проекта на съответните етапи и приноса на ЕСФ. Допълване и поддръжка на интернет сайт. Ще се възложи на изпълнител чрез тръжна процедура. В интернет сайта на бенефициента ще се въведе допълнителна информация за проекта и приноса на ЕСФ; ще се отразява напредъка по проекта и постигнатите резултати и цели. Брошури и дипляни – 1000 бр. От тях 500 бр ще бъдат изготвени и раздадени сред местното население при стартиране на проекта за запознаване с проекта, неговите общи и специфични цели, очакваните резултати и дейностите за изпълнение. При приключване на проекта ще бъдат раздадени останалите 500 бр. брошури и дипляни с цел информиране на обществеността за успешното изпълнение на проекта, постигнантие цели и резултати. Излъчване на 2 бр. платени телевизионни материали. С него ще се постигне по-голяма гласност на проекта, тъй като ще достигне до всички групи от населението. В телевизионния материал ще бъдат засегнати актуалността на проекта, неговите цели, дейности и очаквани резултати, както и финансовия принос на ЕСФ и ЕСФР за неговото изпълнение. Предвиждат се изработката и излъчването на 2 броя платени телевизионни материали – един в началото на проекта и един в края на проекта. Закупените по проекта материали ще бъдат обозначени със стикери за финансовия приноса на ЕСФ за тяхното закупуване.
3.Анализ на състоянието и проектиране на трудовата дейност като цяло Анализа на състоянието и проектиране на трудовата дейност включва следните дейности: Въведение – Описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес. Изложение и анализ – Описание на силните и слаби страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, разработени и внедрени оценки на риска. Обосновка и оптимизиране на работата и нуждата от повишена от повишаване и проектиране на организацията в трудовата дейност – методите за приложение и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Методи и средства за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието. Заключение – Обобщение на мерките за подобряване условията на труд и резултати от внедряването им. Проектирането на трудовата дейност е сложно, обективно и динамично развиващо се явление, което се формира в процеса на труда. Определянето на същността и съдържанието има важно методическо значение за практическите мерки за непрекъснатото усъвършенстване и привеждане в съответствие със социалните потребности на трудещите се. Условията на труда са съвкупоност от елементи на производтвената среда, които оказват влияние върху живота, здравето и работоспособността на човека в процеса на труда. Те са здравословни, ако позволяват нормално функциониране на човешкия организъм по време на работа. Настоящият анализ ще направи обстоен преглед на тези елементи. Чрез анализа ще се: - разработят критерии и показатели за количествена оценка на условията на труда и на тяхното влияние върху работниците; - определят най-ефективните пътища за преодоляване на съществуващите несъответствия между изискванията на нормативните документи и реалното състояние на условията на труда в дейността на предприятието; - усъвършенства управлението на дейността по подобряване на условията на труда на всички равнища върху основата на комплексен програмно-целеви подход.
4.Модернизация на индустриално хале В индустриалното хале, се изпълняват дейности подкрепящи основната дейност на дружеството. За нуждите производствено-технологичните процеси, същото е разделено на автобаза и арматурен двор. В обособената сервизна автобаза се изпълняван работи по поддръжка и сервиз на МПС и тежката строителна механизация, собственост на фирмата. В частта обособена на арматурен двор се извършват всички арматурни работи, невъзможни за изпълнение на строителните обекти. Фактическото състояние на индустриалното хале в момента е задоволително. Съществуващите условия отговарят на минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, за хигиено-санитарни изисквания и изисквания за ПБ, действащи в РБългария. Индустриалното хале е в добро общо състояние, дава възможност за надграждане. Изградента вентилация е морално остаряла, енергоемка и създаваща предпоставки за недобро функциониране. Предвижда се изграждане на общообменна вентилация в индустриално хале, в което се извършват заваръчни дейности и ремонтни дейности на строителна механизация. Целта на предстоящото изграждане на общообменна вентилация и бордова проточно всмукателна вентилация е постигане на чистотата на въздуха в работните помещения и намаляване на концентрацията на отделяните вредни газове въглероден оксид; въглероден диоксид; азотни оксиди; прахови аерозоли – метални оксиди; флуорни съединения, свободен силициев диоксид; кондензационни метални аерозоли. Конкретните дейности, които са обект на настоящата дейност са подробно описани в Приложение Б3.
5.Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло Дейността включва закупуване на колективни средства за защита, лични предпазни средства, специално работно облекло и ергономични столове за офис служителите. Предвижда се закупуване на средства за колективна защита: Спасителни и обезопасителни мрежи (за предотвратяване риска за падане на хора и предмети от височина при: - работа на скеле, - работа около отвори и контури, - работа на скатни покриви); Алуминиеви бордови дъски за фасадно скеле; Парапети за фасадно скеле. Предвижда се за работещите в офиса подмяна на статичните работни столове с въртящи, позволяващи свобода на движенията и удобна работна поза (с възможност за регулиране височината на седалката, височината и наклона на облегалката, със свалящи се подлакътници). Предвижда се закупуване на нови и по-модерни: работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства, които са представени с следната таблица за сравнение на параметрите с наличните към момента на кандидатстване: Осигурени в момента ЛПС и Специално работно облекло Планирана замяна с нови и по-модерни предпазни средства или специално облекло със следните по важни характеристики Нуждата от подмяна и закупуване се обуславя от: Каска Не позволява комбиниране с антифони и противоударен щит Каската да може да се използва в комбинация с други ЛПС, както и със закрепени на тях други ЛПС - антифони, очила, ударозащитни екрани. С лента против изнотяване(начелник) с цел подобряване на удобството при носене.Полиетилен ниско налягане Подобряване на удобството при носене; създаване на позитивно отношение на работещите към използване на ЛПС;Лентата против изпотяване (Начелникът) от естествена кожа или или специално изработена дишаща изкуствена кожа. Стареене на материала РЕ Зимни Обувки - Боти студозащитни Летни Обувки - Половинки нехлъзгаща се подметка защитно бомбе метална пластина Зимни Обувки - Боти студозащитни Летни Обувки - Половинки Водоустоичиви, абсорбираща потта подплата, антиалергични, противоизпотяващи стелки и хастар стелка от KEVLAR и композитно бомбе за кат. S3. Олекотени, подобряване на удобството при носене. Подобрена гъвкавост на ходилото. По хигиенични и здравословни.( с оглед гъбички на краката) * заварчик обувки Да са с композитно бомбе, и противосрезна стелка за кат. S3 ; топлоустойчиво ходило до 300 ˚C. Осигуряване на топлоустойчивост на ходилото до 300 ˚C. Гумени ботуши Ботуши изработени от нитрил – гума с метално бомбе, грайферно ходило с метална пластина, 38 см. Постигане на защита от пробождане и прамазване пръстите на краката Зимни гащеризон и яке Студозащитни Едновременно да е студозщитно и водозащитно; изработено от дишащи материали Използването на дишащи материали намалява риска от простудни заболявания изпотяване при тежък физически труд Светлоотразителен елек Цвят сигнален – оранж/жълт ; ватиран ; водозащитен двулицев елек, изработен от PVC/PE Сигнален цвят Водозащитен не позволява поемане на вода Лятно работно облекло работен полугащеризон и яке нямат обработка против горимост Да са изработени от 100% памук - антистатичен плат, обработен против горимост;Да осигурява защита от вятър, прах, пръски вода и нетоксични замърсявания ; Защитава тялото от висока температура ; антистатичен плат , обработен против горимост 100% памук Наметало от ПВХ Водозащитен костюм По – добра защита от измокряне, без да се ограничават движенията при работа Зимни работни ръкавици Да са изработени от лицева свинска кожа на дланта и пръстите и цепена свинска кожа на горната част и маншета; акрилна подплата По- добра студозащита и износоустойчивост. Защитни ръкавици Брезент Да са изработени от KEVLAR, PVC капки По функционални позволяват по-голяма свобода на движения на пръстите - подобрена защита Гумени наколенки Наколенка от микропорест материал. Може да се постави на гащеризони или панталони, които са специално изработени по начин, позволяващ поставянето на наколенките. Възможност за поставяне в специални джобове на крачолите на гащеризон Раменно бедрен колан (сбруя) / едноточков Позициониращ колан с раменно-бедрен колан (сбруя) – с една предпазна точка Максимална свобода на движение и добър комфорт при носене широка, ергономично оформена опора за гърба с вътрешна подплата за носене без изморяване, дори и през по-продължителни периоди от време Ръкавици кожени – заварчик маншет 7 см. От цепена телешка кожа Работни ръкавици, длан и пръсти от лицева телешка кожа, гръб и маншет от цепена телешка кожа, маншет 15 см. Увеличена дължина на маншета. Повишена износоустоичивост на кожата на длан и пръсти Лицев щит ( Маска )с UV защита Шлем за заварчици с автоматично затъмняващ се филтър (9-13) с прозрачна слюда Подобряване контрола над заваръчния процес,по ергономичен,по надеждна защита Кожена престилка Работен костюм за заварчик изработен от плат 100 % памук в комбинация с естествена кожа. По-добра защита, по-удобен за носене Вътрешни антифони Антифони за каска ;; средна норма на заглушаване 34 dB /SNR 34 dB/ Повишена защита на слуха (по-висока норма на затихване) Противоударен щит Поликарбонатен щит клас на визьора 1В По- висок клас на визьора Адаптор за каска, вертикално регулиране Противоударни очила не могат да се поставят върху диоптрични очила Очила от поликарбонат, странична защита – отворен тип, удароустойчиви, могат да се поставят върху диоптрични очила. недраскаеми поликарбонатни лещи Да могат да се ползват съвместно с диоптрични очила. Защитни очила /прах / - изпотяват се Очила – затворен тип, с поликарбонатен 100 % неизпотяем визор, с индиректна вентилация. Предпазват от прах Подобряване на видимостта поради липса на изпотяване Защитата на работниците при осъществяване на трудовата им дейност е приоритетен проблем на управлението на предприятието, защото животът, здравето и работоспособността са най-високата ценност на човека. Строителният сектор е с един от най-лошите показатели на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда в Европа. Рискът от злополуки е много по-висок от средния за ЕС. Работниците в строителството се излагат повече на биологически, химически и ергономични рискови фактори, работа на открито – неблагоприятни климатични въздействия и шум. Строителните работи излагат работещите на широк кръг здравни проблеми, от азбестоза до болки в гръбначния стълб; от вибрационен синдрим на ръката и лакътя до изгаряния от цимент. Строителството е секторът с най-големи изисквания във физическо отношение. Разходите за злополуки и влошено здраве в сектора са огромни, както за работниците, така и за работодателите и правителствата. Основните опасности и рискове в строителството могат да се определят като: падане от високо; автомобилна злополука; електрически удар; затрупване /от земни маси/ при изкопна дейност; удар от падащи предмети; вдишване на азбестови влакна; мускулно-скелетни увреждания от преасяне на тежки предмети; контакт с опасни вещества; загуба на слух в следствие високи нива на шум.
6.Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и околна среда Предприятието разполага с вътрешна система за безопасност и здраве при работа, която отговаря изцяло на изискванията на действащото българско законодателство. За да може да отговори на изискванията на Европейските регламенти, политики и правила, касаещи безопасните и здравословни условия на труд и опазване на околната среда, е необходимо да надгради съществуващата си система за безопасност и здраве при работа до международна призната система, която освен управление на безопасността и здравето, предлага и правила и процедури за опазване на околната среда. Дейностите, които ще бъдат извършени, могат да се разделят условно на няколко етапа, които гарантират контрола върху изпълнението на дейността. Етап – Преглед на състоянието. Този етап включва преглед на състоянието за съответствие на действащата система за управление на безопасността и здравето при работа с изискванията на международния стандарт. Анализ на състоянието и определяне на структурата на системата за управление на безопасността и здравето при работа. Разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по надграждането на системата за управление на безопасността и здравето при работа /заповеди и програми/. Етап – Разработване на документите на системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд и околна среда. Тук се включва същинската разработка на документите на системата за управление, която включва процедури, правила, наръчник, оперативни документи. Поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи. Етап – Внедряване. Този етап включва провеждане на вътрешно обучение по внедряване на служители на кандидата, Извършването на одити по елементите на станадартите за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда при внедряването на системата за управление. В дейността се включват и действия по отстраняване на евентуални забележки по време на сертификационния одит за придобиване на международно признат сертигикат за управление на здравословните и безопасни условия на труд и околна среда.
7.Придобиване на сертификати за управление на интегрирана система за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда Сертифицирането е стратегическо решение на предприятието, с което доказва съответствие на внедрената интегрирана система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и околна среда с приложимите законови и подзаконови изисквания към здравословните и безопасни условия на труд и околна среда. Стандартите определят изискванията към Интегрирана система за управление на здравословни и безопасни условия на труд и Околна среда не само в национален, но и в световен мащаб. За да бъде законова една система за управление на здравословните и безопасни условия на труд и околна среда, е необходимо тя да бъде сертифицирана от орган, регистриран в ИА БСА. Сертифициращия орган извършва веднъж годишно одит на действаща система и отчита ангажираността на ръководството и работниците при нейното спазване и прилагане. Така освен ръководството, което ще следи за нейното правилно функциониране, контрол ще извършва и Сертифициращият орган. Сертификацията на системата ще се проведе на 2 етапа. Пътвият етап се провежда с цел да се оцени готовността на организацията за редовен сертификационен одит. При него се проверява състоянието на документацията и общата готовност на организацията. Констатациите от този първи етап ще бъдат обобщени с доклад, който ще бъде адресиран до ръководството на организацията, с оглед евентуални подобрения на интегрираната система за управление на здравето и безопасността при работа и околна среда, които предшестват сертификационни одит. Вторият етап включва същинското издаване на сертификата след успешно проведен сертификационен одит, който удостоверява пълното съответствие на внедрената интегрирана система за управление на здравето и безопасността при работа и околна среда в организацията с изискванията на европейските стандарти за здравословни и безопасни условия на труд и околна среда.
8.Вътрешен мониторинг, контрол и отчетност Месечни срещи на екипа по проекта. Следене спазването на план-графика; своевременно постигане на планираните резултати; подобрена комуникация; правилно отчитане на изпълнението на проекта и неговото огласяване; отчитане на дейността на екипа по проекта; осигуряване на прозрачност на вземането на решения. Контрол за здравословни и безопасни условия на труд. Контрол за опазване на околната среда. Междинни /полугодишен и годишен/ и финални отчети изготвени на база на договорената с ДО форма от Бенефициента. Отговорен за изготвянето на техническите отчети е координатора, за финансовите отчети – счетоводителя, а за тяхното одобрение – ръководителя на проекта. Съхранение на отчетната документа по начин и за период посочен в договора с донора.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 126 603 BGN
Общ бюджет: 123 939 BGN
БФП: 123 939 BGN
Общо изплатени средства: 123 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 939 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 321 BGN
2013 0 BGN
2014 98 618 BGN
2015 0 BGN
123 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 523 BGN
2013 0 BGN
2014 83 825 BGN
2015 0 BGN
105 348 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 798 BGN
2013 0 BGN
2014 14 793 BGN
2015 0 BGN
18 591 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз