Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0142-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13010
Наименование: Безопасни условия на труд в "Дунарит" АД
Бенефициент: ДУНАРИТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 07.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване условията на труд в „Дунарит” АД - гр. Русе при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Реализацията на проектното предложение ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в „Дунарит” АД - гр. Русе към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. Предвидените дейности ще допринесат за повишаване на производителността и условията на труд на заетите във военната и машиностроителна продукция в „Дунарит” АД.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление „Дунарит”АД-гр.Русе ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики за безопасност на труда в областта производството на военна и машино-строителна продукция. Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта. За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Всеки член на екипа ще бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор на проекта, правен експерт, финансист и асистент. Дейности, свързани с управлението и администрирането на проекта, ще се възлагат и на външни експерти при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки, съобразно конкретните нужди на отделните етапи от изпълнението на проекта. Това са дейности на външни експерти, които ще реализират пряко наблюдение и контрол на дейностите и ще са в непрекъсната връзка с националния екип по проекта. Екипът за управление на проекта ще ще упражнява директен контрол върху всички възложени дейности по проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде подпомогнат за добрата реализация на дейността си от наличната в търговското дружество необходима компютърна и офис техника и консумативи. В самото начало на проекта ще се проведе встъпителната среща на членовете на екипа по проекта с цел да се обсъдят и изяснят редица важни въпроси, от които зависи успешното изпълнение на конкретните дейности по проекта. Ще бъдат изготвени и подписани договори с членовете на екипа, в които ще бъдат определени конкретните им отговорности. В съответствие с т. 2 от общите и административни разпоредби при изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през последния месец от изпълнение но проекта „Дунарит”АД ще пристъпи към изготвяне на заключителен финансов и технически доклад за изпълнение на проекта, който следва да се предостави до 2 месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите.
Дейност 2: Закупуване на материали –лични предпазни средства и специално работно облекло Осигуряване на пълен пакет от лични предпазни средства отговарящи на най-съвременните европейски стандарти и изисквания за качество. Минимизиране на риска за здравето и безопасност при работа, чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло отговарящи на по-висок стандарт на безопасност и сигурност. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на подготовка за Дейност 2.
Подготовка на дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител/и, сключване на договор с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от „Дунарит” АД.
Дейност 4: Одит на изпълнението на проекта Извършване на проверка при всяко искане за плащане дали декларираните от Конкретния бенефициент разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Изразява одиторско мнение върху финансовия отчет, основаващо се на извършен одит, проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете на съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или грешка. Одитът включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от бенефициента, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.
Дейност 5: Публичност „Дунарит” АД, в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, ще спазва изискванията за информиране и публичност съгласно Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 08.12.2006г. „Дунарит” АД ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение 1 към него. МЗ ще прилага техническите характеристики на действията за информация и публичност по отношение на проекта, предвидени в чл. 9 от Регламент № 1828/2006. За целта „Дунарит” АД ще проведе ползва табели, знамена и други информационни материали, осигуряващи публичност за изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 109 244 BGN
Общ бюджет: 103 751 BGN
БФП: 83 001 BGN
Общо изплатени средства: 83 001 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 600 BGN
2014 56 401 BGN
2015 0 BGN
83 001 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 610 BGN
2014 47 940 BGN
2015 0 BGN
70 550 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 450 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 990 BGN
2014 8 460 BGN
2015 0 BGN
12 450 BGN
Финансиране от бенефициента 21 849 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз