Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0325-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13006
Наименование: Подобряване условията на труд в "Пътно строителство" АД - гр. Добрич
Бенефициент: "Пътно строителство" АД - гр.Добрич
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в "Пътно строителство" АД - Добрич в съответствие с изискванията на КТ, КСО, Закона на ЗБУТ и свързаните с тях наредби.
Дейности: Дейност 1 . Управление, координация и промоция на проекта. Провеждане на работна среща, която има следните цели и задачи: - доуточняване на функциите, задълженията и отговорностите на всеки член от екипа; - обсъждане и изготвяне на подробен план-график за реализация на проекта; - анализ на възможните проблеми, ограничения, рискове и набелязване на мерки за изпреварващи действия; - Конституиране на Групата за мониторинг и вътрешен контрол на дейностите по проекта. 1Промоция на проекта Изработване бланки, свързани с реализацията на проекта. Изработване на сертификати за проведено обучение по проекта. Те ще съдържат: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския социален фонд на Европеиския съюз“. Ще се проведе пресконференция . На нея ще бъде оповестено, че съответният проект стартира изпълнението си и се съфинансира от ЕСФ чрез ОП РЧР, като се използва логото на ЕС и логото на ОП РЧР. Ще бъдат поставени обяснителни табели в сградата на „ Пътно строителство” АД и в базите при с. Врачанци и с.Рилци, на които ще бъдат изобразени : а) логото на ЕС в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на ЕС; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. Ще бъдат публикувани информационни карета в местни медии даващи информация за стартиране на дейностите по проекта. V. На електронната страница на фирмата също ще се публикувана информация за проекта.Тя също ще отговаря на изискванията на ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП „Развите на човешките ресурси”.
Дейност 2 . Изготвяне на анализ на състоянието и проектирането на организацията на трудовата дейност в „Пътно строителство” АД – гр. Добрич (общо). Установява се състоянието и проектирането на органи-зацията на трудовата дейност за целия управленски цикъл (планиране, организация, изпълнение и кон-трол) на основните дейности на предприятието по строителство, ремонт и поддръжка на пътища и път-ни съоръжения, в т.ч. изпълнението на изискванията на КТ, КСО, Закона за ЗБУТ и свързаните с тях на-редби (изпълнението на дейностите и състоянието на документацията и условията на труд). Анализират се и се оценяват елементите наорганизацията на трудовата дейност, в т. ч.: - осъществяване на дейността (вид и тип на работните дейности, организационно – управленческа структу-ра (бази, звена, външни обекти), конкурентна среда, основни и спомагателни работни дейности, използ-вани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и ра-ботни места, работно оборудване – основно и спома-гателно и др.); - условия на труд (рискови фактори, резултати от из-мервания, оценки на риска, средства за колективна защита и лични предпазни средства, специално ра-ботно облекло, работно облекло; - организация на труда и трудовите стандарти (правил-ници, правила, инструкции, планови задания, тру-дови норми и нормативи, система за управление на качеството, система за управление на ЗБУТ, система за оценяване на работните места и длъжностите, сис-тема за оценяване на риска, режими на труд и почив-ка, организационни форми за вътрешни комуника-ции, организация на храненето, транспортно обслуж-ване на персонала и др.) - персонал (численост, пол, възраст, образование и ква-лификация, работещи лица с ЕР на ТЕЛК и с профе-сионални заболявания, трудоустроени лица, групи персонал, на които е определен допълнителен отпуск за работа при вредни и специфични условия на труд, лица подлежащи на задължително застраховане от риск „трудова злополука” и др.) - трудово-медицинско обслужване на персонала (ана-лизи на временната неработоспособност, анализи на резултатите от профилактични прегледи, годишни обобщени анализи за здравното състояние на рабо-тещите във връзка с условията на труд, рискови гру-пи работещи, заключения за пригодността на ново-постъпили и на работещите да изпълняват възло-жената работа, здравни досиета и др.) - организация и управление (управленчески техноло-гии, управленчески функции, управление на основ-ните дейности, в т. ч. управление на човешките ресурси, иновации и др.) - организация на дейностите по осигуряване на ЗБУТ (политика и цели, планиране, изпълнение, контрол, отчитане и документиране). Проучва се мнението на персонала относно състоянието на условията на труд и осигуряването на здравето и безопасността на работещите. Определят се силните и слабите страни (SWOT–анализ) на елементите на организацията на трудовата дейност и работната среда и се идентифицират проблемите.
Дейност 3 . Реконструкция на аспирационна инсталация и нова климатична инсталация във Фирмена пътна лаборатория при „Пътно строителство” АД гр. Добрич; Провеждане на професионално обучение с нова техника . При приготвяне и изпитване на асфалтови проби на Фирмена пътна лаборатория при „Пътно строителство” АД гр. Добрич, където се извършва фор-моване и изпитване на асфалтобетонови пробни тела. през цялото време лаборанта е подложен на въздей-ствието на битумните изпарения. Същите са изклю-чително отровни, тъй като битумът е отпадъчен продукт получен от дестилацията на земно масло /нефт/ след из-вличането от него на полеките съставки, като керосин, бензин, газьол и др. Той съдържа значително коли-чество летливи съставки, които са вредни за здравето на човека. При продължително стоене в такава среда се получава задушаване, световъртеж, умора, както и парене и болка в очите. В друго помещение се извършва екстракция на асфалто-вите смеси с цел определяне вложеното в тях количество битум и зърнометрия на каменните фракции, показатели изключително важни за качеството на произведения ас-фалт, а оттам и за качеството и дълготрайността на пол-зване на асфалтобетонните настилки. Процесът се състои в извличане от асфалтовата смес на максимално коли-чество от вложения в асфалтобетонната смес битум. Той се осъществява в специална центрофуга където при висо-ки обороти се извър-шва екстракцията. За разтворител се ползва толуол или трихлоретилен. И двете са силно отровни вещества. Tолуолът е летлива течност, слабо раз-творима във вода. Сега действаща аспирационна уредба е съгласно стандартите, но камерите и са остарели и има известен пропуск на вредни газове, Те също не са ефикасни срещу замърсяване на околната среда. Освен това помещението при зимни условия се отоплява с печки на твърдо го-риво. При реконструкцията ще се подменят каме-рите за постигане на пълна херметичност, които ще осигурява още по добро отвеждане на вредните вещества. Ще бъдат монтирани специални филтри за пречистване и неутрализиране ва вредните вещества преди извеждането им в атмосферата. Ще бъде монтирана климатична инсталация позволяваща нормална температура в поме-щенията, както през летния, така и през зимния сезон. Ще бъде организирано професионално обучение за безопасна работа с нова техника Челен товарач New Holland W190B и Багер Volvo EW160C. В обучението ще бъдат включени модули : Опазване на околната среда, неблагоприятни ефекти от човешката дейност и използване на природните ресурси по начин който гарантира тяхното самовъз-становяване.
Дейност 4 .Закупуване на нови по модерни лични предпазни средства и специално работно облекло . Ще бъдат закупени: Външен антифон с SNR = 34 db - Eфективна защита на слуха за работещите, експонирани на шум над 80 дб, с леки и комфортни за носене антифони. Материалът от който е изработен не предизвиква изпотяване и алергия по кожната мида. ; Бота-зимна, защитен клас S3СI, EN 20345 и Обувка-половинки, защитен клас S3- , EN 20345 - Избаните модели обувки притежават ергономичност , с което облекчават нормалните физиологични движения във всички стави на ходилото и по този начин се предатвратява лесната умора в кратък план и деформациите в дълъг план. Стабилността на бомбето и специфичната изработка на ходилото предпазват стъпалото от нараняване, пробождане и удар , което в значителна степен намалява и предотварятява уврежданията при евентуален травматизъм;, Зимни ръкавици модел, EN 511 - Избраният модел ръкавици са от естествени материали / памук, кожа/ , които със своите топлоизолационни качества съхраняват температурата на крайниците, а вложенят полипропиленов мембранен слой значително увеличава изолационните им качества., Антивибрационни ръкавици EN 420 - Използват се само при работа на обект с вибрационни машини. При необходимост през активния сезон с ръчни вибрационни машини работят и работещите на открито, работници на асфалтови бази, машинисти на ПСМ и др. Вложка във областта на дланите и пръстите надлежно защитава от влияние на вибрациите спрямо кръвоносните съдове , с което се предотвратява появата и развитието на вибрационна болест; Очила по ЕN 166 - Избаният модел очила плътно прилепват по извивките на лицето, регулират се според индивидуалните нужди и надеждно предпазват зрителния анализатор както от прах, така и от скачащи дребни елементи от пътната настилка с което се предотваряват прашните конюнктивити и очният травматизъм; Дихателна маска със сменяеми фиртри Р3 - Избаната маска защитава дихателните органи при работа както при ново строителство, така при ремонтни дейности, с което би се предотвратило прахови заболявания на дителните пътища ;
Дейност 5 - Приключване на проекта; Ръководителят и координаторът на проекта ще изготвят и представят финалните доклади – отчети за проекта пред Групата за мониторинг и контрол и след приемането им ще се подготви и представи финален доклад за Възложи-теля. Ще се организира пресконференция чрез медийна агенция за популяризиране на резултатите от проекта.Ще се изготви одитен доклад от дипломиран одитор. Ще се публикуват на електронната страница на фирмата и в местните медии, резултатите от дейностите от проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 198 133 BGN
Общ бюджет: 193 528 BGN
БФП: 154 823 BGN
Общо изплатени средства: 154 814 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 823 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 701 BGN
2013 95 104 BGN
2014 28 009 BGN
2015 0 BGN
154 814 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 131 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 946 BGN
2013 80 838 BGN
2014 23 808 BGN
2015 0 BGN
131 592 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 755 BGN
2013 14 266 BGN
2014 4 201 BGN
2015 0 BGN
23 222 BGN
Финансиране от бенефициента 39 627 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз