Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0316-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13004
Наименование: "Здраве при работа"
Бенефициент: "ЗАВН-Добрич" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Повишаване безопасността на работното място и превенция на трудовите злополуки и професионалните заболявания в “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД, посредством подобряване организацията на трудовата дейност, инвестиции за подобряване на работната среда и повишаване уменията на персонала за безопасна работа.
Дейности: Дейност 1. Установяване на система за реализация и управление на проекта; Първите два месеца от реализацията на проекта са предвидени за подготовка на изпълнението, утвърждаване на график и организиране работата на екипа за изпълнение на поетите дейности по проекта. Предвидено е провеждане на работна среща на екипа за реализация на планираните ангажименти и координация на работата. За осигуряване на изпълнение на заложените дейности в оптимален срок, на този етап от проекта ще бъде подготвена цялостната документация за провеждане на избор на изпълнител, съгласно ПМС 55/12.03.2007г. Изпълнението на дейностите от избрания изпълнител са така планирани във времето, че да се осигури оперативно време за извършване на процедурите за избор и евентуалното им забавяне да не се отрази на сроковете и качеството на изпълнение на дейностите по проекта. Качественото изпълнение на проекта се основава на координация на дейностите и на ефективната комуникация между служителите на водещата организация, избраните външни изпълнители и Възложителя по проекта. Ето защо, за да се гарантира постигане на заложените по проекта количествени и качествени резултати, ние сме осигурили тричленен екип за управлението му, който е подбран на база на опит и квалификация, и репутация сред служителите. Последният месец от план-графика е предвиден за анализ на ефективността и оценка на изпълнението. По време на изпълнението на всяка от дейностите е предвидено да се разпространяват плакати и рекламни материали по проекта. На всеки от разпространените материали ще бъде използвано логото на Европейския съюз и логото на Оперативната програма, както и следния текст: “Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд”. Предварителен, текущ, последващ контрол. Отчетността по проекта ще бъде изготвяна коректно и в срок, съгласно изискванията по програмата. Ще се изготвят междинни доклади, съдържащи пълна информация за всички аспекти на изпълнението на дейностите за съответния период. Освен това ще бъде осигурен пълен достъп до техническата и финансова документация по проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ПМС 55/12.03.2007, чрез провеждането на процедура „открит избор”. Видът на процедурата и начинът и на провежддане са определени с оглед постигането на икономически най-ефективен резултат. Видът на процедурата позволява всички заинтересовани кандидат – изпълнители да подават оферти, което ще гарантира спазването на изискванията за прозрачност и конкурентност при избор на доставчик на услуги. Ще бъдат заложени минималните изисквания за структурата на анализа както следва: 1. Въведение. 2. Изложение и анализ. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност. 4. Заключение. Пълният обхват на документа и неговото съдържание, следва да бъдат представени в предложенията на потенциалните изпълнители, като това ще е един от водещите критерии в методологията за оценка на получените оферти по процедурата за изборна изпълнител. Чрез първоначалния преглед ще се установи състоянието на дейностите в “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД по здраве и безопасност спряма изискванията на нормативната база, което е отправна точка за политиката на фирмата по здраве и безопасност. Изводите и препоръките, които ще даде анализа ще бъдат прецизирани спрямо изискванията на нормативната база, големината на риска и ресурсите, с които разполага “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД за тяхното намаляване и/или отстраняване В заключение, анализът ще трябва да съдържа обобщение на мерките за подобряване условията на труд и очакваните резултати след внедряването им.
Дейност 3. Mодернизация, реконструкция и обезопасяване на съществуващи обекти, с цел подобряване условията на труд в предприятието; За да се постигне подобряване на условията на труд в предприатието и изпълнение на одобрената програма за минимизиране на риска се предвижда да се извърши проектиране и изграждане на отоплително съоръжение на газ и подмяна на опасни стъкла от покрива на работните помещения, съобразно количеството и обем работа описани в Приложение Б3 на проекта. Производствените участъци във фирмата са големи и през студения период е технически невъзможно да се установи температура отговаряща на установените норми и физиологични изисквания. Наличните печки на дърва не достигат за да се установи необходимата температура за работа. Поради тази причина е предвидено и извършването на монтаж на цялостна система за отопление с която да се осигури температура в работните помещения съответстваща на изискванията. Необходимостта от подмяна на опасни стъкла от покрива на работните помещения с е определя от факта, че стъклата са много остарели, напълно амортизирани и при по-голям натиск (напр. от снегонавяване; силен вятър) лесно могат да се счупят и да предизвикат трудови злополуки. В момента от пропуканите стъкла има наличие на течове. С подмяната им ще се осигури по-добро естествено осветление, свеждане на течовете (при дъжд; сняг) до минимум и обезопасяване на работната площадка от падащи предмети. Изпълнението на така описаните ремонтни дейности ще бъде възложено на изпълнител по договор за строителство, избран след получаването и оценката на най-малко три съпоставими оферти съдържащи техническо и финаннсово предложение.
Дейност 4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло; “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД, счита, че когато работното място е обезопасено и хората разбират, че за тяхното здраве се полагат грижи, е много вероятно мотивацията им за работа да се подобри. Този факт намира всe по-широко признание в съвременната практика, при която здравето и удовлетворението от извършената работа водят до повишаване на ефективността и качеството на труда. В тази връзка, се предвижда закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за 30 служители, съгласно утвърденият списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. Ще се извърши закупуване и подмяна на специално работно облекло и лични предпазни средства за работещите в участъци „Заваръчен", „Прахово боядисване" и „Епоксидно леене", съгласно описанот в приложение А 3.1 на бюджета на проекта. Към настоящия момент служителите разполагат с работни облекла и лични предпазни средства, но те са остарели и не отговарят на изискванията за безопасен труд. За изпълнение на дейността ще бъде избран изпълнител по реда на ПМС 55 на МС от 12.03.2007 г., като задължително ще се заложат изисквания предпазните средства и специалното работно облекло да осигуряват защита срещу опасностите, да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата.
Дейност 5 . Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии Изпълнението на дейността ще стартира със организирането и провеждането на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по внедряване и сертифициране. За целата ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти съдържащи техническо и финансово предложение, като на участниците предложили икономически най-изгодната оферта ще бъде възложен и сътветния договор за услуга за разработване и внедряване на допълнителни процедури към Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007. Избраният изпълнител за разработване и внедряване на системата ще следва да предостави като минимум разработване и внедрят процедури за безопасна работа при: работа с газови съоръжения и инсталации (във връзка с лъчевото отопление, което се въвежда по проекта), епоксидно леене на измервателни трансформатори с с цел постинаге на по-висока точност – 0,2 и 0,2S и технологичен процес на заваряване с аргон на цветни метали и сплави или високолегирани стомани.
Дейност 6. Обучение за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии За изпълнението на дейността ще бъде избрана външна организация изъплнител, която ще следва да предостави на служителите обучение за безопасна работа във връзка със следните нови технологии и оборудване: 1. Въвеждане на нова технология при епоксидно леене на измервателни трансформатори с с цел постинаге на по-висока точност – 0,2 и 0,2S Това налага обучение на персонала отговорен за производството и изпитването на измервателните трансформатори (по конкретно запознаване с безопасна работа с нововъдените материали и оборудване). 2. Въвеждане на технологичен процес на заваряване с аргон на цветни метали и сплави или високолегирани стомани. Обучение на заварчици за безопасна работа при заваряване с аргон. 3.Обучение за работа с газови съоръжения и инсталации - във връзка с лъчевото отопление, което ще се монтира като по проекта. Продължителността на всяко обучение следва да е минимум 250 часа, да не е Задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, да съдържа хоризонтални принципи и да предоставя на служителите необходимите умения допринасящи за осъвремняване на работният процес. Общо 20 служители на “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД ще бъдат включени в изпълнението на дейността, като конкретния брой обучаеми по отделните видове обучение ще бъде определен след стартиране на проекта и провеждане на проучване сред служителите. Като минимум всяка от програмите за обучение, които следвада бъдат подробно разработени от избраната обучаваща организация трябва да съдържа следните модули: 1. Първоначално запознаване с понятието хоризонтален принцип. Методи и техники за разпознаване и превенция на дискриминацията на работното място; 2. Организация на работния процес. Използване на колективни и ЛПС, (надграждане на задължителния инструктаж с ориентация към конкретния технологичен процес/оборудване, за който се отнася обучението); 3. Техники за безопасност при работа според сътоветната тема, с включени практически занимания. Процеса на обучение на служителите ще следва да бъде надлежно докуменитиран съобразно изискванията на програмата и указанията в оперативното ръководство по отношение на отчетност на дейностите.
Дейност 7. Информационно осигуряване на проекта. Оперативен и финансов мениджмънт. Отчетност. Дейността включва изготвянето на:  Една обяснителна табела, която ще бъде поставен на производствената сграда на “ЗАВН-ДОБРИЧ” АД  Брошура на проекта - 1000 броя., формат А4, сгъната, пълноцветен печат, гланц  Плакат на проекта - 1000 броя, А3, пълноцветен печат  Публикации в регионални печатни издания - 4 броя  Пресконференция - общо две събития ще бъдат организирани по време на проекта, съобразно описаното в т. 5.2.2 Дейността по изпълнение на бюджета за разходите по проекта и изготвяне на необходимата методическа и счетоводна документация към него включва:  Обработка на счетоводните документи;  Отчитане на финансовите разходи;  Дейността свързана с осъществяване на контрол по финансите включва:  Ежедневен – от ръководителя на проекта, координатора и счетоводителя;  Периодичен – от възложителя на проекта, ръководителя, координатора и счетоводителя;  Последващ – от възложителя, ръководителя и избран външен одитор; Изготвяне на заключителни отчети – отчетен доклад, технически и финансови отчети, одиторски доклад на разходите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 569 BGN
Общ бюджет: 185 314 BGN
БФП: 185 314 BGN
Общо изплатени средства: 184 512 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 185 314 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 314 BGN
2013 64 773 BGN
2014 81 425 BGN
2015 0 BGN
184 512 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 157 517 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 32 567 BGN
2013 55 057 BGN
2014 69 211 BGN
2015 0 BGN
156 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 747 BGN
2013 9 716 BGN
2014 12 214 BGN
2015 0 BGN
27 677 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз